عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۰ مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ هیات تخصصی دیوان عدالت ادایر با موضوع:ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیرامون عوارض سالیانه دکل ها و تجهیزات مخابراتی

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۲۱۹۵

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهرهای مهدی شهر، گرمسار، کهن آباد، کلاته رودبار، کلاته خیج، شهمیرزاد، رودیان، دامغان، بیادجمند، بسطام، آرادان، ایوانکی، امیریه، شاهرود و سمنان 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیرامون عوارض سالیانه دکل ها و تجهیزات مخابراتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرهای مهدی شهر، گرمسار، کهن آباد، کلاته رودبار، کلاته خیج، شهمیرزاد، رودیان، دامغان، بیادجمند، بسطام، آرادان، ایوانکی، امیریه، شاهرود و سمنان به خواسته ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پیرامون عوارض سالیانه دکل ها و تجهیزات مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به موجب مصوبات مورد شکایت، برای صدور مجوز احداث، نصب و بهره برداری دکل ها، تأسیسات و تجهیزات مخابراتی عوارض محلی سالیانه وضع گردیده که سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۱۱۶۰۶؍۳۰۰ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۹ ابطال مصوبات مزبور را از ریاست محترم دیوان عدالت اداری درخواست نموده است.

۱-تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۳۹۸ 

ماده ۶: عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها،پست‌های مخابراتی و …) به مدت یک سال

عوارض حق بهره‌برداری در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و کلیه معابر که مورد استفاده عموم و در مالکیت شهرداری است.

لذا چنانچه اشخاص حقیقی، حقوقی و ادارات دولتی خواهان استفاده از اماکن عمومی شهر باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌شوند.

  • اجاره‌بهای بهره‌برداری از فضاهای شهری سالیانه طی قرارداد اجاره منعقد می‌گردد.
  • عوارض تأسیسات هوایی و زیرزمینی شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات در محدوده شهر به ازای هر متر طول سالانه ۴.۰۰۰ ریال

مقرر گردید بهای سطح اشغال تیرهای برق و پست‌های گاز در معابر و میادین در محدوده خدماتی و حریم شهر بر مبنای قیمت کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

  • استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار صندوق‌های پستی هر عدد سالانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال.
  • استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار باجه‌های تلفن عمومی هر دستگاه سالانه ۳۰۰.۰۰۰ ریال
  • اجاره‌بهای دکل‌های مخابراتی، پست ترانسفورماتور، پست گاز و پست مخابرات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا قرارداد توافقی فی‌مابین می‌باشد.

تبصره ۱: لازم به توضیح است مبلغ افتتاحیه برای هر یک موارد فوق ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و مواردیکه ملک متعلق به شرکت‌های خدمات رسان باشد از پرداخت افتتاحیه معاف است.

تبصره ۲: چنانچه آنتن‌های مخابراتی در ملک شهرداری باشد علاوه بر عوارض فوق مبلغ اجاره نیز با نظر کارشناسی روز اخذ گردد و مجوز لازم جهت نصب از سوی شهرداری صادر شود. این عوارض از شرکت‌های بهره‌بردار به‌عنوان تأمین بخشی از هزینه‌های سنگین جاری و عمرانی شهرداری و با توجه به اینکه قانون ارزش افزوده از وضع عوارض بر این بخش لحاظ نشده و در جهت درآمدهای پایدار که می‌تواند در توسعه و رفع بخشی از مشکلات شهرداری‌ها تأثیرگذار باشد وصول خواهد شد.

جابجایی تأسیسات شهری:

جابجایی دکل‌ها و تیرهای برق و مخابرات و … در معابر عمومی نصب شده است به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان حق جابجایی پس از تعریض خیابان انجام می‌گردد.

تبصره ۱: مسیر تحت انتقال و احداث، هیچ‌گونه حق مالکیتی برای ارگان‌ها و شرکت‌های ذینفع ایجاد نمی‌کند.

بهای زمین اشغال شده توسط تیرهای برق و مخابرات بر مبنای کارشناس دادگستری محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: از کلیه صندوق‌های صدقات که در سطح شهر مستقر می‌باشند به دلیل عام‌المنفعه بودن هیچ‌گونه عوارضی در اینخصوص اخذ نمی‌گردد لیکن مؤسسات متولی می‌بایستی در جهت زیباسازی و مبلمان شهری مجوزهای لازم را در جهت مکان استقرار آن از شهرداری اخذ نمایند.   

2-تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۳۹۹

ماده ۶: عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …) به مدت یک سال عوارض حق بهره‌برداری در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و کلیه معابر که مورد استفاده عموم و در مالکیت شهرداری است.

لذا چنانچه اشخاص حقیقی، حقوقی و ادارات دولتی خواهان استفاده از اماکن عمومی شهر باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌شوند.

  • اجاره‌بهای بهره‌برداری از فضاهای شهری سالیانه طی قرارداد اجاره منعقد می‌گردد.
  • عوارض تأسیسات هوایی و زیرزمینی شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات در محدوده شهر به ازای هر متر طول سالانه ۵.۰۰۰ ریال.

مقرر گردید بهای سطح اشغال تیرهای برق و پست‌های گاز در معابر و میادین در محدوده خدماتی و حریم شهر بر مبنای قیمت کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

  • استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار صندوق‌های پستی هر عدد سالانه ۲۲۰.۰۰۰ ریال.
  • استفاده از اراضی و املاک عمومی جهت استقرار باجه‌های تلفن عمومی هر دستگاه سالانه ۲۳۰.۰۰۰ ریال
  • اجاره‌بهای دکل‌های مخابراتی، پست ترانسفورماتور، پست گاز و پست مخابرات بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری با قرارداد توافقی فی‌مابین می‌باشد.

تبصره ۱: لازم به توضیح است مبلغ افتتاحیه برای هر یک موارد فوق ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و مواردیکه ملک متعلق به شرکت‌های خدمات رسان باشد از پرداخت افتتاحیه معاف است.

تبصره ۲: چنانچه آنتن‌های مخابراتی در ملک شهرداری باشد علاوه بر عوارض فوق مبلغ اجاره نیز با نظر کارشناسی روز اخذ گردد و مجوز لازم جهت نصب از سوی شهرداری صادر شود. این عوارض از شرکت‌های بهره‌بردار به‌عنوان تأمین بخشی از هزینه‌های سنگین جاری و عمرانی شهرداری و با توجه به اینکه قانون ارزش افزوده از وضع عوارض بر این بخش لحاظ نشده و در جهت درآمدهای پایدار که می‌تواند در توسعه و رفع بخشی از مشکلات شهرداری‌ها تأثیرگذار باشد وصول خواهد شد.

جابجایی تأسیسات شهری:

جابجایی دکل‌ها و تیرهای برق و مخابرات و … در معابر عمومی نصب شده است به مبلغ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال به‌عنوان حق جابجایی پس از تعریض خیابان انجام می‌گردد.

تبصره ۱: مسیر تحت انتقال و احداث، هیچ‌گونه حق مالکیتی برای ارگان‌ها و شرکت‌های ذینفع ایجاد نمی‌کند.

بهای زمین اشغال شده توسط تیرهای برق و مخابرات بر مبنای کارشناس دادگستری محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: از کلیه صندوق‌های صدقات که در سطح شهر مستقر می‌باشند به دلیل عام‌المنفعه بودن هیچ‌گونه عوارضی در این خصوص اخذ نمی‌گردد لیکن مؤسسات متولی می‌بایستی در جهت زیباسازی و مبلمان شهری مجوزهای لازم را در جهت مکان استقرار آن از شهرداری اخذ نمایند.   

3-تعرفه عوارض محلی شهرداری گرمسار سال ۱۳۹۷ (صفحه ۳۹)

ماده ۴۰: بهای خدمات بر فضای اشغال شده توسط تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …)

الف- اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد نصب دکل مخابراتی در فضاهای عمومی شهر را داشته باشند، می‌بایست مجوز لازم را از شهرداری أخذ نمایند و در صورت پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و صدور مجوز از سوی شهرداری، به ازای نصب هر دکل مخابراتی و … مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت صدور مجوز أخذ می‌شود.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010007 مورخ1401/01/08 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 44 سالهای 1394 الی 1398 عوارض کسب و پیشه و دستگاه های خودپرداز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ب- به ازای صدور مجوز نصب هر دکل مخابراتی و غیره در املاک مورد مالکیت اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

تبصره: اعتبار هر مجوز از زمان صدور حداکثر به مدت یک سال شمسی می‌باشد و تمدید مجدد آن طی درخواست اشخاص، با پیشنهاد شهرداری و در صورت موافقت شورای اسلامی شهر و پرداخت عوارض مربوطه، مطابق با تعرفه آن سال می‌باشد.

۴– تعرفه عوارض محلی شهرداری گرمسار سال ۱۳۹۸ 

ماده ۳۷: عوارض دکل‌های مخابراتی (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …)

 الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد نصب دکل مخابراتی در فضاهای عمومی شهر را داشته باشند، می‌بایست مجوز لازم را از شهرداری اخذ نمایند و در صورت پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و صدور مجوز از سوی شهرداری، به ازای نصب هر دکل مخابراتی و … مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت صدور مجوز اخذ می‌شود.

ب – به ازای صدور مجوز نصب هر دکل مخابراتی و غیره در املاک مورد مالکیت اشخاص حقیقی مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

تبصره: اعتبار هر مجوز از زمان صدور حداکثر به مدت یک سال شمسی می‌باشد و تمدید مجدد آن طی درخواست اشخاص، با پیشنهاد شهرداری و در صورت موافقت شورای اسلامی شهر و پرداخت عوارض مربوطه، مطابق تعرفه آن سال می‌باشد.

۵-تعرفه عوارض محلی شهرداری گرمسار سال ۱۳۹۹

ماده ۳۹: عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …)

الف – اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد نصب دکل مخابراتی در فضاهای عمومی شهر را داشته باشند، می‌بایست مجوز لازم را از شهرداری اخذ نمایند و در صورت پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر و صدور مجوز از سوی شهرداری، به ازای نصب هر دکل مخابراتی و … مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت صدور مجوز اخذ می‌شود.

ب – به ازای صدور مجوز نصب هر دکل مخابراتی و غیره در املاک مورد مالکیت اشخاص حقیقی مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

تبصره: اعتبار هر مجوز از زمان صدور حداکثر به مدت یک سال شمسی می‌باشد و تمدید مجدد آن طی درخواست اشخاص، با پیشنهاد شهرداری و در صورت موافقت شورای اسلامی شهر و پرداخت عوارض مربوطه، مطابق تعرفه آن سال می‌باشد.

۶-تعرفه عوارض محلی شهرداری کهن‌آباد سال ۱۳۹۸ 

ماده ۱۴: عوارض دکل‌های مخابراتی

الف – به اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد نصب دکل مخابراتی در فضاهای عمومی شهر را داشته باشند در صورت پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط بر اینکه عوارض پیشنهادی ماهیانه کمتر از (۲.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال نباشد اجازه داده خواهد شد.

تعرفه عوارض محلی شهرداری کلاته خیج سال ۱۳۹۹

۷- عوارض صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی:

عوارض صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی در اماکن تجاری، فضاهای متعلق به شهرداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و …) به ازای هر دکل ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره: به جهت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شهروندان هرگونه صدور مجوز نصب دکل مخابراتی در کاربری‌های مسکونی ممنوع می‌باشد.  

8- تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال ۱۳۹۸  

صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی

صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی به شرح ذیل وصول گردد:

مجوز نصب دکل۱۲۵ p
صدور مجوز در املاک خصوصی۲۵۰ p

P: عبارت است از ارزش معاملاتی اراضی و املاک بخش شهمیرزاد که توسط اداره امور مالیاتی ابلاغ می‌گردد که در این دفترچه ملاک عمل ارزش معاملاتی مصوب دفترچه تعرفه محلی سال ۹۷ می‌باشد که پس از ابلاغ ارزش معاملاتی سال ۹۸ با إعمال 0؍۴۵بر اساس بخشنامه وزارت کشور محاسبه می‌گردد.

تبصره ۱: به هنگام تنظیم قرارداد، واحد املاک شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و ایمنی‌های مورد نظر از شرکت‌ها اقدام نمایند.

توضیح:اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

الف – نصب دکل‌ها در رفوژها به دلیل تخریب منظر شهری ممنوع است.

ب -چنانچه دکل در پارک‌ها نصب شود از محل بازی کودکان حریم یکصد متری آن‌ها رعایت گردد.

پ – به‌منظور حفظ سلامتی شهروندان محترم، نصب دکل در معابر حداقل ۱۰ متر از محل‌های سکونت فاصله داشته باشد.

ت – در نصب دکل‌ها از نظر استحکام،فونداسیون تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.

ث -حریم مهدکودک‌ها و مدارس در جهت تأمین سلامت کودکان رعایت شود.

ج– از نصب آنتن‌های BTSدر اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، ضمناً شهرداری اقدامات لازم در جهت جمع‌آوری دکل‌های نصب شده در کاربری غیرمجاز را به عمل آورد.

ح– طراحی استقرار دکل‌ها به‌گونه‌ای باشد که محیط اتاق آن‌ها با زباله آلوده نشود.

۹- تعرفه عوارض محلی شهرداری شهمیرزاد سال ۱۳۹۹ 

صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی

صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی به شرح جدول ذیل وصول گردد:

مجوز نصب دکل۱۲۵ p
صدور مجوز در املاک خصوصی۲۵۰ p

تبصره ۱: به هنگام تنظیم قرارداد واحد املاک شهرداری‌ها موظف نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و ایمنی‌های مورد نظر از شرکت‌ها اقدام نمایند.

توضیح:اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکان‌پذیر است:

الف – نصب دکل‌ها در رفوژها به دلیل تخریب منظر شهری ممنوع می‌باشد.

ب -چنانچه دکل در پارک‌ها نصب شود از محل بازی کودکان حریم یکصد متری آن‌ها رعایت گردد.

پ – به‌منظور حفظ سلامتی شهروندان محترم نصب دکل در معابر حداقل ۱۰ متر از محل‌های سکونت فاصله داشته باشد.

ت – در نصب دکل‌ها از نظر استحکام،فونداسیون تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.

ث -حریم مهدکودک‌ها و مدارس در جهت تأمین سلامت کودکان رعایت شود.

ج– از نصب آنتن‌های BTSدر اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط، ضمناً شهرداری اقدامات لازم در جهت جمع‌آوری دکل‌های نصب شده در کاربری غیرمجاز را به عمل آورد.

ح– طراحی استقرار دکل‌ها به‌گونه‌ای باشد که محیط اتاقآن‌ها با زباله آلوده نشود.

۱۰- تعرفه عوارض محلی شهرداری رودیان سال ۱۳۹۸  

ماده ۱: خدمات پذیره تأسیسات شهری

تبصره: نصب دستگاه فوق در پیاده‌رو و فضای سبز ممنوع خواهد بود.

نوع عوارضمبلغ ماهیانه
تأسیسات و تجهیزات شهری۱۳۲.۰۰۰
نصب کلیه تأسیسات توسط شرکت‌های مخابرات و برق و گاز و آب و غیره۱۵۴.۰۰۰

۱۱- تعرفه عوارض محلی شهرداری رودیان سال ۱۳۹۹ 

ماده ۱: خدمات پذیره تأسیسات شهری

تبصره: نصب دستگاه فوق در پیاده‌رو و فضای سبز ممنوع خواهد بود.

نوع عوارضمبلغ ماهیانه
تأسیسات و تجهیزات شهری۱۳۲.۰۰۰
نصب کلیه تأسیسات توسط شرکت‌های مخابرات و برق و گاز و آب و غیره۱۵۴.۰۰۰

۱۲- تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان سال ۱۳۹۸  

ماده ۶: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری (تک‌واحدی با دهنه و ارتفاع مجاز) و سایر کاربری‌های عمومی (اداری – صنعتی – درمانی – فرهنگی – ورزشی – آموزشی و آموزش عالی و …)

ردیفطبقاتتجاریاداری، خدماتی، نظامی انتظامی، صنوف کارگاهی، تأسیسات و تجهیزات شهری، اموال و حمل‌ونقلصنعتی، ایران‌گردی و جهان گردی و تجاری‌های مرتبط با آن (بر اساس ماده ۸ قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی)آموزش عالیآموزشی، فرهنگی و هنری، بهداشتی و درمانی، ورزشی، پارکینگ عمومی، بهداشتی (حمام)، مذهبی و سایر …
۱همکفP20P12P7P7P3.5
2زیرزمینP11P9.5P5.5P5.5P3.5
3اولP15P8P5.5P5.5P3.5
4دومP9.5P7P5.5P5.5P3.5
5سوم و بالاترP8P6P5.5P5.5P3.5
6انبارP7P6P5.5P5.5P3.5
7نیم‌طبقهP9.5P6P5.5P5.5P3.5

1-تعاریف کاربری‌های فوق تابع تعاریف طرح تفصیلی شهر دامغان می‌باشد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812415 مورخ1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 154996؍55365- 21؍11؍1397 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی 

۲-منظور از P در این جداول قیمت منطقه‌ای روز زمین (آخرین قیمت منطقه‌ای زمین) که از سوی اداره دارایی تعیین می‌گردد، می‌باشد. (در اینجا قیمت منطقه‌ای سال ۹۴ ملاک عمل می‌باشد)

۱۳ – تأسیسات و تجهیزات شهری شامل پست‌های برق – گاز – مخابرات – منبع آب – تصفیه‌خانه آب و فاضلاب – دکل‌های برق، مخابرات و کلیه دکل‌های ارتباطی – کیوسک تلفن و … می‌باشد. شایان ذکر است صرفاً دکل‌های مخابراتی بر اساس p 40 محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۳- تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان سال ۱۳۹۹ (صفحات۱۱ و ۱۲)

ماده ۶: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری (تک‌واحدی با دهنه و ارتفاع مجاز) و سایر کاربری‌های عمومی (اداری – صنعتی – درمانی – فرهنگی – ورزشی – آموزشی و آموزش عالی و …)

ردیفطبقاتتجاریاداری، خدماتی، نظامی انتظامی، صنوف کارگاهی، تأسیسات و تجهیزات شهری، اموال و حمل‌ونقلصنعتی، ایران‌گردی و جهانگردی و تجاری‌های مرتبط با آن (بر اساس ماده ۸ قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی)آموزش عالیآموزشی، فرهنگی و هنری، بهداشتی و درمانی، ورزشی، پارکینگ عمومی، بهداشتی (حمام)، مذهبی و سایر
۱همکفP24P12P7P7P3.5
2زیرزمینP13P9.5P5.5P5.5P3.5
3اولP15P8P5.5P5.5P3.5
4دومP9.5P7P5.5P5.5P3.5
5سوم و بالاترP8P6P5.5P5.5P3.5
6انبارP7P6P5.5P5.5P3.5
7نیم‌طبقهP11P6P5.5P5.5P3.5

1-تعاریف کاربری‌های فوق تابع تعاریف طرح تفصیلی شهر دامغان می‌باشد.

۲-عبارت قیمت منطقه‌ای (P) قید شده در تعرفه، همان قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال ۹۴ ملاک عمل می‌باشد.

۱۳ – تأسیسات و تجهیزات شهری شامل پست‌های برق – گاز – مخابرات – منبع آب – تصفیه‌خانه آب و فاضلاب – دکل‌های برق، مخابرات و کلیه دکل‌های ارتباطی – کیوسک تلفن و … می‌باشد. شایان ذکر است صرفاً دکل‌های مخابراتی بر اساس p 40 محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۴- تعرفه عوارض محلی شهرداری بیارجمند سال ۱۳۹۸  

عوارض پذیره تأسیسات شهری و واحدهای صنعتی

ردیفنوع عوارضنحوه محاسبهتوضیحات
۱تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب – پست – ترانسفورماتور – پست گاز – پست مخابراتمساحت اعیان p.6*بند (۱): وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده ۵ حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد علاوه بر عوارض‌های (عوارض) متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت وصول دارد.
۲دکل‌های برق – مخابرات (BTS) – کیوسک تلفن
۳واحدهای صنعتی

۱۵- تعرفه عوارض محلی شهرداری بیارجمند سال ۱۳۹۹ 

عوارض پذیره تأسیسات شهری و واحدهای صنعتی

ردیفنوع عوارضنحوه محاسبهتوضیحات
۱تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب – پست – ترانسفورماتور – پست گاز – پست مخابراتمساحت اعیان p*.10بند (۱): وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهایی که کاربری واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربری غیر مرتبط بوده که با طرح موضوع در کمیته فنی و یا کمیسیون ماده ۵ حسب مورد تغییر کاربری یافته باشد علاوه بر عوارض های (عوارض) متعلقه بابت واحدهای صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت وصول دارد
۲دکل‌های برق – مخابرات (BTS) – کیوسک تلفن
۳واحدهای صنعتی

۱۶- تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام سال ۱۳۹۸ 

ردیفنوع عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمنشأ قانونیتوضیحات بند ۱۶ ماده ۸۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 عوارض بر فضای اشغال شده توسط تأسیسات شهری واقع در املاک و اموال شهرداری به ازای هر مترمربع 
1تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات و غیره به ازای هر مترمربع اعیانیK.P
2کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر مترمربع اعیانی دکل‌های برق و مخابراتK.P
3کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر مترمربع اعیانی دکل‌های برق و مخابراتK.P

ماده ۱۷: عوارض پذیره تأسیسات شهری:

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست، ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات و دکل در منطقه مسکونی و غیره (مساحت بنا) PS 2 – عوارض پذیره تأسیسات شهری برای هر مترمربع

تبصره ۱: در صورتی که تأسیسات شهری در اراضی خصوصی ایجاد شده باشد عوارض پذیره به شرح ماده فوق‌الذکر فقط برای یک‌بار دریافت می‌گردد.

۱۷- تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام سال ۱۳۹۹ 

ردیفنوع عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضمنشأ قانونیتوضیحات بند ۱۶ ماده ۸۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
 عوارض بر فضای اشغال شده توسط تأسیسات شهری واقع در املاک و اموال شهرداری به ازای هر مترمربع 
1تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات و غیره به ازای هر مترمربع اعیانیK.P
2کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر مترمربع اعیانی دکل‌های برق و مخابراتK.P
3کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر مترمربع اعیانی دکل‌های برق و مخابراتK.P

ماده ۱۶: عوارض پذیره تأسیسات شهری:

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات و دکل در منطقه مسکونی و غیره(مساحت بنا) PS 2 – عوارض پذیره تأسیسات شهری برای هر مترمربع

تبصره ۱: در صورتی که تأسیسات شهری در اراضی خصوصی ایجاد شده باشد عوارض پذیره به شرح ماده فوق‌الذکر فقط برای یک‌بار دریافت می‌گردد.

۱۸- شهرداری ایوانکی؛ (۱۳۹۸)

 ماده ۱۵: عوارض ایجاد دکل‌ها، تأسیسات شهری و ترانسفورماتورها، مخازن و غیره

الف – تا ۱۰ متر ارتفاع

الف – 1 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

الف – 2 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال

الف – 3 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

ب – از ۱۰ تا ۲۰ متر ارتفاع

ب- ۱ – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 2 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 3 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال

ج – بیش از ۲۰ متر ارتفاع

ج – 1 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج – 2 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 3 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

د – مخازن سوخت، آب، گاز و سایر مخازن روی زمین

د – 1 – حجم مخزن تا ۱۰ مترمکعب هر مترمکعب ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

د – 2 – حجم مخزن از ۱۰ تا ۲۵ مترمکعب هر مترمکعب ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

د-۳- حجم خازن بیش از ۲۵ مترمکعب هر مترمکعب ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره: چنانچه سطح کف مخازن بند قبل در ارتفاع بیش از ۱۲۰ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشند، می‌بایست عوارض ارتفاع نیز علاوه بر عوارض حجم مطابق بند الف أخذ گردد.

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010053 مورخ1401/01/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل

۱۹- تعرفه عوارض محلی شهرداری ایوانکی سال ۱۳۹۹ 

ماده ۱۵: عوارض صدور مجوز تأسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست‌های مخابراتی و …)

الف – تا ۱۰ متر ارتفاع

الف – 1 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال

الف – 2 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

الف – 3 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

ب – از ۱۰ تا ۲۰ متر ارتفاع

ب- ۱ – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 2 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 3 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

ج – بیش از ۲۰ متر ارتفاع

ج – 1 – سطح اشغال با احتساب فونداسیون تا ۲۰ مترمربع هر مترمربع ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج – 2 – سطح اشغالبا احتساب فونداسیون ۲۰ تا ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال

ب – 3 – سطح اشغالبا احتساب فونداسیون بیش از ۵۰ مترمربع هر مترمربع ۴.۲۰۰.۰۰۰ ریال

د – مخازن سوخت، آب، گاز و سایر مخازن روی زمین

د – 1 – حجم مخزن تا ۱۰ مترمکعب هر مترمکعب ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

د – 2 – حجم مخزن از ۱۰ تا ۲۵ مترمکعب هر مترمکعب ۴.۷۰۰.۰۰۰ ریال

د – 3 – حجم مخازن از ۲۵ مترمکعب هر مترمکعب ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره: چنانچه سطح کف مخازن بند قبل در ارتفاع بیش از ۱۲۰ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشند، می‌بایست عوارض ارتفاع نیز علاوه بر عوارض حجم مطابق بند الف أخذ گردد.

۱۳- شهرداری امیریه؛

۲۰- تعرفه عوارض محلی شهرداری امیریه سال ۱۳۹۸ 

ماده ۱۰: عوارض بر صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات و تجهیزات شهری دیگر از قبیل پست گاز و ترانسفورماتور یا بخش خصوصی در هر محل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت صدور مجوز نصب و مبلغ فوق به‌عنوان عوارض سالانه تعیین می‌شود که باید صاحبان و یا بهره‌برداران دکل‌ها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکت‌های خصوصی یا دولتی) به‌حساب شهرداری واریز نمایند. اجاره محل متعلق به شهرداری به‌منظور نصب دکل و … غیر از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوطه طی توافق جداگانه اقدام خواهد شد.

۲۱- تعرفه عوارض محلی شهرداری امیریه سال ۱۳۹۹ 

ماده ۱۰: عوارض بر صدور مجوز احداث تأسیسات شهری

در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات و تجهیزات شهری دیگر از قبیل پست گاز و ترانسفورماتور یا بخش خصوصی در هر محل ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت صدور مجوز نصب و مبلغ فوق به‌عنوان عوارض سالانه تعیین می‌شود که باید صاحبان و یا بهره‌برداران دکل‌ها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکت‌های خصوصی یا دولتی) به‌حساب شهرداری واریز نمایند. اجاره محل متعلق به شهرداری به‌منظور نصب دکل و … غیر از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوطه طی توافق جداگانه اقدام خواهد شد.

۲۲- تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهرود سال ۱۳۹۸ 

عوارض صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی:

عوارض صدور مجوز نصب انواع دکل‌های مخابراتی در اماکن تجاری، اداری، فضاهای متعلق به شهرداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و …) به ازای هر دکل ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره: به جهت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شهروندان هرگونه صدور مجوز نصب دکل مخابراتی در کاربری‌های مسکونی ممنوع می‌باشد.

۲۳- تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهرود سال ۱۳۹۹ 

عوارض صدور مجوز نصب دکل‌های مخابراتی:

عوارض صدور مجوز نصب انواع دکل‌های مخابراتی در اماکن تجاری، اداری، فضاهای متعلق به شهرداری پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و …) به ازای هر دکل ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره: به جهت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شهروندان هرگونه صدور مجوز نصب دکل مخابراتی در کاربری‌های مسکونی ممنوع می‌باشد.

۲۴- تعرفه عوارض محلی شهرداری سمنان سال ۱۳۹۹ 

ماده ۶: صدور مجوز

۱ – به ازای مجوز با اعتبار یک‌ساله برای احداث هر کیوسک مخابراتی، ایستگاه و دکل مخابراتی ارتباطات همراه (BTS)، مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای هر دکل ارتباطات بی‌سیم نقطه به نقطه رادیویی یا وای فای (wifi) مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، نصب آنتن‌ها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی متقاضیان جدید بر روی پایه و دکل موجود انجام سایت شیرینگ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان پرداخت نماید.

۲ – بهره‌برداران و اپراتورها می‌بایست جهت نصب تجهیزات رو سطحی از جمله کافو و … در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع در ماه، مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان پرداخت نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مطابق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده و دکل ها و آنتن های مخابراتی و تأسیسات ارتباطی تحت عنوان کل تأسیسات شهری مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها و برخی دستگاه های اجرایی مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر بوده و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و شهرداری ها هیچ خدمتی بابت دکل های مخابراتی ارائه نمی دهند بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان سمنان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع می باشد مضافاً به اینکه به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مربوط با اخذ عوارض برای دکل و تجهیزات مخابراتی قبلاً ابطال گردیده است لذا با توجه به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهرهای کهن آباد، کلاته و رودبار، دامغان، بسطام، گرمسار و ایوانکی هر یک با ارسال لایحه ای به شکایت مطروحه پاسخ داده اند که اجمالاً به شرح ذیل می باشد. شهرکهن آباد، عوارض وضع شده با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت نداشته بلکه بر عملکرد دکل در فضای شهری و تأثیرات …………………. و نظری و استفاده از فضای مجازی شهر وضع گردیده و در جهت تأمین حقوق شهرداری در تغییر کاربری ها بوده و مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی نمی باشد.

شهرکلاته و رودبار: مطابق آخرین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آئین نامه های شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب عوارض دکل های مخابراتی مغایرتی با قانون ندارد.

شهردامغان: اولاً رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای شهر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و ثانیاً- نصب دکل بنا محسوب می گردد و تعرفه مورد اعتراض عوارض اخذ پروانه ساختمانی محسوب می شود و ارتباطی به عوارض سالیانه دکل ها و یا عوارض حق تشعشع ندارد.

شهر بسطام: ضمن رعایت و حذف کدهای درآمدی ابلاغی در لایحه عوارض سنوات آتی، لایحه عوارض مصوب هر سال کپی شده از نمونه لایحه عوارض یکنواخت شهرداری ها می باشد که مورد تأیید کمیته انطباق نیز قرار می گیرد.

شهر گرمسار: وضع عوارض در راستای نظم دادن و شکل درست بخشیدن دریافت خدمات و جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن شهرداری و نیز براساس مجوز شماره ۱۶۶۴۷۲ – 11؍۱۰؍۹۶ وزیر کشور صورت گرفته است.

شهر ایوانکی: ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سالهای ۹۸ و ۹۹ شورای اسلامی مبتنی بر بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲- ۱۱؍۱۰؍۹۶ وزیر کشور می باشد.

*ادعای مغایرت مصوبات با موازین شرعی مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند۱۶ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. و با توجه به دلائل مندرج در دادنامه ۱۴۳۷ مورخ ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ در پرونده ۹۸۰۳۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۶ سال ۹۸ و ۹۹ و تعرفه شهرداری مهدی شهر، ماده ۴۰ سال ۹۷، ماده ۳۷ سال ۹۸ ماده ۳۹ سال ۹۹ تعرفه شهرداری گرمسار، بند الف ماده ۱۴ سال ۹۸ شهرداری کهن آباد، تعرفه سال ۹۹ شهرداری کلاته خیج، تعرفه سال ۹۸ و ۹۹ شهرداری شهمیرزاد به استثناء تبصره ۲، ماده ۱ تعرفه شهرداری رودیان سال ۹۸ و ۹۹، ماده ۶ تعرفه شهرداری دامغان سال ۹۸ و ۹۹، تعرفه شهرداری بیادجمند سال ۹۸ و ۹۹، تعرفه شهرداری بسطام سال ۹۸ و ۹۹، ماده ۱۷ سال ۹۸ و ماده ۱۶ سال ۹۹ تعرفه شهرداری بسطام به استثناء تبصره ۲، ماده ۱۵ سال ۹۸ و ۹۶ شهرداری ایوانکی، قسمتی از ماده ۱۰ سال ۹۸ و ۹۹ تعرفه شهرداری امیریه، تعرفه شهرداری شاهرود سال ۹۸ و ۹۹، ماده ۶ تعرفه شهرداری سمنان سال ۹۹ به استثناء بند ۲ تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفورها ……….، پست های مخابراتی و …) ، بهای خدمات بر فضای اشغال شده توسط تأسیسات شهری (دکل های مخابراتی و …)، عوارض صدور مجوز نصب دکل های مخابراتی و خدمات پذیره تأسیسات شهری مصوب شورای شهرهای یاد شده مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی