عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۸مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /۹۹۰۲۲۰۴

* شـاکــی : آقای خسرو حسین پورهرمزی

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«…. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور برابر مقررات اقدام نماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

الف- طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مشمول حقوق از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این حکم به صورت مطلق می باشد و مقید نمودن آن به اینکه اگر پیمانکار از کارفرما اخذ نموده باشد بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون می باشد.

ب- سابقاً به موجب دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۷ بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی ابطال شده است که مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هم نادیده گرفته شد.

ج- درخور بخشنامه اقرار و اذعان شده است که قبلاً هیأت عمومی بخشنامه سال ۱۳۸۸ را ابطال نموده است لیکن بر همان امر غیر صحیح تأکید شده است فلذا تقاضای ابطال از زمان تصویب را دارم.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011338 مورخ1400/12/07 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ 30؍4؍2140؍4946 مورخ 1370؍02؍28 معاون درآمدهای مالیاتی

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخه ۱؍۳؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد قراردادهای با ماهیت تأمین نیروی انسانی بوده که آن بخش که ما به ازاء حقوق می باشد، معاف تلقی شده است.

۲- ارایه دهندگان خدمات تأمین نیروی انسانی نسبت به آن بخش از خدمات که خارج از هزینه حقوق مشمول ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد مشمول اجرای مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و باید مالیات پرداخت نمایند.

۳- مطلب مورد اشاره در بخشنامه مورد شکایت در خصوص مواردی است که پیمانکاران قبلاً مالیات و عوارض ارزش افزوده را از کارفرمایان اخذ نموده اند و احتمال احتساب آنها به عنوان اعتبار مالیاتی کارفرمایان می رود، فلذا ادارات مالیاتی مکلف به وصول شده اند.

۴- اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار و عدم واریز به حساب ادارات مالیاتی موجب فساد و زمینه بدبینی افراد را نسبت به نظام مالیاتی فراهم می نماید و موجب می شود سود نصیب این کارفرمایان شود، تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با لحاظ اینکه به موجب بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۸؍۹۸؍۲۱۰ مورخه ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ مقرر شده است که در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما در راستای پیمان اخذ شده باشد و پیمانکار در قالب صوری وضعیت آن را وصول نموده باشد ادارات مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب سازمان امور مالیاتی، اقدامات را  انجام دهند و این صرفاً راجع به مواردی است که تحت عنوان مالیات محاسبه و وصول شده باشد و شامل مواردی که هنوز به حیطه وصول توسط پیمانکاران درنیامده است نمی گردد، و این حکم در راستای اهداف مقنن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (نظر اکثریت اعضای حاضرین) رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی