عنوان

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره

|

تاریخ انتشار

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره(۳) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده۱- مـعاونت بـرنامه ریـزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایـی را در ردیـف مـتمرکز تـحت عنوان ” اعتـبارات مـوضـوع تبـصره (۳) مـاده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده” ذیل ردیف های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش بینی و منظور نماید.

ماده۲-اعـتبـار مـوضـوع مـاده (۱) ایـن آیـین نـامه پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریـیس جمهور بر اساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص های مبتنی بر عوامل موثر بر کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود،بین مناطق کمتر توسعه یافته استانها توزیع و هزینه می گردد.

ماده۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است اعتبارات موضوع این آیین نامه را به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین نامه شامل هنرستانهای فنی و حرفه ای،کشاورزی،مدارس عادی، شبانه روزی، عشایری، استثنایی،استعدادهای درخشان،نمونه دولتی،شاهد و ایثارگران می باشد.

بیشتر بخوانید  آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

ماده۴- به منظور تخصیص اعتبارات پیش بینی شده موضوع این آیین نامه،وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش تفصیلی سالانه در خصوص هزینه های انجام شده سال قبل به انضمام  اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور) ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی