عنوان

رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹مورخ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه های (۳-۱) عوارض پذیره، (۱۵-۱) عوارض مازاد تراکم، (۸-۱) عوارض پیش آمدگی، تعرفه (۲۱-۱) عوارض آتش نشانی و (۲۵-۱) هزینه بازدید کارشناسی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹  

شماره

|

تاریخ انتشار

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۰۷۲۷

* شـاکــی : آقای علی پورقاسم قره ضیاءالدینی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه های (۳-۱) عوارض پذیره، (۱۵-۱) عوارض مازاد تراکم، (۸-۱) عوارض پیش آمدگی، تعرفه (۲۱-۱) عوارض آتش نشانی و (۲۵-۱) هزینه بازدید کارشناسی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹  

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین به خواسته ابطال تعرفه های (۳-۱) عوارض پذیره، (۱۵-۱) عوارض مازاد تراکم، (۸-۱) عوارض پیش آمدگی، تعرفه (۲۱-۱) عوارض آتش نشانی و (۲۵-۱) هزینه بازدید کارشناسی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۸

تعرفه شماره (۳-۱) عوارض پذیره یک مترمربع از یک واجد تجاری

ردیفنوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری  تبصره(۱): عوارض پذیره زیرزمین (پایین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول ۱۰% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد.تبصره (۲): در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده ۵ می باشند تا میزان مساحت قبل ۲۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.تبصره(۳): در واحدهای تجاری در صورتیکه طبقات بالا دارای دسترسی از مغازه همکف بصورت بالابر باشد عوارض پذیره بصورت ۵۰% طبقه وقوع مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.  
1عوارض پذیره در زیرزمین
۲عوارض پذیره در همکف
۳عوارض پذیره در طبقه اول
۴عوارض پذیره در طبقه دوم
۵عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
۶عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)معادل ۵۰% پذیره طبقه وقوع
=L طول دهنه به متر=L طول دهنه مجاز به متر=h طول ارتفاع به متر=h طول ارتفاع مجاز به متر =k ضریب طبقات q . ارزش محاسباتی

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۸

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011338 مورخ1400/12/07 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق، به شمارۀ 30؍4؍2140؍4946 مورخ 1370؍02؍28 معاون درآمدهای مالیاتی

تعرفه شماره (۱۵-۱) عوارض مازاد بر سطح اشتغال و تراکم پایه و فروش تراکم پایه و فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی

ردیفنوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض                                   توضیحات
     عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی به ازای هر مترمربع
۱عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح هادی**عوارض بر مازاد تراکم برای هر متر مربع ۱۲ برابر ارزش منطقه ای زمین توسط شهرداری حساب و وصول گردد.تبصره: عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی نشده در صورتیکه کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء دهد عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده برای هر مترمربع ۱۵ برابر ارزش منطقه ای زمین محاسبه و وصول خواهد شد.تبصره(۱): وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند* می باشد.تبصره(۲): متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض فروش تراکم می باشد.*اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح معوض برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.** تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده، بدیهی است چنانچه مؤدی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ عوارض آن بر اساس بند ۲ وصول شود.
۲عوارض مازاد پیش بینی شده در طرح هادی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵معادل ۵۰% ارزش افزوده حاصل از احداث بنای مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح هادی در زمان صدور پروانه ساختمانی طبق نظر کارشناسی روز، نظریه کارشناس رسمی و با کمیته فنی قابل ابطال است.

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۸

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹

تعرفه شماره (۱۸-۱) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر

ردیف                             نوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض                                           توضیحات
عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر به ازای هر مترمربع kq
1در واحدهای تجاریq 12تبصره(۱): در صورتیکه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول این تعرفه نخواهد شد.تبصره(۲): کلیه ضوابط در بخشنامه ۳۴؍۳؍۱؍۲۵۷۹۸ مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۷۲ وزیر محترم کشور به شرح ذیل لازم الرعایه است:۱- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی، بع صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید.۲- اگر پیش آمدگی به صورت روبسته و دارای دیوارهای جانبی باشد ولی به صورت بنای غیر مفید مورد استفاده قرار گیرد (صرفا بصورت بالکن) از هر مترمربع پیش آمدگی ۵۰% بند یک وصول خواهد شد.۳- چنانچه پیش آمدگی بصورت روباز و فاقد دیوارهای باشد (تراس) فقط معادل ۵۰% بند یک وصول خواهد شد.تبصره (۳): چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰وصول عوارض پیش آمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
۲در واحدهای اداری و صنعتیq 10
3در واحدهای مسکونیq 10
4در واحدهای فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی درمانی، پزشکی و غیرهq 10

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۸

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905811079 مورخ1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت داری با موضوع:اابطال 1- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-4) بند 6 بخشنامه شماره 24؍98؍200-21؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور2- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-6) بند 6 بخشنامه شماره 24؍98؍200-21؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

تعرفه شماره (۲۱-۱)- عوارض خدمات شهری

ردیفعنوان تعرفه عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
۱آتش نشانیمعادل k% عوارض زیربنا و پذیره به اضافه یک درصد عوارض تراکم ساختمان های بالای پنج سقفبند(۱): این عوارض هنگام صدور پروانه اصلاح و یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.بند(۲): ضریب k هشت تعیین می گردد.بند(۳): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء معادل ۲ درصد جریمه مربوط به احداث بنا مازاد پروانه یا بدون پروانه قابل وصول است و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۸

تعرفه شماره (۱-۲۵) هزینه بازدید کارشناسی بهای خدمات اداری و ….

ردیفنوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
۱مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمانی به ازای هر واحد۰۰۰؍۲۵۰ ریالتبصره(۱): هزینه تشکیل پرونده به ازای هر پرونده مبلغ ۰۰۰؍۲۵۰ ریال می باشد.تبصره(۲): هزینه تهیه و نصب پلاک سر درب واحدهای مسکونی و تجاری و …. مبلغ ۰۰۰؍۲۵۰ریالتبصره(۳): هزینه تهیه تابلو پروژه های ساختمانی به ابعاد ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر جهت نصب در محل عملیات ساختمانی معادل هزینه تمام شده بعلاوه صدی ۱۵ از مالک و یا مقام قانونی آن دریافت می گردد.استعلام بانک ها از شورا در مورد تادیه اشخاص حقیقی از طریق دبیرخانه شورا مبالغ ۰۰۰؍۲۵ ریال اخذ و به حساب شورا واریز گردد.استعلام در خصوص املاک و اشخاص از ادارات و ارگانها ۰۰۰؍۳۰۰ ریالحق ارزیابی و معاینه محلی ملک جهت تعیین کاربری تعیین بروکف و تشکیل پرونده- و متراژ مساحی و تعیین …………… برای تهیه نقشه های ساختمانی و غیره مبلغ ۰۰۰؍۳۵۰ ریال حق ارزیابی در حق شهرداری از مالک و مالکیت وصول گردد.برای ارائه پاسخ به استعلامات خارج از محدوده قانونی مبلغ ۰۰۰؍۴۰۰ ریال از مالک مربوطه به نفع شهرداری وصول گردد.
۲صنعتی و اداری تا ۱۰۰۰ مترمربع 000؍۳۵۰ ریال
۳صنعتی و اداری از ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع۰۰۰؍۶۰۰ ریال
۴صنعتی و اداری از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا۰۰۰؍۸۰۰ ریال
۵زمین به ازای هر قطعه۰۰۰؍۳۰۰ ریال
۶سایر کاربری ها به ازای هر واحد۰۰۰؍۳۴۵ ریال

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۹

تعرفه شماره (۳-۱) عوارض پذیره یک مترمربع از یک واجد تجاری

ردیفنوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری  تبصره(۱): عوارض پذیره زیرزمین (پایین تر از همکف) چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین اول ۱۰% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر مترمربع محاسبه خواهد شد.تبصره (۲): در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده ۵ می باشند تا میزان مساحت قبل ۲۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.تبصره(۳): در واحدهای تجاری در صورتیکه طبقات بالا دارای دسترسی از مغازه همکف بصورت بالابر باشد عوارض پذیره بصورت ۵۰% طبقه وقوع مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.  
1عوارض پذیره در زیرزمین
۲عوارض پذیره در همکف
۳عوارض پذیره در طبقه اول
۴عوارض پذیره در طبقه دوم
۵عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا
۶عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه)معادل ۵۰% پذیره طبقه وقوع
=L طول دهنه به متر=L طول دهنه مجاز به متر=h طول ارتفاع به متر=h طول ارتفاع مجاز به متر =k ضریب طبقات q . ارزش محاسباتی

تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاء الدین در سال ۱۳۹۹

تعرفه شماره (۱۵-۱) عوارض مازاد بر سطح اشتغال و تراکم پایه و فروش تراکم پایه و فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی

ردیفنوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارض                                   توضیحات
     عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک مسکونی به ازای هر مترمربع
۱عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح هادی**عوارض بر مازاد تراکم برای هر متر مربع ۱۲ برابر ارزش منطقه ای زمین توسط شهرداری حساب و وصول گردد.تبصره: عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی نشده در صورتیکه کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء دهد عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده برای هر مترمربع ۱۵ برابر ارزش منطقه ای زمین محاسبه و وصول خواهد شد.تبصره(۱): وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند* می باشد.تبصره(۲): متقاضی مکلف به پرداخت عوارض زیربنا علاوه بر عوارض فروش تراکم می باشد.*اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح معوض برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.** تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه طرح در هر منطقه پیش بینی شده و تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر مجوز فروش آن را داده، بدیهی است چنانچه مؤدی، متقاضی استفاده از تراکم بیشتر از مجاز باشد بایستی پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ عوارض آن بر اساس بند ۲ وصول شود.
۲عوارض مازاد پیش بینی شده در طرح هادی پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵معادل ۵۰% ارزش افزوده حاصل از احداث بنای مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح هادی در زمان صدور پروانه ساختمانی طبق نظر کارشناسی روز، نظریه کارشناس رسمی و با کمیته فنی قابل ابطال است.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی