عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:تبصره های ۳، ۴ و ۸ تعرفه (۱۸-۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۸ و۹۹

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۳۲۶۶

* شاکی : آقای علی اکبر محمدی فرزند محمد زکی

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

*موضوع شکایت و خواسته : تبصره های ۳، ۴ و ۸ تعرفه (۱۸-۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۸ و ۹۹ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به خواسته تبصره های ۳، ۴ و ۸ تعرفه (۱۸-۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۸ و ۹۹  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (۱۸-۲)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۸ و ۹۹

تبصره ۳: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل ۷ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل ۸ برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.

توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار می گیرد.

تبصره ۴: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).

تبصره ۸: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شهرداری به استناد مصوبه مذکور مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان، کسری حد نصاب تفکیک، آماده سازی معابر اخذ می نماید.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره  200/35387/د مورخ 1401/06/12 سازمان امور مالیاتی با موضوع: سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400

دادنامه های شماره ۲۱۸- ۹؍۶؍۸۷ – 459- 20؍۱؍۸۹- ۴۹۲- ۴؍۱۱؍۸۹ – 275- 16؍۵؍۹۱ – 621- 13؍۹؍۹۱-۶۲۷- ۲۰؍۹؍۹۱- ۶۳۴- ۲۰؍۹؍۹۱ – 624-607-608 مورخ ۲۸؍۶؍۹۶ و … هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و لذا درخواست رسیدگی خارج از نوبت و اعمال ماده ۹۲ را خواسته است. (با درخواست اعمال ماده ۹۲ موافقت نشده است)

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب نامه شماره ۶۳؍ش؍س تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰به طور خلاصه توضیح داده است که :

چون خواسته شاکی (نام و مشخصات مصوبه مورد شکایت را ذکر نکرده و مشخص نکرده کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد) مشخص نیست آراء مورد استنادی شاکی با موضوع ما نحن فیه مطابقت و هم خوانی ندارد و لذا به دلیل فقدان ادله اثباتی رد دعوی را درخواست کرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مققن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد و در رأی شماره ۳۱۵- ۱۳؍۶؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین تبصره های ۳، ۴ و ۸ تعرفه (۱۸-۲) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال ۹۸ و ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09 سازمان امور مالیاتی با موضوع: لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی