عنوان

قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

‌‌ماده ۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

برای هماهنگ کردن برنامه‌ های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و‌ رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌ های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن ‌شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه بشرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و‌ معماری ایران تأسیس میشود. ‌

ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است:

۱ – بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.

۲) اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط بطرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌ بندی – نحوه استفاده از زمین -‌ تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – مسکونی – تأسیسات عمومی – فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر میباشد.

۳) بررسی و تصویب نهائی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌ های تفصیلی.

۴) تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌ نامه‌ های شهرسازی.

ماده ۳ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از:
۱) وزیر آبادانی و مسکن.
۲) وزیر کشور
۳) وزیر اقتصاد
۴) وزیر فرهنگ و هنر.
۵) وزیر آب و برق.
۶) وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
۷) وزیر جنگ.
۸) رئیس سازمان برنامه و بودجه.
۹)یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در‌ جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.
۱۰) وزیر جهاد سازندگی.
۱۱) وزیر راه و شهرسازی.
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.

بیشتر بخوانید  قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان

‌تبصره ۱ – در مورد بررسی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها نظرات استاندار یا فرماندار کل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و‌ کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲) جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رأی معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۳) در صورتیکه هر یک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را بشورا اعزام‌ خواهد داشت. ‌

ماده ۴ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

وزارت آبادانی و مسکن بجای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد میکند که تحت نظر معاون شهرسازی‌ و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:

۱ – بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای جامع شهری از طریق کمیته‌ های فنی که اعضای آن بانتخاب اعضای شورایعالی شهرسازی و‌ مؤسسات ذیربط تعیین میشوند.

۲ – تهیه معیارها و ضوابط و آئین‌ نامه‌ های شهرسازی.

۳ – نظارت در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و جلب نظر انجمن شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی.

۴ – نظارت در اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری.

۵ – ابلاغ مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوزارتخانه‌ ها و سازمانهای مسئول و ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوط در مورد‌ مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.

۶ – ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

۷ – جمع‌ آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری.

۸ – تشکیل نمایشگاهها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمانهای مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل‌ کنفرانسهای لازم بمنظور نیل بهدفهای مذکور در این قانون.

ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هراستان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (ودر غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود.
تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.

بیشتر بخوانید  قانون‌ برگزاري‌ مناقصات

تبصره ۱– بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.

تبصره ۲– دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.

تبصره ۳ – در مورد شهرتهران معاونین ذی ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند.
محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است.

تبصره ۴ – در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود.

ماده ۶ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

در شهرهائیکه دارای نقشه جامع میباشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ ایکه شهرداری براساس ضوابط طرح ‌جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد اقدام بتفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف‌ مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت بتفکیک یا افراز رأساً اقدام خواهند‌ نمود.

‌ماده ۷ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

شهرداریها مکلف باجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ میباشند.

بیشتر بخوانید  قانون ثبت اختراعات‌، طرحهاي صنعتي‌ و علائم تجاري

تبصره – در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورایعالی شهرسازی ‌مطرح و نظر شورایعالی قطعی و لازم‌ الاجرا خواهد بود.

‌ماده ۸ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

کلیه سازمانهای دولتی و وابسته بدولت مکلفند در صورت درخواست وزارت آبادانی و مسکن هر نوع اطلاع مربوط بشهرسازی و‌ معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند. ‌

ماده ۹ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

عقد قراردادهای مربوط بنقشه‌ های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرحهای مذکور موکول بکسب نظر از وزارت آبادانی و مسکن خواهد بود. ‌

ماده ۱۰ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

آئین‌نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و پس از تأیید شورایعالی شهرسازی و معماری بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۱۱ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ در جلسه روز سه‌ شنبه بیست و دوم‌ اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی