دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

راهنمای مالیاتی برای کارخانه‌داران و واحد‌های تولیدی

انجام فعالیت تولیدی، از نظر قانونی نوعی عملیات تجاری و انتفاعی است و تعهدات مالیاتی بخش مهمی از دغدغه های مالکان واحدهای تولیدی را شکل می دهد.
فعالیت های تولیدی به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد و اشتغال جامعه ایجاد می کند، مورد توجه قوانین مالیاتی نیز بوده است و این قوانین، دارای مقررات خاصی در مورد وضعیت مالیاتی، هزینه های قابل قبول و مشوق های مالیاتی برای فعالیت تولیدی است.