عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و     بانک ها به استثناء ردیف یک تعرفه (۱-۴) سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ 

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۱۲۳۳

* شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بروجرد

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و     بانک ها به استثناء ردیف یک تعرفه (۱-۴) سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ 

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بروجرد به خواسته ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۹ عوارض سالانه محل کسب برای مشاغل و بانک ها به استثناء ردیف یک تعرفه (۱-۴) سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعیین عوارض سالانه فعالیتها و حرف (سال ۱۳۹۱): میزان عوارض سالانه کسب و بیشه واحدهای صنفی را با رعایت موارد ذیل از فرمول پیشنهادی استفاده نموده که این عوارض به عوامل متعدد  وابسته است از جمله:

۱- تأثیر موقعیت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابانهای اصلی و فرعی و کوچه ها، میادین، بازار و پاساژ، چهارراه خیابان و محله ها 

2- تأثیر نوع فعالیت درجه کسب بصورت لوکس درجه یک و دو … 

فرمول کلی: عوارض کسبی یکسال برای مشاغل در بر معابر اصلی و عمده فروشان ۲ (عوارض پایه سال ۷۵ قیمت منطقه ای)

عوارض کسبی یکسال در بر معابر فرعی و غیر لوکس= ۵؍۵ × (عوارض پایه سال ۷۵= قیمت منطقه ای)

ریفنوع کسبمبلغ به ریال به ازای هر ماه
۱سرپرستی بانکها۰۰۰؍۵۰۰؍۱
۲………….. بانکهادرجه یک۰۰۰؍۱۰۰۰
درجه دو۰۰۰؍۸۰۰
درجه سه و پایین تر۰۰۰؍۵۰۰
۳شعب بانکهای خصوصی۰۰۰؍۱۰۰۰
۴سرپرستی صندوق های قرض الحسنه و اعتباری۰۰۰؍۵۰۰
۵شعب صندوقهای قرض الحسنه و اعتباری۰۰۰؍۳۰۰
۶سرپرستی پست بانکها۰۰۰؍۳۰۰
۷شعب پست بانکها۰۰۰؍۱۵۰
۸سرپرستی شرکتهای بیمه ای۰۰۰؍۱۵۰

فصل چهارم: اشخاص حقوقی (عمومی دولتی و غیر دولتی) سال ۱۳۹۲

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی
ردیفنوع عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمنشاء قانونیتوضیحات
۱عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار۵ برابر عوارض سالیانهبند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهتبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه نمازخانه و …..          نمی شود.تبصره (۲): به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸؍۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
۲عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبارP .1× مساحت اعیانی شعبه

اشخاص حقوقی (عمومی دولتی و غیر دولتی)

تعرفه شماره (۴-۱) عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها سال ۱۳۹۳

ردیفنوع عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمنشاء قانونیتوضیحات
۱عوارض حق افتتاح شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار۷ برابر عوارض سالیانهبند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهتبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد افزوده می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لایی…….. نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه نمازخانه و …..        نمی شود.تبصره (۲): به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۶؍۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.
۲عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبارP .3× مساحت اعیانی شعبه

تعرفه شماره (۳-۱) عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل سال ۱۳۹۵

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010084 مورخ1400/02/19 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200؍95؍516 مورخ 15؍06؍1395» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 49؍99؍200 مورخ 13؍05؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور
ردیفنوع عوارض گروه های شغلیمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات:
۱خدماتی تبصره ۱: به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل سه برابر عوارض سالانه ی کسب مربوطه از متقاضی ……… آغاز خدمت دهی (حق افتتاح) وصول گردد.تبصره۲: مالک نوع فعالیت درجه کسب بصورت لوکس درجه یک و دو..۱ فرمول کلی عوارض کسبی یکسال برای مشاغل در بر معابر اصلی، (قیمت منطقه ایی قیمت شغل۶)۲: فرمول کلی برای معابر فرعی مانند کوچه ها و یا شرایط تبصره ۲ را داشته باشد.(قیمت منطقه ای قیمت ……..۴)تبصره۳: حق افتتاح برای هر حرفه و شغل مؤدیان برای یکبار میباشد و تغییر محل شغل فقط مشمول عوارضات سالانه محل جدید میباشد در صورت تغییر شغل رعایت تبصرع یک الزامی است.تبصره ۴: شهرداری مکلف است تعهدات پیش بینی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبیر و اجرا کند.
۲تولیدی 
3خدمات فنی 
4……….. 
5سایر 

سال ۹۷

     
184بانکها۰۰۰؍۰۰۰؍۴  
185موسسات اعتباری۰۰۰؍۰۰۰؍۳  

سال ۱۳۹۸

     
184عوارض سالیانه بانکها۰۰۰؍۰۰۰؍۴  
185عوارض سالیانه موسسات اعتباری۰۰۰؍۰۰۰؍۳  

تعرفه شماره (۱-۳) عوارض سالیانه محل کسب برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص

ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمنشأ قانونیتوضیحات
۵عوارض سالیانه بر محل فعالیت مشاغل خاصضریب شغل × T × p . s %بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزودهبند(۱): ضریب شغل براساس نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداری بایستی به آن ها ارائه نماید تعیین می گردد.بند(۲): حداقل مبنای محاسبه عوارض واحد کسبی براساس ضوابط شهرسازی هر شهر تعیین می شود.بند(۳):s ضریب موقعیت ملک می باشد.بند(۴):T ضریب مساحت واحد کسبی می باشد.بند(۵): منظور از مشاغل خاص اعم از مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و اسناد رسمی می باشد.بند(۶): عوارض سالیانه سایر کاربری ها واقع در جایگاه های سوخت مانند تجاری، خدماتی، پلیس به اضافه ۱۰ و …. مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد.

(۹۹-۱) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷
نوع فعالیتمحاسبه عوارضمنشاء قانونیتوضیحات
………………….تا ۳۰ متر مربع ۱۰۰۰۰۰۰۰ریالبند ۱۶ماده ۸۰ قانون موسوم به شهرداری و تبصره ۹ ماده ۵۰ قانونمالیات بر ارزش افزودهمازاده هر مترمربع ۰۰۰؍۲۰ ریال اضافه می شود.
جایگاه سوخت(بنزین، گاز، نفت،) جایگاه سوخت پرکنی گاز در ……….. ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال  
………………تا ۱۰۰ مترمربع ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال مازاد هر مترمربع  200000 ریال اقدام میگردد
……………….۱۵۰۰۰۰۰۰ریال مقطوع 
……………….000؍۰۰۰؍۱۰ ریال 
…………………..50000 ریال مقطوع 
……………………..تا ۱۰۰ مترمربع ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالقانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش 
……………………تا ۱۰۰ مترمربع ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالمازاد هر مترمربع ۱۰۰۰۰۰ ریال اضافه میشود.
مازاد هر مترمربع ۳۰۰۰۰۰ ریال اضافه میشود.

(۱۹-۱): عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی

سال ۱۳۹۴: تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ به اضافه ۲۵ درصد افزایش

سال ۱۳۹۶: تعرفه مصوب سال ۱۳۹۵ به اضافه ۲۵ درصد افزایش

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی می باشد و این ……………. در امور و موضوعات ملی صلاحیتی برای وضععوارض ندارد.

۲- بانک با وصف پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند از این امر وضع عوارض برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی شهر بروجرد و غیر قانونی می باشد.

۳- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۷۲۴-۷۵۹ مورخ ۱۱؍۱۰؍۹۱ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض خدمات شورای بانک ها صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۰؍۶؍۱۴۰۰ اعلام نموده:۱- شوراهای اسلامی به موجب بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اجازه وضع عوارض محلی تأمین بخشی از هزینه های شهرداری را دارد.

۲- مصوبات مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شده است. ۳- مستند به بندهای ۱۶-۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران اختیار و اجازه برقراری یا لغو عوارض شهر به شورای اسلامی تجویز شده است. ۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب رأی شماره ۴۷۶-۴۷۹ وضع عوارض برای بانک ها را مغایر با قانون تشخیص نداده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست./۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه عوارض کسب و پیشه بانک ها سال ۹۱، ردیف ۲ تعرفه (۱-۴) عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ و ردیف ۱۸۴ سال های ۹۵ و ۹۶، ردیف های ۱۸۴ و ۱۸۵ سال های ۹۷ و ۹۸، ردیف ۱ تعرفه (۱-۱۹) سال ۹۹ عوارض سالیانه بانک ها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانک ها مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی