عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه وصول عوارض تعرفه شماره ۱۲-۳ (عوارض سطح شهر)

شماره

|

تاریخ انتشار

 * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0003136

* شـاکــی : آقای ابراهیم قادری نیا

* طرف شکایت : شهرداری صدرا

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه وصول عوارض تعرفه شماره ۱۲-۳ (عوارض سطح شهر)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری صدرا به خواسته ابطال مصوبه وصول عوارض تعرفه شماره ۱۲-۳ (عوارض سطح شهر) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره ۱۲-۳ (عوارض سطح شهر)

ردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه سالیانهتوضیحات
۱عوارض سطح شهرمسکونی و سایرتجاریبند (۱) به استناد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲؍۹؍۱۳۹۷ شهرداری هائی که ممیزی املاک انجام داده اند مشمول وصول عوارض نوسازی می گردد اما تا زمان انجام ممیزی املاک و حق مجوز وصول عوارض نوسازی از مراجع قانونی، شهرداری می تواند عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح سند وصول نماید.بند (۲) این عوارض صورت سالیانه و در زمان تشخیص شهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به شهرداری جهت کسب هرگونه فعالیت یا اخذ هر گونه مجوز و پاسخ استعلام و … قابل وصول خواهد بود.
% ۵؍۱*[(BP1% 5؍۰ *مساحت اعیان)] +( B1% 5؍۰ مساحت عرصه)% ۵؍۱*[(BP2% 5؍۰ *مساحت اعیان)]+( B2% 5؍۰ مساحت عرصه)
مستندات قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۲۵ با اصلاحیه های بعدی و تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲؍۹؍۱۳۹۷ با ……………..

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری عملاً شوراهای اسلامی و شهرداریها قبل از ابلاغ وزارت کشور و تاریخی که وزارت کشور اعلام می کند اجازه اخذ عوارض نوسازی و یا سطح شهر و مشابه آن را ندارد. و تصویب و ابلاغ مصوبات توسط فرمانداران یا استانداران برای اخذ چنین عوارضی در قانون تعریف نشده است و شهرداری شهرها باید ابتدا نسبت به ممیزی املاک بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قنون نوسازی اقدام نماید که این امر تا کنون توسط شهرداری صدرا انجام نگردیده است و ابطال اخذ عوارض سطح شهر در موارد مشابه کراراً صورت گرفته که می توان به رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ابلاغی به شماره ۳۱۳۹ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین شهر اشاره نمود و تقاضای رسیدگی دارد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010175مورخ1401/03/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356؍4؍30 مورخ 29؍10؍1371

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره   668؍۶ /صدرا؍ شورا مورخ ۳؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- املاک و اراضی که در محدوده شهر واقع شده اند برابر ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷؍۲؍۱۳۴۷ در شهر تهران از تاریخ فروردین ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین خواهد برقرار می شود، عوارض سطح شهر ملغی می گردد و در شهر صدرا تا کنون مفاد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اجرا نگردیده و وزارت کشور تاریخی برای وصول عوارض خاص سالیانه موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اعلام ننموده است و شورای اسلامی شهر صدرا در سالیان متمادی جهت اجرای مفاد این قانون، عوارض سطح شهر را در کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی وضع و پس از تشریفات قانونی مندرج در ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن برای عموم ذینفعان اجرا نموده است.

۲- در ابلاغیه هایی که از طرف وزارت کشور در خصوص عناوین عوارضی که قابل وضع توسط شورای اسلامی شهر به شهرداریهای سراسر کشور اعلام شده است عوارض سطح شهر ذکر شده است.

۳- عوارض سطح شهر برای اجرا در سال ۱۴۰۰ به تأیید استاندار فارس به جانشینی از شورای اسلامی شهر صدرا رسیده و جهت اطلاع عموم آگهی شده است.

۴- طبق نامه شماره ۱۲۶۸ مربوط به ابطال عوارض سطح شهر در شهرداری شاهین شهر به این دلیل بوده است که اولاً ملک شاکی آن پرونده در محدوده قانونی شهر نبوده و در حریم واقع شده بود و ثانیاً اینکه در شهرداری شاهین شهر اجرای قانون نوسازی توسط وزارت کشور به این شهرداری ابلاغ شده است و برابر تبصره ۳ قانون نوسازی و عمران شهری از تاریخ ابلاغ وزارت کشور عوارض سطح شهر منتفی می گردد و شهرداری شاهین شهر باید عوارض سالیانه را در قالب عوارض نوسازی از شهروندان وصول نماید در صورتی که در شهرداری صدرا هنوز مفاد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اجرا نگردیده و شهرداری مجوزی برای اخذ عوارض نوسازی از طرف وزارت کشور ندارد. 

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011193 مورخ1400/10/06 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده صد (تعرفه شماره 6 دفترچه تعرفه عوارض سال 96) 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود، ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدیدتجویز شده است و در تبصره ۴ ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۷۴ تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد. طبق نامه شماره ۶۶۸؍۶ /صدرا؍شورا- ۳؍۱۱؍۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر صدرا اعلام داشته است که تا کنون شهرداری صدرا مفاد ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نگردیده و شهرداری مجوزی برای اخذ عوارض نوسازی از طرف وزارت کشور ندارد. بنابراین تعرفه (۱۲-۲) تحت عنوان عوارض سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010170 مورخ1401/03/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره 66؍1400؍200 مورخه 11؍10؍1400

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی