عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۰۳ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲-  جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹

شماره

|

تاریخ انتشار

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۱۰۹۲

* شـاکــی : آقای فریدون دیانی و خانم صدیقه پاکبازیان

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر همدان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲-  جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال تقاضای ابطال ۱- تبصره ۳ و ۴ و ۶ بند ۱ ۲-  جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ۳- ردیف ۵ (ماده ۲۱ عوارض پروانه ساختمانی باغات در محدود) سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان

عوارض پروانه ساختمانی باغات در حریم                            کد:۱۱۰۲۰۲          ماده ۲۱

تبصره ۳: اتاق کارگری که به صورت غیر مجاز احداث گردیده اند پس از صدور رأی برائت یا صدور ابقاء یا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر وصول جریمه عوارض زیر بنای آن طبق فرمول S × (P+Pa) ×۱۵ محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۴: در صورتیکه بنای غیر مجاز احداثی باران گیر و آلاچیق باشد برابر فرمول PS 5 و استخر در باغ و گلخانه، معادل PS 2 محاسبه و وصول گردد. (مساحت اتاق کارگری یا خانه باغی باران گیر یا آلاچیق یا استخر و گلخانه …S …) 

تبصره ۶: عوارض بیش از سطح اشغال خانه باغی و اتاق کارگری علاوه بر تبصره ۳ به ازای هر متر مربع معادل  (P+Pa) 16 محاسبه و وصول گردد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010119 مورخ1401/03/08 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400

۵- دیوار کشی و فنس کشی در حریم و محدوده

در هنگام صدور پروانه ساختمانی در باغات عوارض دیوارکشی باغ به فرمول L × P × ۵ و به صورت فنسی و نرده کشی با فرمول L × P × ۳ محاسبه و وصول گردد که در آن L طول دیوارو فنس است.

تبصره ۲: برای صدور مجوز جهت محوطه سازی (اعم از هنگام صدور پروانه یا سایر موارد) از باغ، باغ رستوران، هتل ها، کمپینگ در باغ ها و سایر مومارد مشابه عوارض آن طبق جداول ذیل محاسبه و اخذ گردد (مساحت فضای محوطه سازی S)

مساحت عرصه (متر مربع)فرمول
تا ۱۰ % مساحت عرصهPS 5
بیش از ۱۰ %PS 10

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 مصوبه مورد اعتراض مغایر آراء وحدت رویه هیأت عمومی به شماره های ۴۲ – 1355- 354 الی ۳۵۸ – 848 – 1529- 399- 347- 348- 1818 – 97- 293 – 1910- 98- 370- 76- 63- 740 الی ۷۴۱ – 2318 می باشد لذا از آنجا که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و مصوبه مورد شکایت مغایر آراء فوق می باشد تقاضای ابطال تبصره ۳، ۴، ۶ بند ۱ و ردیف ۵، جدول تبصره ۲ ردیف ۶ ماده ۲۱ تعرفه عوارض پروانه ساختمانی باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان سال ۹۹ را خواستاریم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات مورخ ۲۴؍۶؍۱۴۰۰ به شوراهای اسلامی شهر همدان ابلاغ پاسخی وصول نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر و قسمتی بیش از ۴؍۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

بیشتر بخوانید  رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵/۸۶۶۴/ص ـ ۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رأی شماره ۷۹ – 21؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین تبصره ۳، ۴، ۶ بند ۱ و تبصره ۲ ردیف ۶ و ردیف ۵ (دیوراکشی و فنس کشی در حریم و محدوده) ماده ۲۱ تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی باغات در حریم سال ۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر همدان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010061 مورخ1401/02/05 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال بند 2-3 صفحه 43 دفترچه عوارض سالیانه بانک ها از تاریخ تصویب

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی