عنوان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۴۷۳۳/د مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع:اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/84733/د

تاریخ: 1400/12/21

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به ضرورت اجرای کامل مقررات در راستای نظام درآمد، هزینه استانی و اجرای جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد;”مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (۱) و (۲) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.“، ادارات کل امور مالیاتی که مسئولیت رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در دو یا چند استان را عهده‌دار می‌باشند و یا در راستای سیاست‌های سازمان رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض برخی از پرونده‌ها (دارای یک یا چند محل فعالیت) به آن‌ها محول شده‌است، موظفند:

 (1درخصوص مودیان دارای دو یا چند محل فعالیت در یک یا چند استان، در پایان هر ماه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده استان‌های ذیربط را مشخص و مالیات ارزش افزوده سهم سایر استان ها را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل کد درآمدی استان‌های ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و ادارات کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند.

۲)درخصوص مودیان دارای یک محل فعالیت، در پایان هر ماه سهم مالیات ها و عوارض استان ذیربط را مشخص و مالیات‌های سهم استان اعم از عملکرد و ارزش افزوده را جهت جابجایی ردیف درآمدی به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام تا اقدام لازم جهت منظور شدن مالیات ذیل ردیف درآمدی استان‌ ذیربط صورت پذیرد و عوارض سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری را حسب مورد با رعایت مقررات به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و اداره کل امور مالیاتی ذیربط جهت توزیع بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات کل امور عشایری واریز نمایند.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 سازمان امور مالیاتی با موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی