عنوان

آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره ابلاغ : ۱۱۳۷۸۹/ت ۵۶۲۶۳هـ

تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان

«ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

۳-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب ۱۳۹۶ –

۴-­ افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند الف ماده (۱) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

۵-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب معلولیت وی هستند.

۶-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶-

ماده ۲- پنجاه درصد (۵۰%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده ۳- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

بیشتر بخوانید  آیین‌نامه اجرایی موضوع بند "ز" ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم

۱-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

۲-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

۳-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره ۱- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده ۴- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (۳) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (۲۴۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده ۵- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

بیشتر بخوانید  آئین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (۴) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده ۶- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (۱) و (۲) الحاقی ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۶ – قابل اعمال خواهد بود.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی