عنوان

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیات­های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

 
هیأت وزیران در جلسه 12/03/1395 به پیشنهاد شماره 40000/3348/200 مورخ۰۹/۰۳/۱۳۹۵وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب 1394 – آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
الف ـ درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.
ب ـ درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‏شود.
پ ـ اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می­باشند.
ت ـ سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می­کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره­برداری قرار می­گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره­برداری از اموال و دارایی­ها، حق توقف بارگنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.

ث- قانون: قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه­های بعدی آن.

ماده۲_ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می­ شود.

ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات
۱الف- فعالیت­های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره برداری، نظارت، تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی و محاسبات فنی. ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره برداری در حوزه های هیدرو کربوری بالا دستی. پ-در آمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد .۲۰% ۱۵% ۱۰%
۲الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده ای از ایران به خارج از کشور ب- فعالیت های حمل و نقل ریلی،جاده ای، آبی وهوایی در ایران.۲۰% ۱۸%فعالیت کارمزدی ۲۵% وجوه دریافتی
۳آموزش، تعلیمات و کمک های فنی.۱۵%
۴درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیت های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق.۲۰%
۵خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی۳۰%
۶سایر خدمات۳۰%

تبصره۱ـ درآمد حاصل از فعالیت‏های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‏های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه­های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‏شود ارایه خدمات در ایران محسوب می‏شود.
تبصره۲ـ در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت­های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (۱)جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می­شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده(۱۰۷) قانون در پرداختی­های به پیمانکار دست دوم می­باشد.

بیشتر بخوانید  تصویب نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

تبصره ۳- ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (۲) و (۳) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲%) تعیین می شود.

ماده ۳- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می­کنند، به شرح زیر تعیین می‏شود:

ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتی
۱تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی۲۰%
۲واگذاری امتیازات و سایر حقوق به: الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصرا مربوط به فعالیت های تولیدی و معدنی باشد . ب- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و شهرداری ها پ-سایر موارد۲۰% ۲۰% ۳۰%
۳واگذاری فیلم های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر.۲۰%


ماده ۴- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‏های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‏باشد.
ماده ۵- پرداخت‏کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‏اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیراین صورت با دریافت‏کنندگان، متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‏های متعلق آن خواهند بود.

بیشتر بخوانید  دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی

ماده ۶- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (۱۰۷) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (۵) این آیین نامه، پرداخت نمایند.

ماده ۷- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین­نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (۴) ماده (۱۰۷) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می­دهد، جاری نمی­باشد.
تبصره ـ شعب و نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می­باشند.

ماده ۸- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‏های مستقیم درخصوص فعالیت‏هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده ۹- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (۱۰۷) قانون که وفق مقررات این آیین­نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‏ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی­باشند.

ماده ۱۰- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین­نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می­باشند.

بیشتر بخوانید  آیین نامه ­ی اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی