عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶ مورخه ۱۲؍۱۱؍۹۸ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض خودروهای سنگین راهسازی، کارگاهی ، معدنی، کشاورزی، شناور و موتورسیکلت و وانت تک کابین

شماره

|

تاریخ انتشار

 شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۰۱۸

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گرگان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۰۶ مورخه ۱۲؍۱۱؍۹۸ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض خودروهای سنگین راهسازی، کارگاهی ، معدنی، کشاورزی، شناور و موتورسیکلت و وانت تک کابین

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۰۶ مورخه ۱۲؍۱۱؍۹۸ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض خودروهای سنگین راهسازی، کارگاهی ، معدنی، کشاورزی، شناور و موتورسیکلت و وانت تک کابین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای دکتر حمیدرضا آقا ملایی

ریاست محترم شورای اسلامی شهر گرگان

موضوع: تعرفه پیشنهادی عوارض سالیانه خودروهای عمومی و کرایه سال ۹۹

با سلام

احتراماً در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله تعرفه عوارض سالیانه خودروهای عمومی و کرایه جهت اجرا برای سال ۹۹ به شرح جدول ذیل پیشنهاد میگردد. خواهشمند است موضوع در صحن علنی شورا مطرح و پس از تصویب به شهرداری ابلاغ فرمائید. 

ردیفنوع خودروعوارض سال ۹۸ مبلغ به ریالعوارض پیشنهادی سال ۹۹ مبلغ به ریال
۱کامیون ۶ چرخ۰۰۰؍ ۲۵۰۰۰۰؍۳۰۰
۲کامیون ۱۰ چرخ۰۰۰؍۳۰۰۰۰۰؍۳۵۰
۳کامیون ۱۸ چرخ۰۰۰؍۳۵۰۰۰۰؍۴۰۰
۴مینی بوس۰۰۰؍۲۵۰۰۰۰؍۳۰۰
۵اتوبوس۰۰۰؍۳۵۰۰۰۰؍۴۰۰
۶کامیونت۰۰۰؍۲۰۰۰۰۰؍۲۵۰
۷وانت تک کابین۰۰۰؍۱۵۰۰۰۰؍۲۰۰
۸موتورسیکلت۰۰۰؍۱۰۰۰۰۰؍۱۵۰
۹ماشین آلات عمرانی۰۰۰؍۳۵۰۰۰۰؍۴۰۰
۱۰جرثقیل۰۰۰؍۳۵۰۰۰۰؍۴۰۰
۱۱تاکسی۰۰۰؍۶۰۰۰۰؍۱۰۰

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010228 مورخ 1401/05/01هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 531؍1400؍200 مورخه 12؍11؍1400 رئیس کل امور مالیاتی از زمان صدور

نظر به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده است موظفند موارد را تا حداکثر پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا ارسال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

در بند ب ماده ۴۳ قانون مذکور برای عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین تعیین تکلیف گردیده است و بند ب ماده ۴۶ قانون موصوف نیز وصول عوارض بندهای الف و ب ماده ۴۳ از قانون فوق لذکر به شهرداری های محل محول شده است به عبارت دیگر به موجب بند ب ماده ۴۳ قانون مذکور اخذ عوارض نسبت به خودروهای سواری و وانت دوکابین پیش بینی شده و چنانچه وصول عوارض از دیگر خودروها نیز مورد نظر قانون گذار بود در متن قانون یاد شده به آن اشاره می گردد بنابراین درخواست رسیدگی دارم. 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب نامه شماره ۱۴۰۰؍۱؍۳۵۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱. به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی که اعلام داشته مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجرا است و در انتهای تبصره یک از ماده قانون مرقوم بر عدم مانع بودن شکایت سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار بیان داشته با توجه به اینکه مصوبه مذکور مورد اعتراض شاکی مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال عمل مصوبه مذکور مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده و ایضاً سازمان ذینفع نمی باشد ۲. به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوارها یکی از وظایف شوراها تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض … و همچنین در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای … و نظر به اینکه در بند ب از ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین را قید نموده است و از سایر خودروها اسمی نبرده است بنابراین شهرداری ها به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شده و برای سال بعد جهت اجرا و تصویب و هیچ تخلفی صورت نگرفته است. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011456 مورخ 1400/12/24هیات تخصصی دیوان عدالت ادرای با موضوع: ابطال مصوبه  شورای اسلامی شهر ارومیه  به شماره 142 مورخ 24؍10؍ 97 ماده 16 عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آراء بیش از ۳؍۴ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها «تبصره- عوارض بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰ %) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰ %) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.» بنابراین تعرفه عوارض خودروهای عمومی و کرایه جهت اجرا برای سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی