عنوان

قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده ۱ قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌ قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌ اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود.

تبصره ۱ – بانکها و صندوق‌هائی‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ خاص‌ تأسیس‌ شده‌اند براساس‌ مفاد همان‌ قوانین‌ ادامه‌ فعالیت‌ خواهند داد.

تبصره ۲ – اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگری‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ مبادرت‌ دارند موظفند ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ برای‌ اخذ مجوز به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراجعه‌ و مدارک‌ مورد نیاز را ارائه‌ نمایند. درغیر این‌صورت‌ بنا به‌ درخواست‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ادامه‌ فعالیت‌ این‌ قبیل‌ اشخاص‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ خواهد شد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید. بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ درخواست‌ را رسیدگی‌ و نتیجه‌ را به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید. درصورت‌ عدم‌ صدور مجوز، بانک‌ یاد شده‌ ایرادها و نواقص‌ پرونده‌ را برای‌ اصلاح‌ و رفع‌ آن‌ باید به‌ متقاضی‌ اطلاع‌ دهد.

تبصره ۳ – آئین‌نامه‌ ناظر بر تأسیس‌، فعالیت‌ و نظارت‌ بر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ همچنین‌ مسؤولیت‌ مدیران‌ و سهامداران‌ عمده‌، انحلال‌ و تصفیه‌ و نحوه‌ لغو مجوزهای‌ تأسیس‌ آنها براساس‌ قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور مصوب‌ ۱۳۵۱/۴/۱۸ و عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ ۱۳۶۲/۶/۸ با تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

بیشتر بخوانید  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تبصره ۴ – اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ اشتغال‌ دارند در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ تحت‌ عنوان‌ موجود یا عنوان‌ مناسب‌ دیگر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ نشوند بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حق‌ ادامه‌ فعالیت‌ نخواهند داشت‌. متخلفین‌ از اجرای‌ این‌ حکم‌ درصورت‌ شکایت‌ بانک‌ یاد شده‌ ازطریق‌ مقامات‌ قضائی‌ صلاحیتدار به‌ مجازات‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد.

الف (الحاقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۰)– تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی ‌های اعتبار، صندوق ‌های قرض ‌الحسنه، صرافی ‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌ موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان ‌پذیر است.

ب (الحاقی ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ˏ)– ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌ شود.

ماده ۲ قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و اعتباری‌، مصوبات‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار و دستورات‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عهده‌ بانک‌ یادشده‌ است‌. مؤسسات‌ و اشخاص‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ مکلفند اطلاعات‌ لازم‌ را دراختیار بازرسان‌ بانک‌ یادشده‌ قرار دهند.

تبصره ۱ – در صورت‌ ارائه‌ گزارش‌ و احراز تخلف‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، این‌ بانک‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ تعلیق‌ مجوز مؤسسات‌ متخلف‌ اقدام‌ نماید. دراین‌ موارد، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلف‌ به‌ جلوگیری‌ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ و همکاری‌ لازم‌ با بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضائی‌ مراجعه‌ نماید.

بیشتر بخوانید  قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

تبصره ۲ – بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از اعمال‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ساماندهی‌ آنان‌ درچارچوب‌ مقررات‌ موجود و شرایط‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید:

الف‌ – برای‌ مؤسساتی‌ که‌ شرایط‌ ارتقاء به‌ سایر مؤسسات‌ مالی‌، اعتباری‌ غیربانکی‌ یا بانکی‌ را دارا باشند مجوز لازم‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صادر می‌شود.

ب‌ – کلیه‌ گزارشها و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ کاملاً محرمانه‌ تلقی‌ می‌شود.

ج‌ – آئین‌نامه‌ این‌ تبصره‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ا یران‌ تهیه‌ و پس‌ از تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

ماده ۳ قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

به‌منظور امکان‌ نظارت‌ کامل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر بازار متشکل‌ و غیرمتشکل‌ پولی‌ و تفکیک‌ بازار پول‌ و سرمایه‌، ریاست‌ شورای‌ بورس‌ به‌ عهده‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد.

ماده ۴ قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و با هماهنگی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ظرف‌ دو ماه‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۵ قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌

کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ملغی‌الاثر می‌گردد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر پنج‌ ماده‌ و شش‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و دوم‌ دی‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی