عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۷۶

تاریخ رأی: سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳

دادنامه : ۱۵۳

تاریخ صدور : ۱۶/۹/۹۳

مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شـاکــی : آقای آرش زاهد فرزند عبدا… * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور )

 « گردشکـار » خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی محترم اظهار داشته به جهت اینکه ماده هفتم دستورالعمل یاد شده با ارائه جدولی مصادیقی محدود از فعالیت های مجاز و متداول مؤسسات فرهنگی هنری را ذکر نموده است تقاضای ابطال آن ماده را نموده است و در این رابطه اظهار می دارد بنا به اینکه کارشناسان مالیاتی در مقام ممیزی به رغم صراحت متن قانون بند ( ل ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی هیأت وزیران و انطباق همه فعالیت های رایج در مؤسسات فرهنگی هنری با تعاریف مندرج در صدر دستورالعمل مورد نظر به علت عدم تصریح برخی مصادیق همچون آموزش زبانهای خارجی در جدول ماده ۷ دستورالعمل از اعمال معافیت بند ( ل ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم امتناع می ورزند . لذا شاکی به جهت ۱ ـ تصریح قانون و ماده ۱۲ آیین نامه مربوطه در شمول معافیت مالیاتی مؤسسات فرهنگی هنری بطور عام ۲ ـ سابقه این معافیت در قالب تبصره ۶ ماده ۱۳۲ ( قانون مالیاتهای مستقیم ) تقدیم ۳ ـ تصویب کلیه فعالیت های فرهنگی هنری معمول در مؤسسات توسط ارگانها ذیربط ( وزارت فرهنگ و ارشاد ) خواستار ابطال ماده ۷ و جدول ذیل آن به علت مغایرت آن با متن صریح قانون از حیث تحدید عمومیت شمول معافیت به مصادیق خاص را تقاضای نموده است . * خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه مربوطه را به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است در ماده ۱۲ این آیین نامه اجرایی تعیین محدوده معافیت فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارداده شده و این دستورالعمل هم با همکاری این دو وزارتخانه تهیه شده است اولین دستورالعمل در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ و دستورالعمل بعدی ۱۴/۱۱/۸۳ به تصویب رسیده است که هم اکنون دستورالعمل آخری مورد عمل می باشد اگر چه هم اکنون دستورالعمل از ناحیه دو وزارتخانه در حال تهیه است که در صورت نهایی شدن طی بخشنامه ای جایگزین دستورالعمل فعلی می گردد . ضمناً این مقوله در دفاعیات مشتکی عنه مشاهده می شود که اظهار داشته اند در صورت ابطال ماده هفتم دستورالعمل در واقع کسانی که در این ماده از مالیات معاف گشته اند معافیت آنها برداشته می شود و آنها می بایست مالیات پرداخت نمایند بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است . * نظریه تهیه کننده گزارش : دلائل و مستندات مشتکی عنه در دفاع از شکایت شاکی موجه تشخیص و رد شکایت شاکی ( که بیشتر به دعوای شخصی با دستورالعمل که ایشان را مشمول معافیت ندانسته شبیه است تا استدلالات منطقی و قانونی ) مورد نظر است . امضاء تهیه کننده گزارش : سعید برقعی موضوع در جلسه مورخ ۴ / ۹ / ۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد . * رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف : در خصوص شکایت آقای آرش زاهد فرزند عبدا… به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم ، نظر به این که شرایط استفاده از معافیت مالیاتی در بند ( ل ) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص گردیده و برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون یادشده تهیه آیین نامه این ماده ( به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . ) تجویز شده است و ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد لذا به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010227 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل   518؍1400؍200 – 12؍7؍1400 سازمان امور مالیاتی 

زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی