عنوان

بخشنامه شماره۱۳۰/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع:صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 130/201/د

تاریخ: 1401/02/07

مدیران کل محترم امورمالیاتی …

             پیرو نامه شماره 130/4319/د مورخ 1398/10/11 مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در سریع ترین زمان قانونی ممکن، به قرارگزارشات و اطلاعات واصله کماکان مشاهده می شود بعضا عملکرد ادارت کل امورمالیاتی درخصوص زمان پاسخگویی، اعلام عدم امکان صدور گواهی و درنهایت پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه الکترونیکی صدورگواهی موصوف برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار رضایت بخش نمی باشد; علی ایحال به منظور افزایش رضایت ورعایت حقوق مودیان محترم و افزایش دقت نظر مامورین مالیاتی ذی ربط در بررسی استعلامات یاد شده و پاسخ به موقع آنها، اجرای صحیح مواردی از بخشنامه شماره ۳۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ رئیس کل محترم وقت سازمان متبوع، به شرح ذیل موکدا یاد آوری می گردد:

۱- منطبق بر مفاد تبصره ۲ بند۲ بخشنامه مذکور درخصوص آن بخش از مالیات مودی که درجریان رسیدگی، تشخیص وهیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی بوده و تا کنون به قطعیت نرسیده است مانع از صدور گواهی صدرالذکر نخواهد بود.

۲- انجام امور مرتبط با بند ۶ بخشنامه مارالذکر درخصوص  اعلام به موقع عدم امکان صدور گواهی حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ وصول استعلام و تاکید بر صدور گواهی در مهلت مقرر قانونی.

۳- مستفاد از ماده۴۹ قانون مالیات های مستقیم وجه حق تمبر می بایست در زمان صدور/تمدید مجوز مذکور (نه پیش از صدور مجوز و در زمان اخذ گواهی مالیاتی) توسط صادرکنندگان آن از متقاضی اخذ شود; لذا منوط کردن صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م به پرداخت حق تمبر صدور یا تمدید مجوز کسب و کار،  تخلف محسوب می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره230/57670/د سازمان امور مالیاتی مورخ1400/09/16 با موضوع: رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230/8932/د مورخ 1400/02/22

۴- باعنایت به مفاد ماده ۲۵ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ مقررات ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک آن در قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد لذا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده مالیات برارزش افزوده در زمان صدور گواهی نیزملحوظ نظر قرار گیرد.

علی ایحال در راستای سیاست های سازمان متبوع مبنی بر اعتماد سازی وتکریم مودیان محترم مالیاتی” تاخیر در فرآیند صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم و اعلام عدم امکان صدورآن خارج از ضوابط ومقررات موضوعه” تخلف محسوب شده ودرصورت احراز، مامورین مالیاتی خاطی تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

بدیهی است مدیران کل محترم امورمالیاتی مکلفند ضمن نظارت کافی  وموثر بر حسن اجرای مفاد بخشنامه یادشده، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه اقدامات از طرف کارکنان و واحدهای  زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت کامل حقوق مودیان مالیاتی، درکوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

سید محسن خوانساریان

دادستان انتظامی مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی