عنوان

رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۸مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شماره (۲۲-۲) در سال ۹۵ و تعرفه شماره (۲۱-۲) در سال ۹۶ تعرفه شماره (۱۹-۲ سال ۹۷) و تعرفه شماره (۱۲) در سال ۹۸ تحت عنوان عوارض سطح شهر

شماره

|

تاریخ انتشار

 شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۰۷۳۶

* شـاکــی : پالایش گاز پارسیان 

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان مهر

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه شماره (۲۲-۲) در سال ۹۵ و تعرفه شماره (۲۱-۲) در سال ۹۶ تعرفه شماره (۱۹-۲ سال ۹۷) و تعرفه شماره (۱۲) در سال ۹۸ تحت عنوان عوارض سطح شهر

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان مهر به خواسته ابطال تعرفه شماره (۲۲-۲) در سال ۹۵ و تعرفه شماره (۲۱-۲) در سال ۹۶ تعرفه شماره (۱۹-۲ سال ۹۷) و تعرفه شماره (۱۲) در سال ۹۸ تحت عنوان عوارض سطح شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

 تعرفه شماره (۲۲-۲)- عوارض سطح شهر (شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند)- شهرداری مهر- سال ۱۳۹۵

ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
۱عوارض اعیانی۱۵ % × ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان× مساحت اعیانی 
2عوارض عرصه۲۵ % × قیمت منطقه ای ×مساحت عرصه 

تعرفه شماره (۲۱-۲)- عوارض سطح شهر (شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند)- شهرداری مهر- سال ۱۳۹۶

ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
۱عوارض اعیانی۱۵ % × ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان× مساحت اعیانی 
2عوارض عرصه۳۰ % × قیمت منطقه ای ×مساحت عرصه 

تعرفه شماره (۱۹-۲)- عوارض سطح شهر (شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند)- شهرداری مهر- سال ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره17960/210/ص مورخ04/12/1400 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400/11/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمستندات قانونی
۱عوارض اعیانی۱۵ % × ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان× مساحت اعیانیتبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ۸۵ قانون شوراها
۲عوارض عرصه۳۰ % × قیمت منطقه ای ×مساحت عرصه

تعرفه شماره ۱۲- عوارض سطح شهر – شهرداری مهر سال ۱۳۹۸

ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
۱عوارض سطح شهر۱۵۲*P*(مساحت عرصه*مساحت اعیار)بند (۱) به استناد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۹؍۱۳۹۷ شهرداری هائی که ممیزی املاک انجام ………….. مشمول وصول عوارض نوسازی می گردند اما تا زمان انجام ممیزی املاک و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی؍مراجع قانونی، شهرداری می تواند عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح مأخذ وصول نمایند.بند (۲) این عوارض بصورت سالیانه و در زمان تشخیص شهرداری یا در هنگام مراجعه فردی به شهرداری جهت انجام هرگونه فعالیت با اخذ هرگونه مجوز پاسخ استعلام و ……….. وصول خواهد شد.
مستندات قانونی: بند ۱۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی ……………….. و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحیه های ……………. و تبصره۲ ماده ۲ و ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ……………. با اصلاحات

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیچ خدمتی از طرف شهرداری مهر به پالایشگاه گاز پارسیان ارائه نمی گردد، به تبع این شرکت نیز شامل پرداخت عوارض نمی شود.

به جوب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ عوارض سطح شهر ملغی شده است.

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷

وضع چنین عوارضی با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد، از سوی دیگراین شرکت یک شرکت دولتی است و قرار دادن آن در فهرست مشمولین عوارض قانونی نمی باشد.

از آنجایی که محصول تولیدی این شرکت مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، وضع و اخذ چنین عوارضی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. 

دادنامه شماره ۱۲۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کلاسه شماره۹۵؍۹۵۶، وضع چنین عوارضی را از سوی شورای اسلامی شاهین شهر مغایر قانون اعلام کرده است. 

* در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهرستان مهر به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰-۷۳۶-۳ مورخ ۱۹؍۴؍ ۱۴۰۰ (دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی)  به طور خلاصه توضیح داده است که : 

-ماهیت عوارض با بهاء خدمات کاملا متفاوت است و عوارض بر خلاف بهاء خدمات متناظر با یک خدمت خاص نیست. عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها است اما بهاء خدمات مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها وضع می شود. 

-شاکی بیان داشته است که عوارض سطح شهر به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران مصوب ۱۳۴۷ صراحتا ملغی شده است، این در حالی است که، باتوجه به نص تبصره مذکور عوارض سطح شهر صرفا در خصوص شهر تهران از سال ۱۳۴۸ و شهرهایی که متعاقبا وزارت کشور اعلام می کند دریافت نمی شود. زیرا در این شهرها می بایست عوارض نوسازی پرداخت شود و نمی توانند هم عوارض نوسازی و هم عوارض سطح شهر را با هم دریافت کنند. در نتیجه، شهرداری در صورتی عوارض سطح شهر دریافت نمی کند که وزارت کشور اعلام کند و در خصوص شهرداری مهر هنوز وزارت کشور چنین اعلامی ننموده است. 

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴

هیچ قانونی مبنی بر معاف بودن شرکت های دولتی از پرداخت عوارض وجود ندارد. 

عوارض مالیات بر ارزش افزوده که شرکت بابت محصولات تولیدی خود می پردازد کاملا متفاوت از عوارض سطح شهر است که باید به صورت سالانه به شهرداری محل پرداخت شود. 

– شهرداری شاهین شهر که در رای هیات عمومی دیوان عوارض سطح شهر آن ابطال شده است، عوارض نوسازی دریافت می کند و نمی تواند همزمان عوارض سطح شهر دریافت کند.  این در حالی است که شهرداری مهر عوارض نوسازی دریافت نمی کند و اگر عوارض سطح شهر هم دریافت نکند از یکی از درآمدهای مهم شهرداری به طور کلی محروم شده است. چرا که  عوارض سطح شهر در شهرهایی که مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند قابل دریافت است. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و در تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. بنابراین تعرفه (۲۲-۲) سال ۹۵ تعرفه (۲۱-۲) سال ۹۶، تعرفه (۱۹-۲) سال ۹۷ و تعرفه (۱۲) تحت عنوان عوارض سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی