عنوان

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1394 – آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 الف ـ قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن.

 ب ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است.

 ج ـ اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

  د ـ مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها).

 هـ ـ تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی.

 وـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

 ماده۲ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین­نامه  از مودیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده­اند و گواهی­های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده­اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند.

 تبصره ـ در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود.

 ماده۳ـ مودیانی که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفی دریافت نکرده‏اند نیز جاری است.

بیشتر بخوانید  آیین‌نامه اجرایی موضوع بند "ز" ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم

 تبصره۱ـ مودیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (۳۴)قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مودی نمی‏باشد.

تبصره۲ـ اشخاص موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‏باشند.

 ماده۴ـ در اجرای ماده (۳۹) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (۳۴)قانون را صادر کند.

 ماده۵ ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین­نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون، اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند.

 تبصره ـ اموال موضوع بندهای (۱) و (۲) و (۳) و (۴) ماده (۳۴) قانون، مشمول مقررات این آیین­نامه نخواهند بود.

 ماده۶ ـ اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (۳۴)قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) ماده (۳۴) و اشخاص موضوع بندهای (۱)و (۲) ماده (۲) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مودی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند.

 تبصره ـ سازمان در صورتی‏که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذمفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق­های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیات­های مستقیم

 ماده۷ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

 ماده۸ ـ در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر کند.

 ماده۹ـ گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد.

 ماده۱۰ـ اعتبار گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی نفع یا ذی نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد.

 ماده۱۱ـ در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (۲۶) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۶) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (۱۷) قانون تعیین شود.

 ماده۱۲ـ سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 ماده۱۳ـ چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (۲۱۶)، (۲۳۸)، (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۵۱) و (۲۵۱)مکرر قانون می­باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.

 ماده۱۴ـ در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد.

 ماده۱۵ـ چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین­نامه و آیین­نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود.

 ماده۱۶ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (۳۴) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی