دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۸ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ – ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: 140109970905810328

تاریخ دادنامه: 20؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ – 14؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: ۱- با شکایت آقایان احمد شهنیائی و بهمن زبردست و به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵-۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال شده است.

 2- متعاقباً آقای بهمن زبردست به موجب لایحه ای ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجـرایی مـاده ۲۱۹ قـانون مـالیات های مستقیم با اصـلاحات مصـوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مـوضوع مصوبـه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

  ” به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیانی که به دلیل محرمانه بودن معیارها و شاخص های مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی، موجبات تضییع حقوق قانونی شان فراهم شده، از محضرتان درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵- ۱۴؍۱۰؍۱۴۰۰ و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب را دارم.” 

  3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011339 مورخ1400/12/07 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۴ و 140009970905812685- 14؍۱۰؍۱۴۰۰ حکم به ابطال تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 20؍۲؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آرای شماره 140009970905812684 و 140009970905812685-14؍۱۰؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند./

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی