عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲مورخ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ سامان امور مالیاتی با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹و لغو بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹

شماره

|

تاریخ انتشار

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 210/99/88 مورخ 1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمنا با عنایت به موارد مندرج در دادنامه یادشده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 201-13 مورخ 1400/05/19 درمورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد.بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در مواد فوق وفق مهلت ماده 157 قانون یادشده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/5809/ص مورخ 1401/03/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع:تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی