عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده ۲ نسبت به سازمان مزبور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۳۶۵۵/۴/۳۰

تاریخ:۲۱/۰۴/۱۳۷۹

پیوست:نامه شماره ۱۹۲۵۵/۱۹۵۸/۶۱۱ مورخ ۱۱/۱۲/۷۸ سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره ۳۱۲۸۹/۷۱۱۰-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۸/۷۸ وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ ۳۱/۱/۷۹ مشاورالیه ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وبا توجه به سوابق امر وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی چون مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده ۲ یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص وموسسات مذکور در بندهای ماده ۲ موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند ۱ ماده ۲ سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده ۲ مزبور نبود ومشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره ۳۱۲۸۹/۷۱۱۰-۴/۳۰ مورخ ۱۸/۸/۷۸ وزارت متبوع منطبق با قانون وصحیح است.

علی اکبر ســمیـعی- محـمد رزاقـی-علی اکبر نوربخش-اسدا…مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا-علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی      

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی