دانشنامه قوانین

دیوان عدالت اداری

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره ۱ جزء ۱-۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۲۱۰/۲۱۴۶۹/ص

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

ارسال تصویر نامه شماره ۱۱/۹۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (۱۰۹۸) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال ۱۴۰۰

۲۰۰/۵۹۷۶۹/د

شماره
|
تاریخ

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص

۲۱۴/۶۰۷۸۶/د

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵ه

شماره
|
تاریخ

ادارات کل امور مالیاتی

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲۰۰/۱۴۰۱/۴۸

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

۲۰۰/۱۴۰۱/۲۶

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۸مورخ۱۴۰۱/۰۵/۱۲سازمان امور مالیاتی با موضوع:ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن

۲۰۰/۱۴۰۱/۲۸

شماره
|
تاریخ

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۳۷۱۷/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۰۱-۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

شماره
|
تاریخ

بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۳۷۱۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۵۸۱/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع: معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان شهریور ۱۴۰۲

۲۰۰/۱۳۵۸۱/ص

شماره
|
تاریخ

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره
|
تاریخ

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰۷۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع: رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال ۱۴۰۰

شماره
|
تاریخ

سازمان امور مالیاتی

آغاز بارگذاری اظهارنامه‌های مالیاتی منطبق با مقررات عملکرد سال ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی و انتخاب مودیان بزرگ مالیاتی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی

۲۳۵/۱۲۹۰۲/ص

شماره
|
تاریخ

آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره
|
تاریخ

بخشنامه شماره  ۲۰۰/۳۵۳۸۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع: سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

شماره
|
تاریخ