عنوان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 9853/ت۵۷۶۰۷/هـ مورخ 07/02/1399 و شماره 17809/ت۵۸۷۶۹/هـ مورخ 21/02/1400 درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون(۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011023 مورخ1400/08/23 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی