عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۹ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶؍۲۲۲ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 9900079 

* شـاکی: آقای مسعود ولی پور گودرزی

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶؍۲۲۲ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ و بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶؍۲۲۲ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۵:

۸. پاداش هیئت مدیره: پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش أعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶؍۲۲۲ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸:

بازگشت به نامه ۹۸؍۵۳۳۳  مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ با موضوع نحوه افشای پاداش هیات مدیره در صورت های مالی به آگاهی می رساند: ضمن اعلام آنکه طبق بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور می باشد، بیان می دارد از آنجا که به موجب بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۵ [تاریخ صحیح ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ می باشد] “پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد ” بنابر این فارغ از چگونگی نحوه افشا پاداش هیات مدیره در صورت های مالی موافقت با درخواست قابل قبول مالیاتی تلقی نمودن پاداش موصوف، به دلیل فقد مجوز قانونی امکانپذیر نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب قوانین و مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۳۴، ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون مزبور، على الخصوص فراز پایانی ماده ۱۳۴ “… هم چنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیات مدیره تخصیص داده شود”.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906010084 مورخ1400/02/19 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره 200؍95؍516 مورخ 15؍06؍1395» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 49؍99؍200 مورخ 13؍05؍1399 سازمان امور مالیاتی کشور

مستفاد از مواد ۲ و ۳۴ قانون کار جمهوری اسلامی پاداش مدیران در زمره اقلام حق السعی تلقی شده است. 

به موجب نامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۷۷؍۱۲؍۲۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی “اگر چه پاداش موضوع مواد ۱۳۴ و اصلاحیه قانون تجارت، با تصویب مجمع عمومی قابل پرداخت و سقف آن درصدی از سودی است که در هر سال به سهامداران پرداخت می شود، اما این مبالغ در قبال سمت اعضای هیات مدیره به آنان تعلق می گیرد. بنابر این، این قبیل مبالغ باید به عنوان بخشی از هزینه های شرکت تلقی شود”.

در فراز ابتدای بخشنامه ۲۳۲۲۲۷۴۶؍ص مورخ ۱۳۹۸؍۱۱؍۳۰ تصریح شده است ” … طبق بند ز ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور سازمان مذکور میباشد”. أما فراز پایانی بخشنامه مغایرو بر خلاف با بخش آغازین همان بخشنامه است.

مستفاد از ماده ۱۰۵ اصلاحیه اخیر ق.م.م، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل اعمال جمع درآمد مشمول مالیات پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثناء مواردی است که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشند در نرخ مقرر در ماده مذکور خواهد بود. فلذا می بایست در تعریف و مفهوم سود حسابداری با تعریف و مفهوم درآمد مشمول مالیات، تفاوت در کار کرد و ماهیت آنها را مد نظر قرار داد.

على الأصول از هر منبع مالیاتی فقط یک بار آن هم به موجب قانون می توان نسبت به وصول مالیات اقدام گردد. به فرض محال اگر این قلم جزء هزینه های قابل قبول نباشد پس از شرکت چند بار باید مالیات گرفت، یعنی مالیات شرکت محاسبه شده است، سود بعد از وضع مالیات را نباید مجددا مشمول مالیات تلقی نمود( یعنی مالیات مضاعف ).

تخصیص و پرداخت پاداش هیات مدیره به موجب قانون (مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت) است، از جمله مصادیق هزینه های قابل قبول وفق فراز پایانی ماده ۱۴۷ و اتفاقا با عنایت به اینکه از مصادیق حق السعی نیز می باشد، از جمله مصادیق مرصع در ماده ۱۴۸ ق.م.م نیز است. فلذا تلقی آن بعنوان اقلام برگشت از هزینه و اضافه نمودن آن به عنوان درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات مجدد از این مبلغ وجاهت قانونی ندارد. چراکه پاداش هیات مدیره وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی است. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011301 مورخ1400/11/20 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب موضوع عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز

به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲؍۲۴۰۱؍۲۸۳۴۵ تاریخ: ۱۳۸۵؍۰۷؍۱۸ چنین تصریح شده است : ” در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی(به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ۱۳۸۱؍۸؍۷ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد”. فلذا بند ۷ بخشنامه شماره ۲۳۲؍۲۴۰۱؍۲۸۳۴۵ تاریخ:۱۳۸۵؍۰۷؍۱۸ در تعارض و تضاد با بند ۸ همان بخشنامه و بخشنامه ۲۲۷۴۶؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۳۹۸؍۱۱؍۳۰ است. 

از جهت شرعی مغایر با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»  و «حرمه مال المومن کحرمه دمه» و حدیث منقول از امام زمان (عج) «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه» می باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۲۱؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

آنچه که شاکی به عنوان بخشنامه تلقی و درخواست ابطال آن را مطرح نموده، نامه مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی (نامه شماره ۲۲۷۴۶؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۳۹۸؍۱۱؍۳۰ ) خطاب به شرکت پترو امید آسیا بوده که فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور و آمره نمی باشد.

شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل در آمد می باشد که در ماده ۱۴۷ و تبصره ۱ ماده ۱۴۸ بر آن تأکید شده است. به بیان دیگر، می بایست هزینه مورد نظر، جهت پیش برد و استمرار فعالیت مؤسسه و در نهایت حصول در آمد ضرورت داشته باشد. بدیهی است پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی مؤید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل در آمد مؤسسه می باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906000108 مورخ1401/02/28 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:1. ابطال بخشنامه شماره 1922؍95؍2 ستاد مرکزی بانک سپه2. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ 21؍11؍1395 تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 35 تا زمان حاضر 3. رهاسازی وثیقه و تضامین.

مقایسه پاداش پرداختی به اعضای هیئت مدیره، با حق السعی بلا وجه است؛ چرا که حق السعی به کارگران و به صورت اجباری پرداخت می شود. لیکن پرداخت پاداش موصوف، اختیاری و به اعضای هیئت مدیره صورت می پذیرد. در واقع حق السعی مشمول بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م تحت عنوان هزینه های استخدامی قرار می گیرد و وجود آن برای تداوم فعالیت مؤسسه، تحصیل در آمد و تحقق همان سودی که پاداش یاد شده از محل آن تقسیم می شود، ضرورت دارد.

فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در خصوص مغایرت مصوبه معترض عنه با شرع، چنین     اظهار نظر نموده اند:

در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

  رأی هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

پیرو دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ مورخه ۲۷؍۱۱؍۱۴۰۰ این هیأت تخصصی و با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه خویش مفاد بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۲۲۷۴۶؍۲۲۲ مورخه ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ و فراز اول بند ۸ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵؍۲۳۲؍۲۴۰۱ مورخه ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ را خلاف شرع ، اعلام ننموده است و از طرفی مفاد بخشنامه مورخه ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در تأکید بر فراز اول بخشنامه مورخه ۱۸؍۷؍۱۳۸۵ در عدم احتساب پاداش هیأت مدیره که بعد از تقسیم سود انجام می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده که منطبق با مفاد قانون می باشد و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد ، فلذا مراتب مذکور هم از بُعد شرعی و هم از بُعد قانونی در راستای مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمّد علی برومندزاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی