دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ ۲- ابطال ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۵/۱۴۳۵

تاریخ رأی: یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۵/۱۴۳۵

دادنامه : ۲۲۱ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶

شـاکــی : آقای محمد تقی قاسم زاده

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع خـواستـه : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ سازمان امور مالیاتی ، ۲- ابطال ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

 متن مقرره مورد شکایت بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ سازمان امورمالیاتی مخاطبین / ذینفعان : رئیس امور مالیاتی شهر تهران / رئیس امور مالیاتی استان تهران / مدیر کل امور مالیاتی استان موضوع : انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران پیرو سیاست های متخذه برای محدود نمودن فعالیت های حوزه ستادی به امور سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به پیوست دستورالعمل جدید « انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر و استان تهران » با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات در مفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی می شود ، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد ، بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می شود . مدیران کل محترم استان ها ، روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسئولیت حسن اجرای بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخشنامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد . شایان ذکر است براساس ارزیابی نتایج بخشنامه شماره ۱۳۰۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرند ( فرم منضم به بخشنامه اخیرالذکر ) تصویر فرم ” ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران ” که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب ، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نیز ارسال شود . ماده ۱۴ – انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی در هر یک از پست های مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت در آزمون های تعیین شده حسب برنامه آموزشی سازمان خواهد بود . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت شاکی به شرح ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۱۷۸۳۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۷/۹۰ برای انتصاب و ارتقاء مدیران اقدام به وضع ضوابط نموده و از جمله در این مقررات برای ارتقاء و انتصاب مدیران شرکت در آزمون مقرر شده است از آنجا که طبق ماده ۵۷ از فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه دستورالعمل اجرائی اصل مذکور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب شورای عالی اداری طراحی شده است و در دستورالعمل های مصوب آن شورا پس از تصویب قانون مدیریت ، شرکت در آزمون برای ارتقاء مدیران پیش بینی نشده است و ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر به چگونگی شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول آن است و در خصوص تبیین ضوابط برای ارتقاء و انتصاب مدیران به سازمان امور مالیاتی اختیاری اعطاء نشده است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض و ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود اختیار مرجع صدور و تصویب است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۴/۶/۱۳۸۰ هیات وزیران در مواد مختلف از جمله ماده ۷ و بندهای الف ، پ ، ت ، ث و بویژه بندهای « و » و « ز» ماده ۹ اختیار تدوین آئین نامه و بخشنامه های مربوط به سازمان امور مالیاتی داده است همچنین مصوبه ۱۴۲۶/۱/۱۹۰ مورخ ۱۱/۱/۸۲ شورای عالی اداری که شاکی به آن استناد نموده است با توجه به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷ آئین نامه اجرائی نسخ شده است . *رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری « انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد » و مطابق ماده ۵۴ قانون مذکور « به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای ، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند . در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات تخصصی لازم انتخاب صورت می پذیرد . دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر ۱۵% سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته ( با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند .» و به موجب ماده ۵۷ قانون مزبور « دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد » نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری اصل را برای انتصاب و ارتقاء مدیران بر احراز شایسته سالاری و ارزشیابی قرار داده است بنابراین ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011301 مورخ1400/11/20 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب موضوع عوارض سالیانه استفاده انتفاعی از فضاهای روباز

دکتر زین العابدین تـقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی