عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۵؍۹۶؍۲۳۰ مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۲۱۶۱

* شـاکــی : بهمن زبردست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۴۵؍۹۶؍۲۳۰ مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵؍۹۶؍۲۳۰ مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– بخشنامه شماره ۴۵؍۹۶؍۲۳۰ مورخ ۲۸؍۰۳؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور

« به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۰۴؍۱۳۹۴، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۵؍۰۹؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905810282 مورخ 1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023؍ت56179-31؍2؍1398 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 16؍98؍200- 1؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷؍۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارائه می گردد.

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۲۳؍۰۲؍۱۳۹۶ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷؍۲۰۱ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید  احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی