عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۶مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۴۳۳۷ مورخه ۲؍۱۲؍۹۷ موضوع نامه به شماره ۳۰۲۸ مورخه ۲۲؍۵؍۹۹

شماره

|

تاریخ انتشار

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۸۹۷

* شاکی : آقای انوشیروان منشی زاده به وکالت از نظام پزشکی شهرستان کرمان

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۴۳۳۷ مورخه ۲؍۱۲؍۹۷ موضوع نامه به شماره ۳۰۲۸ مورخه ۲۲؍۵؍۹۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان به خواسته  ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۴۳۳۷ مورخه ۲؍۱۲؍۹۷ موضوع نامه به شماره ۳۰۲۸ مورخه ۲۲؍۵؍۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

شماره ۴۳۳۷ مورخ ۲؍۱۱؍۹۷

عوارض محلی و بهای خدمات مشاغل غیر صنفی و مشاغل خاص (دولتی، خصوصی، عمومی)

ماده ۱۷: میزان عوارض محلی و بهای خدمات هر یک از مشاغل غیر صنفی و مشاغل خاص مشمول این مصوبه در رسته های مختلف بر اساس شاخص های موثر مانده ضریب پایه، ارزش معاملاتی املاک، مساحت، رشته تجاری و مراکز ویژه تجاری و سایر عوامل به شرح و فرمول ذیل محاسبه و وصول می گردد.

(b.I.c)T=

T: عوارض عامله مراکز غیر صنفی و مشاغل خاص

S: مساحت (S1+S2)                S1: متراژ اعیانی                    S2: پنجاه درصد مساحت عرصه (محوطه)

P: ثبت منطقه ای (ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۷)

b: عوارض پایه (برمبنای جدول شماره یک)

I: ضریب واسطه ها و خیابان های ویژه تجاری (جدول شماره دو)

c: ضریب مراکز ویژه و خاص تجاری و اداری (جدول شماره سه)

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
جدول شماره (۱) عوارض پایه
ردیفعنوانعوارض پایه
۱مرکز آموزشی۱۰۰۰۰
۲مراکز فروشگاههای زنجیره ای و شرکت تعاونی مصرف ادارات۱۵۰۰۰
۳مراکز خدماتی۲۰۰۰۰
۴مراکز بهداشتی و درمانی۳۰۰۰۰
۵بانک هایک هزار مبلغ مصوب سال ۹۶
۶ایستگاه های راه آهن و فرودگاهیک هزار مبلغ مصوب سال ۹۷

بند ۳: مراکز خدماتی:

مراکز خدماتی
ردیفعنوانشرح
۱پزشک عمومی- پزشک متخصص- پزشک فوق تخصص- فیزیوتراپ- داروخانه- آزمایشگاه ها- دندانپزشک عمومی- دندانپزشک متخصص- داروخانه ها و درمانگاه های دامپزشک- سایر کارشناسان پرونده دار شامل: مامایی- شنوایی سنجی- بینایی سنجی- تغذیه و گفتار درمانی و غیره۱. حداقل مساحت موجود در مراکز خدماتی ۲۵ متر می باشد.۲. عوارض پایه مراکز خدماتی ۱۰۰۰۰ می باشد.۳. در صورت داشتن پسماندهای عفونی و رادیواکتیو به مصوبه فوق مبلغ مربوط به هزینه های قانون پسماند نیز اضافه می گردد.۴. تأکید میگردد در صورت قرار گرفتن در مراکز پر زباله به استناد قانون پسماند هزینه های مربوط به پسماند به مبلغ محاسبه شده اضافه میگردد.۵. کلیه پزشکانی که دارای مطب در داخل بیمارستانها و کلینیک های سطح شهر می باشند در صورتی که ویزیت بر اساس تعرفه نظام پزشکی دریافت می نمایند مشمول بند ۲ ردیف ۲ می گردند.

شماره ۳۰۲۸ مورخ ۲۲؍۵؍۹۹

بند ۴: مراکز بهداشتی و درمانی:

مراکز بهداشتی
ردیفعنوانشرح
۱رادیولوژی ها۱. حداقل مساحت موجود در مراکز بهداشتی و درمانی ۱۰۰ متر می باشد.۲. عوارض پایه مراکز بهداشتی و درمانی ۲۰۰۰۰ می باشد.۳. در صورت داشتن پسماندهای عفونی و رادیواکتیو، مصوب فوق، مبلغ مربوط به هزینه های قانون پسماند نیز اضافه میگردد.۴.تأکید میگردد در صورت قرار گرفتن در مراکز پر زباله به استناد قانون پسماند، هزینه های مربوط به پسماند به مبلغ محاسبه شده اضافه می گردد.۵. حداکثر مساحت جهت محاسبه در فرمول مراکز بهداشتی درمانی ۸۰۰۰ متر مربع می باشد و برای مساحت های بالای ۸۰۰۰ متر مربع، ضریب ذیل در مبلغ بدست آمده از فرمول اعمال میگردد (۸۰۰۱ تا ۱۶۰۰۰) با ضریب (۲؍۱) ، (۱۶۰۰۰۱ تا ۲۴۰۰۰ متر) ضریب (۴؍۱)، (۲۴۰۰۱ تا ۳۲۰۰۰ متر) ضریب (۶؍۱)، (۳۲۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰ متر ضریب) (۸؍۱)، (۴۰۰۰۱ تا ۷۰۰۰۰ متر) ضریب (۲)، (۷۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰ متر) ضریب (۳)، (۱۰۰۰۰۱ تا ۱۳۰۰۰۰متر) ضریب (۴)، (۱۳۰۰۰۱ تا ۱۶۰۰۰۰ متر) ضریب (۵)، از ۱۶۰۰۰۰ متر به بالا 6. در صورتی که فضای سبز بیمارستان ها و پارکینگها به هر متراژ در اختیار شهروندان جهت استفاده عمومی قرار گیرد از متراژ عرصه کسر گردد. 
2مراکز درمان سوء مصرف مواد
۳مراکز بهداشتی
۴کلیه مراکز پرستاری (اعم از خصوصی، دولتی، نظامی و غیره)
۵کلیه مراکز درمانی، بیمارستانها، کلینیک ها، درمانگاه ها (اعم از خصوصی، دولتی، نظامی و غیره)
رستهمبناویزیتهزینه پسماند
پزشکان فوق تخصصماهیانه۲؍۲ ویزیت پزشک فوق تخصص + هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو 
پزشکان متخصصماهیانه۲ ویزیت پزشک متخصص+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
پزشکان عمومیماهیانه۵؍۱ ویزیت پزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
دندانپزشکان عمومیماهیانه۵؍۱ ویزیت دندانپزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
دندانپزشکان متخصصماهیانه۲ ویزیت دندانپزشک متخصص+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
کلیه داروخانه هاماهیانه۳ ویزیت پزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
کلیه آزمایشگاههاماهیانه۲ ویزیت پزشک متخصص+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
کلیه رادیولوژی هاماهیانه۳ ویزیت پزشک متخصص+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
کلیه فیزیوتراپی هاماهیانه۵؍۱ ویزیت پزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
مطب ترک مصرف موادماهیانه۵؍۱ ویزیت پزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو
سایر کارشناسان پروانه دار (مامائی، شنوائی سنجی، تغذیه، گفتار درمانی و غیره)ماهیانه۱ ویزیت پزشک عمومی+ هزینه قانون پسماند عفونی و رادیواکتیو

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970905811493مورخ1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال جمله پایانی از بند 2 نامه شماره 8664؍235؍ص-25؍5؍1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به اینکه در خصوص عوارض پزشکان توافق نامه ای در مورخه ۱۰؍۴؍۹۵ بین سازمان نظام پزشکی کرمان و شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان منعقد شده و بر همین اساس نیز تعرفه ای که از سوی دولت برای ویزیت پزشکان تعیین می شود وضعیت عوارض نیز با توجه به توافق صورت گرفته نیز مطابق آن تعیین می گردد. متأسفانه شورای اسلامی شهر مغایر با توافق نامه تنظیمی و بدون اطلاع و موافقت سازمان نظام پزشکی کرمان اقدام به مصوبه مورد شکایت نموده که این امر مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی (مغایر با توافق نامه) و به صورت یک جانبه و بدون رضایت طرفین می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱. مصوبه مورد شکایت در راستای بندهای ۱۶ – 26 ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.

۲. توافق نامه مورد استناد شاکی تنظیمی مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۸۴ به صورت یک ساله بوده که بدلیل عدم اجرای آن باطل و بلااثر می باشد.

۳. به موجب مواد ۷-۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰؍۲؍۸۳ شهرداری در قبال ارائه خدمات پسماند مستحق دریافت عوارض می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت و تأیید مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010321 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 1 و 2 ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400به شماره 149399 /ت 59394 هـ مورخه 23؍11؍1400 

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبات به شماره های ۴۳۳۷ مورخ ۲؍۱۱؍۹۷ و ۳۰۲۸ مورخ ۲۲؍۵؍۹۹ تحت عنوان مراکز بهداشتی و درمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی