رزومه

دکتر شهنیایی

دکتر احمد شهنیایی

وکیل پایه یک دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه

متخصص در دعاوی مالیاتی ، بانکی و تجاری

سوابق تحصیلی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران

افتخارات و مهارت ها

کسب رتبه ی دوم کنکور سراسری ۱۳۷۵

عضو بنیاد ملی نخبگان

تسلط کامل به زبان انگلیسی و فرانسه

سوابق اجرایی و تجربی

• وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (مشاهده>)

• سابقه وکالت و مشاوره حقوقی پرونده های متعدد مالیاتی و بانکی و تجاری

• سابقه مدیریت امور تنظیم لوایح ، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری

سوابق تدریس: حقوق مالیاتی، حقوق تجارت و حقوق تجارت تطبیقی ، حقوق مدنی تطبیقی ، متون حقوقی به زبان خارجی.

• عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری( موسسه نیاوران) (مشاهده>)

• سابقه عضویت و  مشاوره در کمیسیون تخصصی لوایح هیات دولت

• سابقه عضویت و  مشاوره در کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات دولت

• سابقه عضویت در گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه  قوه قضاییه

• سابقه همکاری حقوقی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

• سابقه وکالت و مشاوره حقوقی شرکت ایران خودرو

مقالات

مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی

جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات

مفهوم و عناصر درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی

تبیین و تحلیل قاعده ” حق صلاحدید حرفه ای مدیران” در حقوق شرکت ها با تحلیل مبانی آن در حقوق ایران، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پذیرش علمی، ۱۴۴۱.

بار اثبات دعوی در مالیات بر درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا، مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، پذیرش نهایی در نوبت انتشار ۱۴۴۱.

• مقاله”مفهوم و عناصر درآمد در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی”،پژوهشنامه مالیات، فصلنامه علمی سازمان امور مالیاتی کشور،۱۴۰۰

• مقاله” جایگاه تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات و ویژگی های آن، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نوبت انتشار، ۱۳۹۹.

• مقاله”مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به حقوق تطبیقی و آرای مالیاتی و قضایی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۴۰۰.

• مقاله”مفهوم و مبانی خسارت ایفای متوقع قراردادی با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی، مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ۱۳۹۹.

• مقاله”حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثار آن، فصلنامه علمی پژوهشی   دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

• مقاله”مبانی حقوقی عدم شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت درمورد انحلال شرکت های سهامی بر بانک ها، مجموعه مقالات  سی امین همایش بانکداری اسلامی، ۱۳۹۸.

• مقاله”نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در طی دوره واگذاری، فصلنامه  علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، ۱۳۹۶.

• مقاله”نقد رای در مورد معامله با خود گزارش نشست گروه حقوق مدنی؛ فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی، ۱۳۹۶.

• مقاله”نقد رویه قضایی پیرامون عدم پذیرش قابلیت اعتراض به آرا داوری بازار اوراق بهادار، فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی، ۱۳۹۴.

• مقاله”مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون ، کنکاشی در یک رای وحدت رویه  دیوان عدالت اداری ، فصلنامه علمی تخصصی  مطالعات آرای قضایی، ۱۳۹۲.

• مقاله”جایگاه قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران، مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت در سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۹۰

طرح های پژوهشی

• طرح “تنقیح قوانین و مقررات خصوصی سازی” درخواست کننده: سازمان خصوصی سازی

• طرح “تحلیل مسئولیت به جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی غیر پولی در رویه قضایی” درخواست کننده: پژوهشگاه قوه قضاییه.

• طرح “تحلیل و تبیین نقش نمایندگی مدیرعامل شرکتهای سهامی نسبت به اشخاص ثالث در آرای محاکم” درخواست کننده: پژوهشگاه قوه قضاییه

پایان نامه ها

• پایان نامه “مبانی نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حمایت از آثار هنرهای تجسمی با تاکید بر ضوابط و مقررات موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی (تریپس)”، مقطع دکتری، استاد مشاور.

• پایان نامه “ماهیت و آثار قراردادهای نمونه با منشاء قانونی”، مقطع دکتری، استاد مشاور.

• پایان نامه “حقوق اتباع بیگانه نسبت به اموال غیرمنقول در ایران با مطالعه تطبیقی حقوق چین”، مقطع دکتری ، استاد مشاور

• پایان نامه “مسئولیت مدنی ناشی از ریسک توسعه در زیانهای زیست- محیطی با تاکید بر حقوق اروپا و ایران”، مقطع دکتری ، استاد مشاور.

• پایان نامه “جایگاه نظریه ضرورت های اجرایی در قراردادهای دولتی در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا”، مقطع دکتری، استاد مشاور.

• پایان نامه “ساختار واحد یا متکثر نظام مسئولیت مدنی در ایران”، مقطع دکتری ، استاد مشاور.

• پایان نامه “بررسی فقهی – حقوقی مسئولیت مدنی و امانی مدیران شرکتهای دولتی”، مقطع دکتری، استاد مشاور.

• پایان نامه “دعاوی سهامداران مخالف ادغام شرکتهای سهامی پس از ادغام، در نظام حقوقی امریکا و قابلیت اعمال آنها در نظام حقوقی ایران”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “حمایت از مصرف کننده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در حقوق ایران و پروتکل کارتاهنا”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “بررسی تطبیقی مالکیت حق اختراع ناشی از استخدام و قرارداد”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “ابعاد و حدود مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات ناشی از ساخت و سازهای غیراصولی و بناهای معیوب”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما

• پایان نامه “جایگاه حقوق مصرف کننده در قلمرو عقود بانکی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “تبیین ماهیت و آثار قرارداد نقدی در بورس کالا”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “تبیین و تحلیل نقش عرف در قرارداد از منظر رویه قضایی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “مسئولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی در قبال اشخاص ثالث در رویه قضایی” ، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و عمومی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “مسئولیت حقوقی دولت و شهرداری ها ناشی از ایجاد محدودیت برای صاحبان املاک”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “حقوق سهامداران در آینه مقررات بازار بورس اوراق بهادار در محدوده ی لایحه اصلاحی قانون تجارت”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در رویه قضائی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما

• پایان نامه “قابلیت، طرق و مرجع اعتراض به آرای هیات داوری بورس در رویه قضایی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما.

• پایان نامه “قواعد حقوقی ناظر بر نحوه محاسبه خسارات در قلمرو مسئولیت قراردادی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

• پایان نامه “اداره موقت اموال شرکت متوقف با نگاهی به رویکرد لایحه ی جدید قانون تجارت”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

• پایان نامه “بررسی آثار بطلان شرکت­های تجاری با تاکید بر رویه قضایی”، مقطع کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

• پایان نامه “تعامل نظام مسئولیت مدنی با نظام های مسئولیت کیفری و انتظامی از منظر اهداف و کارکردهای مشترک”، مقطع دکتری، استاد مشاور.