عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۶۴۸۳/ص مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ترتیبات اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/16483/ص

تاریخ: 1400/11/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان …

موضوع: ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م

نظر به اینکه در اجرای مفاد قانونی مقرر در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات های مستقیم، اختیار اعتراض به آراء قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۳/۱۰/۱۴۰۰) به دادستان انتظامی مالیاتی محول گردیده است، لذا مقرر می دارد اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات مندرج در بخشنامه شماره 200/1400/67 مورخ 1400/10/11 پس از احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آراء قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، مراتب را با ذکر دلایل کافی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی صادره، به دادیار/دادیار مسئول ذی ربط در اداره کل که تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قطعی صادره را به شورای عالی مالیاتی به آنها تفویض گردیده، اعلام نماید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ترتیبات اجرایی این بخشنامه به موجب بخشنامه شماره 200/18074/ص مورخ 1400/12/07 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور لغو گردید.

شماره: 18074/200/ص

تاریخ: 1400/12/07

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان…

نظر به اینکه به موجب ماده 251 قانون مالیات های مستقیم­ (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)، دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/44 مورخ1400/06/03 با موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400

ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره 16483/200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد.

 داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی