عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی از کالاها و خدمات

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: ۲۱۴/۸۶

شاکی: آقای محمد زارعی.

تاریخ رأی: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیأت وزیران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره ۲۱۶۵۳ مورخ ۱۸/۴/۸۶ به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.قرار هیأت عمومیدر خصوص شکایت،آقای محمد زارعی بخواسته ابطال ماده ۷ آئین نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی از کالاها و خدمات به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران نظربه اینکه مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۶ قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است./

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905812913 مورخ1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه شماره 6315؍ت58572هـ-24؍1؍1400 هیأت وزیران

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی