عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹؍ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۷۰۰۸۰۳- هـ ع؍۹۷۰۲۸۱۷

* شـاکــی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو

* طرف شکایت : هیات وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 

1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران

۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹؍ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران

و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹؍ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران

« ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌ باشد.»

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905811079 مورخ1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت داری با موضوع:اابطال 1- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-4) بند 6 بخشنامه شماره 24؍98؍200-21؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور2- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه شماره 24؍98؍200-21؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

– تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹؍ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران

« هیئت وزیران در جلسه ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۶ به پیشنهاد  شماره ۹۴۰۹۹؍۷۱۳۵؍۲۰۰ مورخ ۱۷؍۰۵؍۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آئین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱؍ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق می شود:

ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۵ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۵ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۰۱؍۰۱؍۱۳۹۵ تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور»

* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.

۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010283 مورخ 1400/05/20هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 66610؍230؍د مورخ 22؍12؍1398

* در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷؍۳۶۳۷۰ مورخ ۱۵؍۰۸؍۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می باشد.

۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد» و به موجب ماده (۲۸۱) قانون مالیات های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱؍۱؍۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970906011229مورخ 1400/10/29هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 11130؍200 مورخه 12؍4؍1389 سازمان امور مالیاتی 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی