عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ ۲- ابطال ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۵/۱۴۳۵

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۴۳۵

دادنامه : ۲۲۱ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶

شـاکــی : آقای محمد تقی قاسم زاده

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ سازمان امور مالیاتی ، ۲- ابطال ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

 متن مقرره مورد شکایت بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ سازمان امورمالیاتی مخاطبین / ذینفعان : رئیس امور مالیاتی شهر تهران / رئیس امور مالیاتی استان تهران / مدیر کل امور مالیاتی استان موضوع : انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران پیرو سیاست های متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به پیوست دستورالعمل جدید « انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران » با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات در مفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی می شود ، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد ، بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود . مدیران کل محترم استان ها ، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد . شایان ذکر است براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرند ( فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر ) تصویر فرم ” ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران ” که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب ، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود . ماده ۱۴ – انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی در هر یک از پست های مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت در آزمون های تعیین شده حسب برنامه آموزشی سازمان خواهد بود . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی به شرح ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ برای انتصاب و ارتقاء مدیران اقدام به وضع ضوابط نموده و از جمله در این مقررات برای ارتقاء و انتصاب مدیران شرکت در آزمون مقرر شده است از آنجا که طبق ماده ۵۷ از فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه دستورالعمل اجرائی اصل مذکور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای عالی اداری طراحی شده است و در دستورالعمل های مصوب آن شورا پس از تصویب قانون مدیریت ، شرکت در آزمون برای ارتقاء مدیران پیش بینی نشده است و ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر به چگونگی شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول آن است و در خصوص تبیین ضوابط برای ارتقاء و انتصاب مدیران به سازمان امور مالیاتی اختیاری اعطاء نشده است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود اختیار مرجع صدور و تصویب است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۴/۶/۱۳۸۰ هیات وزیران در مواد مختلف از جمله ماده ۷ و بندهای الف ، پ ، ت ، ث و بویژه بندهای « و » و « ز» ماده ۹ اختیار تدوین آئین نامه و بخشنامه های مربوط به سازمان امور مالیاتی داده است همچنین مصوبه ۱۴۲۶/۱/۱۹۰ مورخ ۱۱/۱/۸۲ شورای عالی اداری که شاکی به آن استناد نموده است با توجه به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷ آئین نامه اجرائی نسخ شده است . *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری « انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد » و مطابق ماده ۵۴ قانون مذکور « به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات تخصصی لازم انتخاب صورت می پذیرد . دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر ۱۵% سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند .» و به موجب ماده ۵۷ قانون مزبور « دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد » نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری اصل را برای انتصاب و ارتقاء مدیران بر احراز شایسته سالاری و ارزشیابی قرار داده است بنابراین ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970905812344مورخ1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک؍ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 474؍200- 21؍1؍1392 سازمان امور مالیاتی کشور

دکتر زین العابدین تـقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی