عنوان

قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده ۱ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌(اصلاحی ۱۱ˏ۱۰ˏ۱۳۷۵)

شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا بصورت سهامی اداره میشوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه‌ای در بخشهای دولتی، تعاونی و‌ خصوصی میباشند . 

تبصره ۱ – شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می‌گردند.

تبصره ۲ – اجازه داده میشود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن(۴/۴/۱۳۵۸) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع‌ داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تأمین و پرداخت گردد. مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی‌دادگاه انقلاب اسلامی اعلام نشود.

تبصره ۳ – اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمه‌ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز‌ مثبت پرداخت شود. ‌

ماده ۲ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده ۱ این قانون متعلق به دولت بوده و هر یک از این شرکتها دارای اساسنامه‌ای خواهد بود که حداکثر ‌ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و شامل هدف، موضوع ‌شرکت، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات میباشد. مجمع عمومی هر یک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارائی، صنعت، معـدن و تجارت و برنامه‌ و بودجه میباشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارائی است.

بیشتر بخوانید  قانون محاسبات عمومي كشور

تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه، حضور مییابد.

ماده ۳ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر‌امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهد شد و عزل مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع عمومی و ‌تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام میگیرد.

ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط‌ اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با‌ سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آنها یاد شده باشد.

ماده ۵ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.

ماده ۶ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

مؤسسات بیمه موضوع ماده ۵ می‌توانند حداکثر ۵% سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که در سال مربوط با فعالیت ‌فوق‌العاده در جهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب‌تر باعث بالا رفتن سود ویژه مؤسسه شده‌اند توزیع نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن بیش از۴۰% حقوق سالانه هر فرد نباشد. ‌

تبصره – نحوه توزیع که توسط هیأت مدیره انجام میگیرد با در نظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آئیننامه‌ای خواهد بود ‌که بتصویب هیأت وزیران میرسد.

بیشتر بخوانید  ‌قانون تأمين اجتماعي

ماده ۷ قانون اداره امور شرکتهای بیمه ‌

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۷ به تائید شورای نگهبان رسیده است. ‌

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی