عنوان

بخشنامه شماره۲۴۳/۱۶۸۹۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره 243/16897

تاریخ 1401/03/24

کلیه مدیران محترم واحد های سازمانی صف و ستاد

در اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 200/10713/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه نهایی آن به شماره 243/84495/د مورخ 1400/12/18 به پیوست تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 14647 مورخ 1401/03/02 ارسال میگردد، بدیهی است رعایت میزان تجربه جهت تصدی به پست های مدیریتی علاوه بر تصویبنامه مذکور منوط به دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل سازمان مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می باشد، همچنین مطابق تصوینامه (تصویبنامه) پیوست، مرجع ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی جهت تصدی پست های سطوح مدیریت میانی (معاون مدیرکل/مدیرکل) کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود و کانون ارزیابی سازمان، در سطوح مدیریت پایه و عملیاتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است مرجع ارزیابی شایستگی های تخصصی برای انتصاب به پست های مدیریت سطوح میانی، کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران در ستاد سازمان خواهد بود.

عادل علی‌پور

مدیرکل منابع انسانی و رفاه

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال تصویب نامه 148576/ت57982 هـ مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی