عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۸ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ – ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: 140109970905810328

تاریخ دادنامه: 20؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ – 14؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: ۱- با شکایت آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست و به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵-۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال شده است.

 2- متعاقباً آقای بهمن زبردست به موجب لایحه ای ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجـرایی مـاده ۲۱۹ قـانون مـالیات های مستقیم با اصـلاحات مصـوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مـوضوع مصوبـه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

  ” به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیانی که به دلیل محرمانه بودن معیارها و شاخص های مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی، موجبات تضییع حقوق قانونی شان فراهم شده، از محضرتان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵- ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب را دارم.” 

  3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970905811493مورخ1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال جمله پایانی از بند 2 نامه شماره 8664؍235؍ص-25؍5؍1399 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و 140009970905812685- 14؍۱۰؍۱۴۰۰ حکم به ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 20؍۲؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره 140009970905812684 و 140009970905812685-14؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند./

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی