عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: عدم معافیت کشاورزی شرکت زیست فناور سبز

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۱۲۰۴۵/۲۰۱

تاریخ:۲۱/۰۶/۱۳۸۸

پیوست: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی
تـصویر نامـه شـماره ۴۳۶ مـورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ شـرکت زیسـت فـناور سـبز با مسـئولیت محدود به انضمام تصویر گزارش شماره ۳۹۷۴۴/۲۰۲/د مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ مشاور ارشد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کـشـور به موجـب نامـه شماره ۵۳۶۳۹ مـورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ ، در اجـرای بـند ۳ مـاده ۲۵۵ قـانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۱۶/۶/۸۸ شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون نامه صدرالاشاره شرکت اجمالا به قرار زیر می باشد. مـحصول تولـیدی شـرکت نـوعی کود زیـستی فـسفاته بنـام بارور-۲ می باشد که از طریق جداسازی و کشت و تکثیر باکتری های مفید خاک به صـورت زنـده و بـازگـردانـیدن و تـلقـیح آن بـه خـاک سـبب بهـبود و افزایش عملکرد و تولید گیاهان می شود،لذا با عنایت به مراتب فوق و نامه شماره ۴۰۰۳/۸۷ مورخ ۱۸/۲/۸۷ سازمان جهاد کشاورزی استان قم که فعالیت مذکور را در زمره فعالیتهای کشاورزی محسوب نموده و همچنین مفاد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۴۹۱/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۷۰ مبنی بر اینکه« با وجود درج عبارت کلیه فعالیتهای کشاورزی در صـدر مـاده ۸۱ قـانون مـالیاتهـا درج کلـمات دامـپروری، دامـداری، پـرورش مـاهـی و زنـبور عـسل در ادامـه مـاده مـزبـور قـیــود اضـافـی و تـمثیلی می باشد»،فعالیت تولیدی شرکت از مقوله فعالیت های کشاورزی بوده و مطابق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. شورای عالی مالیاتی با حضور روساء شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مزبور ضمن مطالعه و بررسی مراتب فوق و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطورحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: بـا عنایت به تـعریف فـعالیـت هـای کـشاورزی حـسب مـفاد بند ۱ مـاده ۱ آئیـن نامـه اجـرائی لایحـه قـانونی اصـلاح لایحـه واگـذاری و احـیاء اراضی در حـکومت جـمـهـوری اسـلامـی مـصـوب ۳۱/۲/۵۹ شـورای انـقلاب جمـهوری اسـلامـی ایـران و مـفـاد نامه هــای شـمـاره ۱۸۱۵/۵۲۰/۴/۳۰ مــورخ ۱/۶/۷۸ و ۲۲۵۸۳/۶۷۲۶/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۲/۷۹ وزراء محترم وقت امور اقتصادی و دارائی عنوان وزیر محترم وقت کشاورزی و اینکه تولید شرکت متقاضی معافیت فوق،با فرض اطلاق موجود زنده به آن چون به صورت اندام و بافت گیاهی نیز نمی باشد و شرکت مذکور مستقیما در عملیات کاشت،داشت و برداشت محصولات کشاورزی نقشی نداشته و از طرفی با در نظر گرفتن مبنای صدور رأی شماره ۵۴۹۱/۴/۳۰ مورخ ۱۹/۴/۷۰ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که صرفا به اعتبار تعریف جامع و کامل فعالیت های کشاورزی به موجب بند ۱ ماده ۱ آئین نامه اجرائی فوق الذکر بوده و نه به صورت عام و نامحدود و قابل تسری به فعالیتهای غیر مرتبط با ماده ۸۱ مزبور،بنابراین با توجه به اینکه محصول تولیدی شرکت از موارد احصاء شده در ماده ۸۱ قانون یاد شده نبوده و نتیجتا موضوع معافیت مورد بحث به دلیل عدم حکم صریح قانونی قابل تعمیم به درآمد حاصل از تولید محصولاتی که در بهینه سازی و ارتقاء محصولات کشاورزی به کار می روند از جمله کود بیولوژیک زیستی بارور-۲ نخواهد بود.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: وکالت در بورس

محمد علی سعیدزاده- محمدرضا مددی-غلامعلی آبائی-رضا سعیدی امجد-علی محمد بصیرت-غلامرضا نوری-اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده- حسن پائیزی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی