عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۷۱/ت ۵۶۸۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مربوط به عوارض نوشابه های گازدار

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/1400/8

تاریخ: 1400/02/21

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 هـ مورخ 1400/01/17 درخصوص عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (۱۶۰۲۱۳) راجع به نوشابه های گازدار برای سال 1393 تا سال 1398 به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود:

« نظر به اینکه به موجب مواد (۴۸) و (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب 1393- و بند (ح) ماده (۳۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار تغییر نموده و در ردیف (۱۶۰۱۰۹) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تا کنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- و تبصره الحاقی ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1393 – امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف بودجه (۱۶۰۱۲۳) راجع به نوشابه های گازدار از سال 1393 تا سال 1398 ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.»

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/8478/د مورخ 1401/02/20سازمان امور مالیاتی با موضوع:تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200/72/12/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی