عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تشکیل مجدد کمیسیون املاک

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره :۱۹۴۱۷/۴/۳۰

تاریخ :۱۹/۱۱/۱۳۶۸

پیوست:   نامه شماره ۳۹۷۷-۵/۳۰ مورخ ۲/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۳/۱۱/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ درشوری مطرح است اجمال قضیه اینست که چنانچه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانونا  امکان پذیرمیباشد یاخیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باتوجه بموضوع مطروحه وامکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای مینماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است بموجب بند “ج ” ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ارزش معاملاتی ساختمان رانیز تعیین نماید،لذاهرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی ازانواع ساختمانها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورتجلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانونی ندارد.  

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبرسمیعی-  محمد طاهر-  علیرضا متین-  محمد تقی قزلباش – محمود حمیدی-  علی اکبرنوربخش-  علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع:نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی