عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۲مورخ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ سال ۹۶ مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ سال ۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری …

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۸۰۴۱۹۸

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرمسار

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۸ سال ۹۶ مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ سال ۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گرمسار به خواسته ابطال ماده ۸ سال ۹۶ مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ سال ۹۷ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری … به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۸ : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری (سال ۹۶)

مالکین اراضی و املاکی که درخواست هرگونه اقدام عمرانی داشته باشند و ملک آنها در طرح های جامع و تفصیلی دارای توسعه و تعریض باشد و قسمت باقیمانده ملک در حد نصاب تفکیک باشد و در مقابل زمین در طرح توسعه و تعریض ادعای دریافت بهای قسمت توسعه و تعریض را نمایند و همچنین مالکین املاکی که ملک آنها بر معبر واقع نبوده ولی در اجرای توسعه و تعریض بر معبر قرار گیرند می بایست علاوه بر کلیه عوارض متعلقه عوارضی معادل یک چهارم تفاوت قیمت ملک بر اساس نظریه کارشناسی بابت ارزش افزوده حاصل شده از اجرای طرح به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره : زمینهای باقیمانده از اجرای طرح اصلاح ، توسعه و تعریض معابر و خیابانها چنانچه کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در دستورالعمل طرح جامع باشد ، توسط شهرداری تملک خواهد شد.

الف : در صورتیکه مالک یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام ننماید و یا در صورت مخالفت مراجع صلاحیتدار مبنی بر تغییر کاربری ، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف شده در طرح جامع نماید عوارضی معادل ۱۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر سال استفاده غیر مجاز دریافت خواهد شد و عوارض مذکور با توجه به مدت اعتبار مجوزی که مراجع صلاحیتدار صادر می نمایند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد.(در صورت پرداخت عوارض استفاده غیر مجاز مشمول پرداخت عوارض تغییر کربری نخواهد شد.)

ب : در صورتیکه در طرح تفصیلی کاربری اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که در طرح جامع دارای کاربری تعریف شده می باشند ، تغییر یابد اراضی تغییر کاربری داده شده مشمول عوارض تغییرات انجام شده به شرح ذیل می گردد :

۱؍ب : اراضی تا ۵۰۰ متر مربع :

۱-۱؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یافته باشد به میزان ۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۲-۱؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یافته باشد به میزان ۸۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۳-۱؍ب : اراضی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به تجاری تغییر یافته باشد به میزان ۶۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۲؍ب : اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع :

۱-۲؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یافته باشد به میزان ۸ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۲-۲؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به تجاری تغییر یافته باشد به میزان ۶۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۳-۲؍ب : اراضی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است و در طرح تفصیلی کاربری آنها به تجاری تغییر یافته باشد به میزان ۴۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

ماده ۲۱ : عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء طرح های مصوب شهری (سال ۹۷)

در صورتیکه در طرح تفصیلی کاربری اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که در طرح جامع دارای کاربری تعریف شده بوده ، و در طرح پیشنهادی تفصیلی بنا به درخواست شهرداری و نظر مشاور کاربری دیگری تخصیص یافته ، عوارض به شرح ذیل بابت ارزش افزوده ناشی از اجراء تغییرات حاصله در طرح های مصوب شهری با توجه به درخواست شهرداری اخذ می گردد. ضمناً در صورتیکه مالک به کاربری جدید احتیاج نداشته باشد ، پس از طرح در کمیسیون ماده ۵ کاربری مطابق با طرح جامع منظور می گردد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905813050 مورخ1400/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداریب موضوع:1- دستورالعمل شماره 1670؍91؍2-340 مورخ 13؍12؍1391 بانک سپه2- دستورالعمل شماره 5154؍92 مورخ 17؍1؍1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- دستورالعمل شماره 87؍92؍3؍306 مورخ 31؍2؍1392 بانک سپه4- تصمیم نامه کمیته ویژه ارزی وزراء دولت دهم

الف : اراضی تا ۵۰۰ متر مربع :

۱؍الف : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یافته باشد به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۲؍الف : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها تجاری یا خدماتی شده ، به میزان ۱۰۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۳؍الف : اراضی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها به تجاری یا خدماتی شده به میزان ۸۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

ب : اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع :

۱؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها مسکونی شده باشد به میزان ۱۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۲؍ب : اراضی که در طرح جامع خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها تجاری یا خدماتی شده به میزان ۷۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

۳؍ب : اراضی که در طرح جامع دارای کاربری مسکونی بوده است و در اثر اجرای طرح تفصیلی کاربری آنها تجاری یا خدماتی شده به میزان ۶۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارائی به عنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد.

تبصره : با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت با حق مرغوبیت را خلاف شرع دانسته و قانون عنوان نمود اخذ حق مشرفیت ، که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعی ندارد ، لذا بر این اساس هرگونه اقدامی که بنا به اعمال سیاستهای شهرداری و کمیسیونهای مربوطه باعث ارزشمندتر شدن املاک گردد ، شهرداری با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین مبلغ ارزش افزوده حاصله به ازای هر متر مربع ، نسبت به وصول ارزش ایجاد شده اقدام می نماید.

ماده ۱۹ : عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه و تعریض در جهت اجراء طرح های مصوب شهری (سال ۹۷)

مالکین اراضی و املاکی که درخواست هرگونه اقدام عمرانی داشته باشند و ملک آنها در طرح های جامع و تفصیلی دارای توسعه و تعریض باشد و قسمت باقیمانده ملک در حد نصاب تفکیک باشد و در مقابل زمین در طرح توسعه و تعریض ادعای دریافت بهای قسمت توسعه و تعریض را نمایند و همچنین مالکین املاکی که ملک آنها بر معبر واقع نبوده ولی در اجرای توسعه و تعریض بر معبر قرار گیرند می بایست علاوه بر کلیه عوارض متعلقه عوارضی معادل یک چهارم تفاوت قیمت ملک بر اساس نظریه کارشناسی بابت ارزش افزوده حاصل شده از اجرای طرح به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره یک : املاکی که در مسیر معابر قرار نمی گیرند ولی با اجرای طرح در معابر احداثی قرار می گیرند ، عوارض ارزش افزوده شامل و در هنگام تقاضای مالک برای اخذ مجوز حق ایجاد درب و یا اصلاح سند وصول خواهد شد.

تبصره دو : چنانچه ملکی در بر معابر واقع است و تووسط مالک املاک واقع در پشت جبهه خریداری و به ملک خود الحاق نماید شامل عوارض ارزش افزوده خواهد شد.

تبصره سه : متقاضیانی که به معبر جدید مجاور ملک خود ، درخواست ایجاد درب دارند ، در صورت اینکه کارشناسان فنی شهرداری ایجاد درب به معبر فوق را برابر ضوابط شهرسازی و ترافیکی و نیز تردد ، تایید نمایند ، پس از پرداخت ارزش افزوده به شهرداری می توانند نسبت به ایجاد درب اقدام نمایند.

ماده ۲۰: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری (سال ۱۳۹۷)

الف- عوارض تغییر طرح مصوب به مسکونی

الف؍۱ – تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۳۵ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد.

الف؍۲ – تغییر طرح مصوب اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ۴۰ برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد.

الف؍۳ – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری مزروعی ، باغ ، کاربریهای عمومی ، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع می بایست ۳۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری ، حق السهم و حق تفکیک و کاربریهای عمومی به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011102 مورخ1400/09/03 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده 18 مصوبه سال 96 تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از عمران و توسعه شهری

الف؍۴ – با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در داخل محدوده خدماتی شهر که دارای کاربری فضای سبز می باشد ، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح در خصوص تغییر طرح مصوب به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع می بایست ۵۰ درصد مساحت زمین خالص در مقابل تغییر طرح مصوب و حق السهم به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

تبصره: بابت تغییر طرح مصوب املاک با کاربری تجاری یا خدماتی به کاربری مسکونی وجهی دریافت نمی گردد.

ب- عوارض تغییر طرح مصوب به تجاری

ب؍۱ – بابت تغییر طرح مصوب اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

ب؍۲ – بابت تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

ب؍۳ –تغییر طرح مصوب از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۴۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر طرح مصوب به تأسیسات شهری

پ؍۱- بابت تغییر طرح مصوب اراضی مسکونی به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ؍۲- بابت تغییر طرح مصوب اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تأسیسات شهری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۱۸۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد.

پ؍۳- تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تأسیسات شهری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۰۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد.

پ- عوارض تغییر طرح مصوب به اداری

پ؍۱- برای تغییر طرح مصوب اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

پ؍۲ – تغییر طرح مصوب اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع

ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ۲۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهـرداری قرار خواهد گرفت. و هـزینه تغییر کاربری و تفکیک و حق السهم و … طبق تعرفه عوارضی دریافت خواهد شد.

ث- عوارض تغییر طرح مصوب به آموزشی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی

عوارض تغییر طرح مصوب از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری)، صفر می باشد.

ج- عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شهر به میزان ۰۰۰؍۵۰ ریال برای هر متر مربع محاسبه و اخذ می گردد.

چ- عوارض تغییر طرح مصوب اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام باشد، به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی صفر می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1-عوارض تغییر کاربری املاک در  ماده ۲۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۹ تعرفه ۱۳۹۶: در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷- ۵۶۴ مورخ ۱۴؍۰۶؍۱۳۹۶- ۲۱۵۵ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷

۲- عوارض ارزش افزوده ناشی از  اجرای طرح های عمرانی در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۶، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری در ماده ۲۱ تعرفه سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری در ماده ۲۰ سال ۱۳۹۷، عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه و تعریض در جهت اجرای طرح های مصوب شهری در ماده ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۷: 

در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض مذکور به موجب رای هیات عمومی ابطال شده است.از جمله: دادنامه شماره  773 مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۵- ۱۸۴۷ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷

۳-وضع عوارض حاصل از خدمات آماده سازی در تعرفه سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷: به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۱ مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ هیات عمومی مغایر قانون تشخیص داده شده است.

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

۴- بند ۸ صورت جلسه شماره ۲۸ سال ۱۳۹۷ (دریافت هزینه تامین پارکینگ عمومی با تنظیم صلح نامه): مصوبه مزبور که طی نامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۷ به شهرداری گرمسار ابلاغ شده است، به دلیل دریافت وجه از شهروندان بدون تجویز قانونی با ماده ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه مغایر است. از سوی دیگر، اخذ عوارض مزبور از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود.

هیات عمومی دیوان نیز در در آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی در باب عوارض کسر و حذف پارکینگ را ابطال کرده است. 

* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره ۹۸-۴۱۹۸-۴ مورخ ۱۷؍۶؍۹۹ اعلام نموده :

۱- شورای اسلامی شهر به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اقدام به تصویب عوارض موضوع شکایت نموده است.

۲- در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری ، نگهداری ، نوسازی و عمران شهری تجویز گردیده و بر همین اساس شورای اسلامی اقدام به تصویب بهای خدمـات آماده سازی نموده است.

۳- انجام آماده سازی از قبیل جداول شهر ، آسفالت ، زیرسازی و قیر پاشی که از جمله خدمات محسوب می شود شهرداری می بایست وفق مقررات نسبت به دریافت بهای آن اقدام نماید.

۴- با توجه به تکلیف مالکین به تأمین پارکینگ و اعلام آمادگی مالک به منظور همکاری در ایجاد پارکینگ عمومی در قالب عقد صلح موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی اقدام به تنظیم قرارداد با مالک می کرد. 

علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقـرر گـردیده است : « عوارض ناشی از تغـییر کاربری و فروش تراکم به اقسـاط پنج تا ده ساله از شـروع بهـره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸ – 9؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۸ سال ۹۶، مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ سال ۹۷ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری، ناشی از اجراء طرح های مصوب شهری، ناشی از توسعه و تعریض مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

                                                                                                                                                                                دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی