عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه

شماره

|

تاریخ انتشار

گزارش شماره: ۲۳۰/۳۰۲۴/د

مورخ :۱۳۹۳/۰۲/۰۸

معاونت مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از طرف اعضای شعب مطرح است. خلاصه موضوع گزارش و ابهام مطرح شده که عینا نقل می شود عبارتست از :

خلاصه موضوع: 

برخی از کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از قبیل کمک های ارزی، املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول، در زمان دریافت مورد ارزیابی قرار گرفته و به قیمت منصفانه شناسایی و در حساب مربوط در دفاتر ثبت می گردد.

ابهام مطرح شده:

 آیا درآمد تسعیر ارز (اعم از پایان سال مالی، مصرف نقدی یا فروش و مصرف در امور مذکور در بند «ح» ماده ۱۳۹) و درآمد حاصله از فروش املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول به مبلغی بیش از ارزش ثبت شده در دفاتر و یا درآمد حاصل از اجاره این اموال از مصادیق منابع درآمدی موضوع بند «ط» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد یا خیر؟ اعضای شورای عالی مالیاتی پس از مذاکره و بحث و بررسی پیرامون موضوع، نظر خود را به شرح آتی اعلام می نماید.

رای اکثریت: 

درخصوص موضوع مطروحه اولا: نمی توان صرف فروش یا واگذاری اموال را به منزله فعالیت انتفاعی تلقی نمود. ثانیا : شرط برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی طبق نص صریح بند (ط) و همچنین آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم لزوما معطوف به صرف دریافتی های مزبور در امور مصرح در بند (ح) ماده پیش گفته بوده، به طوریکه ممکن است این دریافتی ها مستقیما قابل مصرف باشند یا آنکه با تبدیل یا فروش و یا دریافت منفعت آنها، تحصیل و صرف آن امور گردد بنابر این دریافتی های نقدی و غیر نقدی خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: موقوفات خاص

محمدعلی تراب زاده- محمدرضا مددی- امیرحسن علی حکیم- غلامعلی آبائی- محسن ابراهیمی- علی محمد بصیرت- محسن توکلی

نظر اقلیت:

هرچند برابر رهنمودهای حسابداری و مطابق نظام مالی موسسات غیر انتفاعی منجمله اشخاص موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی موضوعیت ندارد، با این وجود به نظر اقلیت درآمد حاصل از بهره برداری اموال اهدایی اعم از منقول و غیر منقول از جمله اجاره املاک و ماشین آلات و همچنین مازاد ناشی از فروش این اموال به استثنای املاک موضوع تبصره ماده (۱۴) تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۷ نسبت به بهای منصفانه زمان اخذ آنها و سود ناشی از تسعیر ارز در صورتیکه موسسه مبادرت به آن کرده باشد از مصادیق فعالیت های موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن تبصره (۲) ماده (۱۳۹) قانون مذکور محسوب و با رعایت ضوابط و معافیت های مقرر برای سایر اشخاص مشمول مالیات می گردد. بدیهی است زیان حاصل از واگذاری این اموال و یا زیان تسعیر ارز بشرط ثبات رویه جزو مصارف در امور مربوط منظور خواهد شد.

سعید آسترکی  

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی