عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۹۵ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:بطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ 

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ ۰۰۰۲۰۷۰

* شـاکــی : آقای مرتضی پورکاویان

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخ ۸؍۴؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره : 200؍۱۴۰۰؍۳۰ مورخ: 1400؍۰۴؍۰۸

بخشنامه

 301400مواد 218 و 259م
مخاطبان؍ ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتی
 اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم
به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده 259 قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 58 آئین نامه اجرایی موصوف و یا ماده 259 قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی؍ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسارئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906000109 مورخ1401/02/28 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 28345؍232؍2401 مورخ 18؍7؍1385 و بخشنامه شماره 22746؍222 مورخ 30؍11؍1398 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

۱- این قبیل بخشنامه ها که بیشتر جنبه حمایتی را در پی دارد اغلب در مقام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل می شود صورت می گیرد می بایست مبین تمهیدات و ظرفیتی جدید برای کلیه مودیان مالیاتی نسبت به وضع موجود مقرراتی بوده باشد.

۲- سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه اثری از مقررات مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا پشتوانه قانونی رأساً اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که فی نفسه برای عموم مؤدیان مالیاتی است را صرفاً برای واحدهای تولیدی تجویز نموده است و قطع به یقین فعالان اقتصادی نظیر واحدهای بازرگانی یا خدماتی که قانونگذار برای آنها حمایتی قاطع در مواد قانونی مذکور پیش بینی نموده با مشکلات اجرایی در ادارات امور مالیاتی مواجه می گردند.

۳- اساساً هدف از پیدایش این قبیل بخشنامه ها به منظور تسهیل در فرایندهای اجرائی است نه اینکه با اعمال محدودیتی جدید برخی از مودیان مالیاتی را افزون از گذشته با مشکلات دچار نماییم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور می تواند در موارد مذکور در آن مواد کلیه مؤدیان مالیاتی را در بر گیرد.

۲- از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و از جمله واحدهای تولیدی اثرات منفی گذاشته و از سویی سال ۱۴۰۰ تحت عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نام گذاری شده بخشنامه مورد شکایت به منظور تأکید بر اجرای قانون و تسهیل انجام امور مؤدیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی صادر شده است.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010312مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:   ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند 3ـ1 اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده 1 آئین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند 3 ماده 17 از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

۳- عبارت «واحدهای تولیدی» در صدر بخشنامه مذکور بعنوان یک مورد، مخصص مواد پیش گفته تلقی نمی شود هیچ گاه بدین مفهوم نیست که اجرای مقررات آن مواد فقط به واحدهای تولیدی منحصر شود و تقاضای رد شکایت را دارد.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰؍۱۴۰۰؍۲۰۰ مورخه ۸؍۴؍۱۴۰۰ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال ” تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ” از باب تمثیل و تأکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مؤدیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مؤدیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیـر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه ” مؤدیانی ” در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تأکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننمود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812942 مورخ 1400/11/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:: ابطال یکهزار و سیصد و سیزدهمین صورتجلسه مورخ 7؍2؍1400 شورای پول و اعتبار در خصوص آخرین وضعیت بانک آینده در زمینه شاخص های مالی، نظارتی و احتیاطی

دکتر محمد علی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی