عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰سازمان امور مالیاتی با موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

این مطلب در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۷ : سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر می‌دارد:

بخش اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین می‌شود.

بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می‌باشد:

  • نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰٪)
  • نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵٪)
  • نسبت به مازاد سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰٪)
  • نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰٪)

بخش سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مقررات و نرخ‌های ماده ۸۵  قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/12مورخ1401/02/20 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم

به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون(۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ × ۸ = ۵.۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰معافیت سالانه به اضافه هفت برابر معافیت موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات­های مستقیم
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات­های مستقیم
 ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ = ۵.۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰ کل درآمد مشمول مالیات سالانه
۷۶.۰۰۰.۰۰۰ * ۱۰% = ۷.۶۰۰.۰۰۰
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ * ۲۰% = ۱۳.۶۰۰.۰۰۰
۵.۴۴۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۵.۳۷۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۶۸.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ = ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
۷.۶۰۰.۰۰۰ + ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ = ۲۱.۲۰۰.۰۰۰مالیات عیدی پایان سال

                               

بخش چهارم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیأت علمی پیش بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ¬های مقرر در تبصره جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند.

بخش پنجم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذیل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات
ازتانسبت به مازاد
۱۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰——معاف
۶۷۲.۰۰۰.۰۰۱۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰۱۰%
۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۵%
۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰%
۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ نسبت به مازاد۳۰%
نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق

بخش ششم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

با عنایت به مفاد جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون یاد شده، معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم از قبیل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و … به قوت خود باقی است.

  • به موجب بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، «کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود».
بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/2 مورخ210/1401/2 سازمان امور مالیاتی با موضوع:درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

بنابراین:

  • (الف)- پرداخت‌هایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده ۸۴ و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداخت‌هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌‌های مستقیم به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ مشمول مالیات می‌باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (۱۰٪) موضوعیت نخواهد داشت.
  • (ب)- مفاد تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق‌التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی