عنوان

اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۵/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۹۲۷/۲۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب­نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ و اصلاحیه­های بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره ۱۷۶۷۶۶/ت۴۱۲۹۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹، شماره ۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در عنوان فصول دوم تا دهم آیین­نامه مذکور، واژه «معافیت» به عبارت «مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­شود.

۲ـ در ماده (۱)، عبارت « معافیت مالیاتی موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان او قاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، جاری خواهد بود.» به عبارت «بقاع موضوع بند (الف) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‏شود.» و عبارت «سازمان یادشده» به عبارت «سازمان اوقاف و امور خیریه» اصلاح می­شود.

۳ـ در ماده (۲)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­شود.

۴ـ در تبصره (۱) ماده (۲)، عبارت «معافیت مالیاتی مزبور برای هر سال» به عبارت «نرخ صفر برای محاسبه مالیات» اصلاح و عبارت «در سال مربوط» پس از عبارت «علوم اسلامی» اضافه می ‎ شود.

۵ ـ تبصره (۲) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می ­ گردد:

«تبصره۲ـ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­نامه خواهد بود.»

۶ ـ در ماده (۳)، عبارت «از پرداخت مالیـات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح می­شود.

۷ـ در ماده (۴) آیین­نامه، عبارت «از پرداخت مالیات معاف» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر» اصلاح و عبارت « (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور)» پس از عبارت «صندوق عمران موقوفات کشور » و واژه «برای» پس از عبارت «مشروط بر اینکه» اضافه می­شود.

۸ ـ در ماده (۵)، عبارت «از پرداخت مالیات معاف است» به عبارت «مشمول مالیات به نرخ صفر می­گردد» اصلاح می­شود.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

۹ـ در بند (ب) ماده (۵)، عبارت «اصلاحی ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ قانون مالیات های مستقیم» حذف و چهار تبصره به عنوان تبصره­های (۱)، (۲)، (۴) و (۵) به شرح زیر به این ماده اضافه و تبصره­ قبلی به عنوان تبصره (۳) تلقی و در تبصره مذکور واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­شود:

تبصره۱ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می­توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب­هایی که به این طریق دریافت می­شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­باشند.

تبصره۲ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصاحساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره۴ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره۵ ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

۱۰ـ در ماده (۶)، واژه «معافیت» به عبارت «نرخ صفر» اصلاح می­شود.

۱۱ـ در بند (ب) ماده (۶)، واژه «مصارف» به واژه «مصرف» اصلاح و پس از عبارت «بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ» عبارت «و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­شود.

۱۲ـ متون زیر به عنوان تبصره­های (۱) و (۲) به ماده (۶) الحاق می­شود:

تبصره۱ـ کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­شود.

تبصره۲ـ آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

۱۳ـ در بند (الف) ماده (۷)، عبارت «ادارات امور مالیاتی» به عبارت «ادارات کل امور مالیاتی» اصلاح می ‎ شود.

۱۴ـ در بند (پ) ماده (۷)، پس از عبارت « ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ» عبارت

«و اصلاحیه بعدی آن» اضافه می­شود.

۱۵ـ در ماده (۹)، عبارت «چهار ماه بعد از پایان» به عبارت «پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی»، واژه «مؤسسه» به واژه «مربوط»، عبارت «مرجع ناظر مربوط» به عبارت «مرجع نظارت ذی­ربط» و عبارت «مرجع ناظر مؤسسه» به عبارت «مرجع یادشده» اصلاح می­شود.

۱۶ـ در مـاده (۱۰)، واژه «معـافیت» بـه عبـارت «نـرخ صفـر مـالیـاتـی» اصلاح می­شود.

۱۷ـ در ماده (۱۱)، عبارت «معافیت مقرر» به عبارت «نرخ صفر مالیاتی»  اصلاح می شود.

۱۸ـ در ماده (۱۲)، عبارت «اشخاص حقیقی یا حقوقی» حذف، عبارت «و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط» پس از عبارت «به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و عبارت «مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد» پس از عبارت «انجام می شود» اضافه و عبارت « فعالیت­های یاد شده بر اساس دستورالعملی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد. » به عبارت « دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد. » اصلاح می­شود.

۱۹ـ در ماده (۱۳)، عبارت «قانون مالیات­های مستقیم» پس از واژه «اصلاحی» اضافه، عبارت «معافیت مالیاتی» به عبارت «نرخ صفر در محاسبه مالیات» و عبارت «حداقل یکبار در هر» به عبارت «حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی» اصلاح و واژه «مربوط» پس از عبارت «سال مالی» اضافه و عبارت «و گواهی نظارت دریافت» حذف و عبارت «مرجع ناظر مکلف است حداکثر (۴) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را دراجرای تبصره یادشده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.» به انتهای این ماده اضافه می­شود.

۲۰ـ در ماده (۱۴)، عبارت « و اصلاحیه بعدی آن» پس از عبارت « قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ» و عبارت «یا مالیات به نرخ صفر» پس از عبارت «معافیت مالیاتی» اضافه و عبارت «و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط در این قانون» حذف می ‎ شود.

بیشتر بخوانید  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۲۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۱ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ‎ ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می ‎ باشد. این حکم شامل درآمد شرکت­های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

۲۲ـ در تبصره (۲) ماده (۱۴)، عبارت «با رعایت تبصره (۱) این ماده» پس از فعل «می‏باشند» اضافه می ‎ شود.

۲۳ـ در ماده (۱۵)، عبارت « و اصلاحیه‏ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می‏شود،» پس از عبارت «قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ» اضافه و واژه «یا» پس از عبارت « سود و زیان» به ویرگول(،) و عبارت «حساب درآمد » به عبارت «صورت یا خلاصه درآمد» اصلاح می ‎ شود.

۲۴ـ ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۶ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (۱۴۶) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (۱۳۹) قانون مذکور که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) عمل می‏شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

۲۵ـ ماده (۱۷) الحاقی آیین­نامه و تبصره‏ آن حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می­شود.

۲۶ـ در ماده (۱۸)، عبارت «اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ـ که سال مالی آنها از ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد شروع می‏شود» به عبارت «قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که آغاز سال مالی آن­ها ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن باشد،» اصلاح می ‎ شود.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی