عنوان

آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۲۹۶۳۰

تاریخ:۱۳۹۹/۰۳/۱۳

فصل اول – تعاریف

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی .

پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده ۱ قانون.

چ- خدمات : مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه اندازی، مهر و موم الکترونیکی ، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، تامین امنیت، تامین زیر ساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مودیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند .

ح – موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن ( نوع خدمات، سقف و کف خدمت) براساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند .

خ – مجوز فعالیت (پروانه) : مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه ، برای یک بازه زمانی مشخص( موضوع ماده 9 این آیین نامه )، جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید.

د- متقاضی : شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و براساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ر: تامین کنندگان: اشخاصی اعم از تولید کننده و وارد کننده می باشند که تجهیزات مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجیزات  سخت افزاری و نرم افزاری را تامین می نمایند .

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ژ: شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت : ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

س- موضوع مجوز فعالیت : شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ص – سامانه مکاتبات الکترونیکی : سامانه ای ذیل سامانه مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت های معتمد را فراهم می نماید .

فصل دوم – شرایط و نحوه انتخاب شرکت های معتمد

ماده 2) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید .

تبصره – شرایط احراز صلاحیت متثقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده 3) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید .

بیشتر بخوانید  آئین نامه اجرایی موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

تبصره – صدور موافقت اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید .

ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید .

ماده 5) مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید .

ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل براساس موضوع آن اقدام نماید . در غیر اینصورت ، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه ، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده 7) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید .

ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 9) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می باشد .

ماده 10) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق  سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید .

تبصره – مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است .

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از 10 روز و یشتر از 20 روز  از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده 11) در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل از تاریخ اتمام اعتبار،  به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود .

تبصره – مرکز موظف است حداقل ظرف دو ماه قبل از انقضای اعبتار مجوز فعالیت، در صورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند.

ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت های تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین ، اعلام و به اطلاع کار گروه برساند .

ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال ، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود . متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید .

تبصره – همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضوهیات مدیره یا مدیر عامل باشند .

ماده 17) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهد نامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند .

تبصره – شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 18) درصورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود ، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین نامه لغو می شود.

بیشتر بخوانید  آیین نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

ماده 19) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان پذیر است .

فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان، مودیان و تامین کنندگان

ماده 20) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (۲۴ ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال ) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد .

تبصره – در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 21) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستور العمل های اعلامی مرکز، برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

ماده 22) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 23) شرکت معتمد ملکف است برای انجام سایر فعالیت های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را به نحو مذکور در ماده 22 این آیین نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد .

ماده 24) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود، شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان ، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارایه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده 25) کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت های معتمد قرار می گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هرگونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی باشد .

تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره ای شرکت های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد .

ماده 26) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان( بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد .

ماده 27) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود .

تبصره – روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد .

ماده 28) مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را پس از تایید کارگروه، تعیین و اعلام نماید .

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم

ماده 29) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای مورد تایید مرکز، جلوگیری می نمایند، نمی باشد .

تبصره – وارد نمودن هرگونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات(سخت افزاری و نرم افزاری) ، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین نامه می شود .

ماده 30) شرکت معتمدمکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده ، ارائه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید .

ماده 31) در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین نامه می باشد .

ماده 32) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید .

فصل چهارم – تعیین تعرفه ها و سایر مقررات

ماده ۳۳) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد . هرگونه تخطی از تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده 34 این آیین نامه خواهد بود .

ماده 34) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان درخصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد می باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است .

ماده 35) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز از اعلام می نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت :

ب- عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین نامه

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تامین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی صلاح

ت-ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز،

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده 36) مودیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز درخصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تایید مرکز، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند .

ماده 37) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)،(ژ)،(س) و (ش) ماده 1 این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید .

ماده 38) شرکت معتمد مکلف است تعرفه های موضوع این ماده 33 این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 34 و 35 این آیین نامه با آن برخورد خواهد شد .

ماده 39) درصورتی که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید .

ماده 40) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

ماده 41) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید .

ماده 42) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده 43) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی