عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴سازمان امور مالیاتی با موضوع:اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات سال ۱۴۰۱

شماره

|

تاریخ انتشار

در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 43229/ت۵۹۷۹۹هـ مورخ 1401/03/21 هیئت وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1401 و تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

بر اساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) برای سال 1401 می باشد.۳/۲۸-۱۱

 داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010763 مورخ1400/06/02 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی