عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۱۱۸۰۴/۴/۳۰

تاریخ: ۰۹/۱۰/۱۳۷۱

پیوست:گزارش ۴۱۰۳-۵/۳۰ مورخ ۱۳/۱۲/۷۰ دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. رای اکثریت بطور کلی نظر به اینکه مستندا” به بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود ، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید . حال در مواردیکه خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی ( قرار داد خصوصی بین اشخاص ) بوده و تا جائیکه مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست ، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود . چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات ، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است . ( درآمد خالص ) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع ، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود ، کسر نموده و اگر با – قیمانده ای بود آنرا درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب بذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال ۱۳۶۸ حق و اگذاری مغازه ای را به مبلغ ۲۰۳۳۰۰۰۰ ریال خریداری و در سال ۱۳۶۹ مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است . در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بشرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات ۷۶۷۰۰۰۰ = ۲۰۳۳۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰ که با مراجعه به نرخ مشخص میشود . مبلغ واقعی ( درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات ) ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که مالیات آن معادل ۴۳۳۰۰۰۰ ریال ( براساس نرخ ماده ۱۳۱ قبل از اصلاحیه ) می باشد ودر حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ ۳۲۳۳۰۰۰۰ ریال واگذار نموده است . بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال ۱۳۷۰ می باشد ودر موراد یکه حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنابجهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود ، دریافتی بابت حق واگذاری محل با ید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر -مجیدمیرهادی- علی اکبر نوربخش- رضازنگنه- محمد علی سعیدزاده  

نظر اقلیت:

با عنایت به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده۷۳قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار ( که معمولا” با تنظیم و کالتنامه ، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد. لذا دراین قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره ۳ ماده۲۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل و سیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.    

محمد رزاقی-  محمود حمیدی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی