عنوان

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده‌ واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

احکام مالیاتی قوانین به‌ شرح پیوست نسخ می ‌گردد.

تبصره ۱ – متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ – ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می ‌گردد.

تبصره ۲ – فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می ‌گردد.

پیوست
این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده ‌است.

۱ – ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون‌ پزی به ربیع ‌زاده و شرکاء مصوب ۲۵ /۸ /۱۲۸۹

۲ – تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۲۸۹

۳ – مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۲۸۹

۴ – ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۳ /۲ /۱۲۹۰

۵ – تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت ‌الله طهرانی مصوب ۲۱ /۴ /۱۲۹۰

۶ – تخفیف مالیاتی قراء سیزده‌ گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۲۰ /۵ /۱۲۹۰

۷ – ردیف ‌های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش ‌بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۰۴

۸ – تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۸ /۶ /۱۲۹۰

۹ – تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۳ /۷ /۱۲۹۰

۱۰ – قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۲۹۳

۱۱ – قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۵ /۳ /۱۲۹۴

۱۲ – مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۹ /۸ /۱۲۹۴

۱۳ – مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۹

۱۴ – ماده ‌واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۱

۱۵ – قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۰۱

۱۶ – بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ‌ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۰۱

۱۷ – ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان / ۱۳۰۱ مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۰۱

۱۸ – ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق‌ ایشان مصوب ۳ /۸ /۱۳۰۳

۱۹ – ماده ‌واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۰۴

۲۰ – قانون الغاء مالیات ‌های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۰۵

۲۱ – ‌قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۲۷ /۹ /۱۳۰۵

۲۲ – ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۰۶

۲۳ – ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۰۶

۲۴ – قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عوائد مستغلات به بلدیه‌ ها مصوب ۳۰ /۸ /۱۳۰۶

۲۵ – قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۰۶

۲۶ – تبصره (۱) ماده‌ واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۰۷

۲۷ – قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ /۵ /۱۳۰۷

۲۸ – قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۰۷

۲۹ – تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه‌ های بلدیه‌ ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۰۸

۳۰ – ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره‌ های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۰۹

۳۱ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول – درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۱۵

۳۲ – قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن‌ کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۰۹

۳۳ – ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۴ /۸ /۱۳۰۹

۳۴ – قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به ‌وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۰۹

۳۵ – قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۵ /۲ /۱۳۱۰

۳۶ – قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۱۰

۳۷ – قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰

۳۸ – قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌ ها مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰

۳۹ – قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۱۰

۴۰ – قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۱

۴۱ – قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۱۱

۴۲ – ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۱۱

۴۳ – قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه ‌های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق ‌الثبت مصوب ۱۲ /۷ /۱۳۱۱

۴۴ – قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۵ /۸ /۱۳۱۱

۴۵ – قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۱۱

۴۶ – تبصره (۱) ماده‌ واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت‌ های راه‌‌ آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۱۲

۴۷ – نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲ /۱۲ /۱۳۱۲

۴۸ – قانون الغاء قانون حق‌ الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۱۳

۴۹ – مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۱۳

۵۰ – نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۱۴

۵۱ – قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۲۴ /۷ /۱۳۱۴

۵۲ – قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۱۶

۵۳ – نظامنامه جرائم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۱۶

۵۴ – اصلاح ماده چهارم آیین ‌نامه جرائم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۱۷

۵۵ – قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۱۷

۵۶ – ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین‌ نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۱۷

۵۷ – ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۷

۵۸ – قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۴ /۶ /۱۳۱۸

۵۹ – ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۱۸

۶۰ – مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۹

۶۱ – مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۲۰

۶۲ – قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه‌های ورود و صدور کالا و حذف گواهی‌ نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۷ /۳ /۱۳۲۱

۶۳ – مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۲۱

۶۴ – ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۲۲

۶۵ – ماده (۱۷) آیین‌ نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۲ /۸ /۱۳۲۲

۶۶ – ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶ /۸ /۱۳۲۲

۶۷ – آیین ‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱ /۳ /۱۳۲۳

۶۸ – اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین‌ نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مردادماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۷ /۵ /۱۳۲۳

۶۹ – تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین ‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۲۳

۷۰ – تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین ‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۲۳

۷۱ – قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۲۴

۷۲ – ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۲۷

۷۳ – قانون مربوط به جمع ‌آوری غله مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۲۸

۷۴ – ماده ‌واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۸

۷۵ – قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۲۸

۷۶ – قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۵ /۴ /۱۳۲۹

۷۷ – آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تشخیص و توافق مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۹

۷۸ – آیین ‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹

۷۹ – آیین ‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه ‌وران مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹

۸۰ – آیین ‌نامه مربوط به هزینه‌ های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹

۸۱ – آیین ‌نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹

۸۲ – آیین ‌نامه مالیات مستغلات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹

۸۳ – آیین ‌نامه مربوط به قرائن و امارات مشمولین مالیات مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۲۹

۸۴ – آیین ‌نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۴ /۹ /۱۳۲۹

۸۵ – الحاق ماده (۸) به آیین ‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه ‌وران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۲۹

۸۶ – الحاق ماده (۵) به آیین ‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹

۸۷ – ماده ‌واحده الحاقی به آیین ‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه ‌وران مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹

۸۸ – تبصره‌ های (۳) و (۴) ماده‌ واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۳۰

۸۹ – اصلاح آیین ‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه ‌وران مصوب ۳ /۹ /۱۳۳۰

۹۰ – لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴ /۶ /۱۳۳۱

۹۱ – لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۳۱

۹۲ – لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲

۹۳ – لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۳۱

۹۴ – لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ‌ها مصوب ۵ /۹ /۱۳۳۱

۹۵ – لایحه قانونی معافیت صندوق‌ های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق‌ الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۳۱

۹۶ – ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹)) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۷ /۰۹ /۱۳۳۱

۹۷ – لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۳۱

۹۸ – لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون ‌های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۱

۹۹– ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره‌ بها و احداث خانه‌ های ارزان مصوب ۲۱ /۱۰ /۱۳۳۱

۱۰۰ – لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۳۱

۱۰۱ – لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۳۱

۱۰۲ – بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۳۱

۱۰۳ – لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲

۱۰۴– لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۲

۱۰۵ – لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۳۲

۱۰۶ – ردیف‌ های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ – ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ – ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ – ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ – ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ – ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده ‌واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲

۱۰۷ – لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲

۱۰۸ – لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲

۱۰۹ – لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه ‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۳۲

۱۱۰ – ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۶ /۴ /۱۳۳۲

۱۱۱ – لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۲

۱۱۲ – لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵ /۵ /۱۳۳۲

۱۱۳ – لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌ های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲

۱۱۴ – موقوف‌ الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل‌ های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۳۲

۱۱۵ – تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات ‌های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۹ /۹ /۱۳۳۲

۱۱۶ – اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۳۳

۱۱۷ – مواد ۷ ، ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۳۳

۱۱۸ – لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرائم مالیات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳

۱۱۹ – لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳

۱۲۰ – لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳

۱۲۱ – بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۳۳

۱۲۲ – بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین ‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰ /۲ /۱۳۳۴

۱۲۳ – ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۵ /۴ /۱۳۳۴

۱۲۴ – ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴

۱۲۵ – مواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۵ /۵ /۱۳۳۴

۱۲۶ – قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۳۴

۱۲۷ – ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۳۴

۱۲۸ – قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ /۱ /۱۳۳۵

۱۲۹ – آیین ‌نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیأت کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۰ – آیین ‌نامه هزینه ‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۱ – آیین ‌نامه اقدامات اجرائی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۲ – آیین ‌نامه جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۳ – مواد ۱ تا ۵ آیین ‌نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۴ – آیین ‌نامه طرز رسیدگی کمیسیون‌ های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۵ – آیین ‌نامه طبقه ‌بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۶ – آیین ‌‌نامه هزینه‌ های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۷ – آیین ‌نامه تقویم مزایای غیرنقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۸ – آیین ‌نامه اصول تشکیلات و وظایف هیأت عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۳۵

۱۳۹ – قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱ /۹ /۱۳۳۵

۱۴۰ – ماده ۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۳۵

۱۴۱ – قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان‌ های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۵

۱۴۲ – قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۳۵

۱۴۳ – قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۳۶

۱۴۴ – قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۳۶

۱۴۵ – آیین ‌نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۳۷

۱۴۶ – قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱ /۴ /۱۳۳۷

۱۴۷ – آیین ‌نامه‌ های اجرائی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۷

۱۴۸ – ماده‌ واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۳۷

۱۴۹ – لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۳۷

۱۵۰ – تبصره (۲) ماده ‌واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۲۴ /۱ /۱۳۳۸

۱۵۱ – ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷

۱۵۲ – تبصره (۱) ماده ‌واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۸

۱۵۳ – بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۳۸

۱۵۴ – آیین ‌نامه اجرائی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۸

۱۵۵ – آیین ‌نامه مالیات مستغلات مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۳۸

۱۵۶ – قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۳۸

۱۵۷ – مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹

۱۵۸ – بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹

۱۵۹ – ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷ /۳ /۱۳۳۹

۱۶۰ – ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌ های شهرسازی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۳۹

۱۶۱ – قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۳۹

۱۶۲ – اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴ /۶ /۱۳۴۰

۱۶۳ – نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۴۰

۱۶۴ – بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۴۰

۱۶۵ – ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۴۰

۱۶۶ – ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن ‌های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۴۱

۱۶۷ – لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات ‌بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۴۱

۱۶۸ – مصوبه هیأت وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری‌ سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق ‌الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۲

۱۶۹ – ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۴ /۱۰۱۵۲ ـ ۱ /۱۱ /۱۳۴۰) تصویبنامه قانونی راجع به تأمین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۴۲

۱۷۰ – تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن‌ های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۴۲

۱۷۱ – قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش‌ آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۴۳

۱۷۲ – قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک‌ دارایی مجلسین مصوب ۲ /۴ /۱۳۴۳

۱۷۳– تبصره (۲) ماده‌ واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ /۶۹۴۲ مترمربع و ساختمان احداثی در آن اهدائی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳

۱۷۴ – قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض ‌‌آباد مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳

۱۷۵ – قانون تسهیل وصول مالیات ‌ها مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۴۳

۱۷۶ – ماده ۳۱ آیین ‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۳ /۵ /۱۳۴۳

۱۷۷ – قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۴۳

۱۷۸ – قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان ‌‌پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۹ /۸ /۱۳۴۳

۱۷۹ – ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸ /۹ /۱۳۴۳

۱۸۰ – اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴و ۵ و ۶ به آیین ‌نامه هزینه ‌های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۴۳

۱۸۱ – تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳

۱۸۲ – قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۳۴ مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۴۴

۱۸۳ – قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۴۴

۱۸۴ – تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸ /۳ /۱۳۴۵

۱۸۵ – ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌ برداری هوایی کشوری مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۴۵

۱۸۶ – بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین ‌نامه مزایا و معافیت‌ های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۴۵

۱۸۷ – ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵

۱۸۸ – ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵

۱۸۹ – جزء ۳۳ قسمت دوم ماده ‌واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره‌ ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۴۵

۱۹۰ – تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵

۱۹۱ – ماده ‌واحده و بند‌های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل ‌های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵

۱۹۲ – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵

۱۹۳ – اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۴ – لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۴۱ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۵ – لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۶ – لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶ / ت مورخ ۲۲ /۶ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات پیشه ‌وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۷ – لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۸ – لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه‌ وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۱۹۹ – لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۴۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۰ – لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۱ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۱ – لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۹ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۲ – لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۰ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۳ – لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۴– لغو تصویب‏نامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۴۱ دولت راجع به مالیات پیشه ‏وران مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۵ – لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۴۲ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۶ – لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۷ – لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۵ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶

۲۰۸ – لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۹ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات مقاطعه ‌کاران مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۰۹ – لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۰ – لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ – ۱۰ /۷ /۱۳۴۱ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۱ – لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ – ۲۸ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۲ – لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ – ۹ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۳ – لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲ / ت مورخ ۵ /۴ /۱۳۴۰ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۴ – لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ – ۶ /۲ /۱۳۴۱ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۵ – لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ‌ها مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶

بیشتر بخوانید  رای شماره 140109970906010353 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 2- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1400 از ماده 8 تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 73974؍58792 مورخ 14؍7؍1400 

۲۱۶ – لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲ /ت مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده ‌اند مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۷ – منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش‌ درصد عوارض دروازه‌ ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۰ /۴ /۱۳۴۶

۲۱۸ – جدول معافیت ‌های صنعتی مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۴۶

۲۱۹ – تبصره ۱ ماده‌ واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۴۶

۲۲۰ – تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶ /۰۴ /۱۳۴۶

۲۲۱ – آیین ‌نامه اجرائی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام‌ المنفعه و انجمن ‌های مربوط به اقلیت ‌های مذهبی مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۴۶

۲۲۲ – بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۶

۲۲۳ – تبصره ۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده ‌واحده قانون اصلاح پاره ‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۴ /۲ /۱۳۴۷

۲۲۴ – جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌ های مستقیم مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۴۷

۲۲۵ – آیین ‌نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه‌ های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۴۷

۲۲۶ – تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌ شدن آن مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۴۷

۲۲۷ – تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷

۲۲۸ – تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷

۲۲۹ – تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۴۷

۲۳۰ – عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی ‌نام می ‌باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷

۲۳۱ – ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه ‌های اجتماعی روستائیان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۴۸

۲۳۲ – بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه‌ ای مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۴۸

۲۳۳ – ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۸

۲۳۴ – آیین ‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۴۸

۲۳۵ – تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ ای مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۴۸

۲۳۶ – بند (۱) تبصره ۳ ماده‌ واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۴۸

۲۳۷ – ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۴۸

۲۳۸ – قانون اصلاح پاره ‌ای مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۸

۲۳۹ – قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۴۹

۲۴۰ – بند (۶) ماده ۱۰ آیین ‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۹

۲۴۱ – دومین جدول معافیت‌ های صنعتی مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۵۰

۲۴۲ – اصلاح بعضی از مواد آیین ‌نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۲ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰

۲۴۳ – اصلاح آیین ‌نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۵۰

۲۴۴ – ماده‌ واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰

۲۴۵ – جدول معافیت‌ های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰

۲۴۶ – ماده ۷ و تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس ‌آباد مصوب ۱۵ /۰۳ /۱۳۵۰

۲۴۷ – مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت‌ های تعاونی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰

۲۴۸ – ماده ۵۶ و تبصره‌ های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰

۲۴۹ – تبصره (۱۰) ماده‌ واحده قانون واگذاری بیمارستان ‌های وزارت بهداری مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۵۰

۲۵۰ – ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰

۲۵۱ – ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰

۲۵۲ – قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰

۲۵۳ – قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۰

۲۵۴ – قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۵۰

۲۵۵ – ماده ۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۵۰

۲۵۶ – تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره‌ های آن قانون صنعت گاز مصوب ۲۵ /۲ /۱۳۵۱

۲۵۷ – اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو هزینه‌ های قابل قبول مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۱

۲۵۸ – قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین ‌نامه اجرائی موضـوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب ۸ /۹ /۱۳۵۱

۲۵۹ – ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌ سازﻯ ‌مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۵۱

۲۶۰ – قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۵۱

۲۶۱ – ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و‌ ژاندارمرﻯ کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۱

۲۶۲ – ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس‌ انداز ثابت افسران و همافران و درجه‌ داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۲

۲۶۳ – ماده ۵ آیین ‌نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۵۲

۲۶۴ – اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین ‌نامه اجرائی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۳ /۸ /۱۳۵۲

۲۶۵ – بند (ب) ماده‌ واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۵۲

۲۶۶ – ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۵۲

۲۶۷ – قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۲

۲۶۸ – ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس‌ انداز ثابت افسران و درجه‌ داران و افراد کادر ثابت و هم‌ ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۳

۲۶۹ – بند (ج) ماده‌ واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱ /۵ /۱۳۵۳
۲۷۰- تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره‌ های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۵۳

۲۷۱ – قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۵۳

۲۷۲– ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳

۲۷۲ – ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳

۲۷۴ – سومین جدول معافیت‌ های صنعتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳

۲۷۵– ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴

۲۷۵ – ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴

۲۷۷ – تبصره ‌های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌ آباد، موضوع بند ب ماده ‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌ آباد مصوب ۳۱ /۰۲ /۱۳۵۴

۲۷۸– مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۴

۲۷۹ – مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴

۲۸۰ – بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴

۲۸۱ – قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۹ /۲ /۱۳۵۵

۲۸۲ – طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل ‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۶ /۴ /۱۳۵۵

۲۸۳ – آیین ‌نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیل ‌های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۵ /۱۳۵۵

۲۸۴ – ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۵

۲۸۵ – قانون معافیت سهام و سهم ‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۵

۲۸۶ – ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۶

۲۸۷ – ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶

۲۸۸ – بند (الف) ماده ‌واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات‌ های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۶

۲۸۹ – مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین‌ نامه اجرائی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۵۶

۲۹۰ – ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۲۱ /۸ /۱۳۵۶

۲۹۱– ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۵۶

۲۹۲ – قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۵۶

۲۹۳ – قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۹ /۳ /۱۳۵۷

۲۹۴ – قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۵۷

۲۹۵ – ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۷

۲۹۶ – ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۸

۲۹۷ – بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۸

۲۹۸ – ماده ۵ و تبصره‌ های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۵۸

۲۹۹ – تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۵۸

۳۰۰ – تبصره (۷) ماده ‌واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۱ – لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت‌ های مقرر در سومین جدول معافیت‌ های صنعتی و دومین جدول معافیت‌ های معدنی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۲ – لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل‌ های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۳ – لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۴ – ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌ های دولتی و فروش اتومبیل‌ های زائد مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۵– لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۵ – لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸

۳۰۷ – ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ ها مصوب ۳ /۹ /۱۳۵۸

۳۰۸ – لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸

۳۰۹ – ماده ‌واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمانیدگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۰۳ /۰۲ /۱۳۵۹

۳۱۰ – لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می ‌دارند مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۵۹

۳۱۱ – لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹

۳۱۲ – لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌ های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹

۳۱۳ – لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹

۳۱۴ – لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۳ /۱۳۵۹

۳۱۵ – لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹

۳۱۶ – لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹

۳۱۷ – قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی ‌های ناشی از جنگ و یا به منظور کمک به افراد مناطق جنگ ‌زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۶ /۲ /۱۳۶۰

۳۱۸ – تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۰

۳۱۹ – قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۶۱

۳۲۰ – قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه ‌های بعدی مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۱

۳۲۱ – تبصره‌ های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۱

۳۲۲ – ماده ‌واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۶۲

۳۲۳ – قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۶۲

۳۲۴ – قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۰۴ /۱۳۵۹ مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲

۳۲۵– قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۲

۳۲۶ – ماده ‌واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲

۳۲۷ – تبصره‌ های ۵۵، ۶۲ و ۷۲ ‌قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰ /۱۲ /۱۳۶۲

۳۲۸ – قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵و حذف تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۶۳

۳۲۹ – قانون وصول مالیات از اتومبیل‌ های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم و اصلاحیه‌ های بعدی مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳

۳۳۰ – بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۳

۳۳۱ – قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۴

۳۳۲ – ماده‌ واحده قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۶۵

۳۳۳ – تبصره (۱۲) ماده ‌واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیأت علمی و اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۵

۳۳۴ – قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به ‌عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۸ /۵ /۱۳۶۵

۳۳۵ – قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶

۳۳۶ – قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶

۳۳۷ – ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۶۶

۳۳۸ – تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ /۰۶ /۱۳۶۶

۳۳۹ – ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۶۶

۳۴۰ – قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۶۷

۳۴۱ – قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۷

۳۴۲ – ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷ /۷ /۱۳۷۰

۳۴۳ – بند (ج) و تبصره‌ های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹،‌ ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده‌ واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین ‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۷۱

۳۴۴ – تبصره (۳) ماده‌ واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه‌ گذاری ‌های خارجی ایران مصوب ۳۰ /۱۰ /۱۳۷۱

۳۴۵ – قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۷۲

۳۴۶ – قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۲

۳۴۷ – قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶ /۷ /۱۳۷۴

۳۴۸ – تبصره (۲) ماده ۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۷۴

۳۴۹ – قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات‌ های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۷۴

۳۵۰ – تبصره (۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۴

۳۵۱ – ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزئی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیرنظامی مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۷۵

۳۵۲ – قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات‌ های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۷۵

۳۵۳ – بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۳۱ /۱ /۱۳۷۶

۳۵۴ – قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۶

۳۵۵ – ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۷۶

۳۵۶ – قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۷۶

۳۵۷ – ماده ‌واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۷۶

۳۵۸ – بند (الف) ماده ۶ و ماده ۱۱ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷

۳۵۹ – قانون استفساریه راجع به شمول تبصره ( ۱۷ ) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین ‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۷۸

۳۶۰ – قانون اصلاح بند (۱) تبصره (۱) ماده (۳) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۸۰

۳۶۱ – قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۸۰

۳۶۲ – ماده ۷۲ به همراه تبصره ۱ آن از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰

۳۶۳ – مواد ۴ و ۱۳ و ۴۸ و ۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰

۳۶۴ – ماده ۳۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۸۱

۳۶۵ – تفسیر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۸۱

۳۶۶– بند (ی) ماده ۳۰، (د) ماده ۳۱، قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲

۳۶۷ – ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۸۲

۳۶۸ – ماده ۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به ‌منظور تسهیل اجراء سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۸

۳۶۹ – ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱

ضمیمه ۱- قوانین منقضی

۱ – مواد ۴ و ۵ قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب ۴ /۸ /۱۲۹۰

۲ – مواد ۴ و ۶ قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت ‌سازی آذربایجان مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۰۱

۳ – مواد ۲۰ و ۲۳ قانون شرایط اساسی امتیاز نفط شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی) مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۰۲

۴ – ردیف ‌های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش ‌بینی شده) و ماده ۱۵ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۰۳

۵ – قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت ‌سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب ۱۹ /۶ /۱۳۰۴

۶ – ماده ۱۰ قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه ‌های عصاره ‌گیری سوس به آقایان حسنعلی‌ خان هدایت و عزت‌ ا… خان هدایت مصوب ۱ /۱۱ /۱۳۰۴

۷– ردیف‌ های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش‌ بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۰۴

۸ – بند ۵ و ۶ ضمیمه «صورت جزء اعتبارات مخارج مملکتی بابت سنه ۱۳۰۷» قانون بودجه یکساله ۱۳۰۷ مملکتی مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۰۷

۹ – مواد ۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷متمم قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت مملکتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۰۷

۱۰ – مواد ۷ و ۹ قانون اجازه اعطای امتیاز انحصاری ساختن و به ‌کار انداختن خط تراموای بین محمره و عبادان به آقای میرزا حسین ‌خان موقر مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۰۷

۱۱ – قسمت اول و دوم ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۰۷

۱۲ – تبصره ماده ‌واحده و ردیف ‌های اول و ششم و بیست و سوم «صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی» قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۰۸

۱۳– مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۹

۱۴ – ماده ۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی‌ خان اسدی مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۰۹

۱۵ – مواد ۱۶ و ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۰۹

۱۶ – ماده ‌واحده قانون راجع به نرخ تسعیر جنس مالیاتی مصوب ۲۴ /۵ /۱۳۱۰

۱۷ – ردیف ‌های ۱ و ۲ فصل (۱) و فصل (۲) و ردیف ‌های ۱ و ۲ و ۳ فصل (۸) قسمت اول ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۱۰

۱۸ – ماده ۲۲ قانون متمم بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۱۰

۱۹ – ماده ۳ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال ‌سنگ اطراف شهر تبریز به آقای مسعودخان عدل مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۱۱

۲۰ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۳) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۲ /۲ /۱۳۱۲

۲۱– مواد ۱۲ و ۳۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۴ /۳ /۱۳۱۲

۲۲ – بندهای (الف و ب و ج و د) ماده ۶ و مواد ۱۱ و ۲۳ قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب ۷ /۳ /۱۳۱۲

۲۳ – ماده ۳ قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌ های فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۱۲

۲۴ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۳ مملکتی (باب اول – عایدات) قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۱۲

۲۵ – مواد ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۶ (موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۱۲

۲۶ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۳) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ (باب اول – عایدات) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۱۳

۲۷ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری (باب اول – عایدات) قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۱۴

۲۸– ماده ۲ قانون اجازه استخدام آقای ویلیام ماکنزی تبعه انگلیس به‌ عنوان محاسب متخصص مصوب ۱۳ /۲ /۱۳۱۵

۲۹ – بندهای ۱ و ۲ ماده ۸، ماده ۱۱، بند (ج) ماده ۲۱ اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریکا و ایران مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۱۵

۳۰ – بندهای ۱ و ۵ ماده ۹، مواد ۱۰ و ۱۷ اجازه ساختن و نگهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۱۵

۳۱ – ردیف ‌های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول – درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۱۵

۳۲ – ردیف ‌های (۱ تا ۸) صورت ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور (باب اول – درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۱۶

۳۳ – جزء (۵) بند (الف) ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۱۷

۳۴ – ردیف ‌های (۱ تا ۷) صورت ضمیمه (قسمت دوم – درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۱۷

۳۵ – بند ۵ ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندسین و متخصصین خارجی برای ساختمان راه آهن مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۱۸

۳۶ – بند ۵ ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست آن مصوب ۸ /۶ /۱۳۱۸

۳۷ – ردیف ‌های (۱ تا ۸) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور (فصل اول – درآمد) قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۱۸

۳۸ – بند ۵ ماده ‌واحده قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی راه آهن مصوب ۲ /۴ /۱۳۱۹

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی

۳۹ – ردیف ‌های (۱ تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) صورت پیوست قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور (درآمد سال ۱۳۲۰ کشور) قانون بودجه کل ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۱۹

۴۰ – مواد ۲، ۴، ۹ و ۳۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۹

۴۱ – ماده ۱۱ و تبصره‌ های ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۸ /۸ /۱۳۲۰

۴۲ – ردیف ‌های ۱ تا ۸ و ردیف ‌های ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ «صورت پیوست قسمت بودجه درآمد سال ۱۳۲۱ کشور» قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۲۱

۴۳ – ماده ۹ قانون اجازه استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل دارایی مصوب ۲۱ /۸ /۱۳۲۱

۴۴ – ماده ۵۱ (موضوع ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور و مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۲۱

۴۵ – ماده ۷ قانون اجازه استخدام شش نفر اتباع امریکای شمالی برای همکاری رئیس کل دارایی مصوب ۹ /۴ /۱۳۲۲

۴۶ – تبصره ماده ۳ قانون اجازه پرداخت یک‌ دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۲۲

۴۷ – بند (ج) ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام چند نفر افسر امریکایی برای مستشاری اداره کل ژاندارمری مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۲۲

۴۸ – ماده ۲ قانون اجازه استخدام عده از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارایی مصوب ۱ /۸ /۱۳۲۲

۴۹ – ردیف ‌های (۱ تا ۸) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۵) ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۲۲

۵۰ – مواد ۲ و ۴ قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی رئیس بنگاه مایه‌ سازی دامپزشکی حصارک مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۲۲

۵۱ – تبصره ماده ۱ قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت بهداری مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۲۲

۵۲ – مواد ۴، ۵، ۸، ۱۴، ۱۸ و ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ کل کشور مصوب ۳۰ /۸ /۱۳۲۲

۵۳ – تمدید مدت تبصره ماده (۱) آیین‌ نامه مالیات بر درآمد مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۲۴

۵۴ – بند (الف) ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت – ف – اوری مشاور فنی وزارت بهداری مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۲۴

۵۵ – تبصره (۵) ماده‌ واحده قانون اجازه پرداخت یک‌ دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مردادماه ۱۳۲۷ مصوب ۲ /۶ /۱۳۲۷

۵۶ – تبصره (۱) ماده‌ واحده قانون اجازه پرداخت یک ‌دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهرماه ۱۳۲۷ مصوب ۵ /۸ /۱۳۲۷

۵۷ – تبصره‌ های (۵ و ۹) ماده ‌واحده قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۲۸

۵۸ – تبصره‌ های ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲ و بند ۹ تبصره ۳۲ ماده ۲، ردیف ‌های ۱ تا ۷ و ردیف ۱۴ «صورت پیوست بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور (درآمد)» قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۲۸

۵۹ – تبصره ۲ ماده‌ واحده قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع کشور سوئد به‌ عنوان کارشناس فنی شهربانی به مدت دو سال مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۲۸

۶۰ – اجازه وصول مالیات وسایط نقلیه موتوری در سال ‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ طبق آیین‌ نامه سال ۱۳۲۹ مصوب ۹ /۳ /۱۳۳۰

۶۱ – بند ۲ ماده ‌واحده قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست وزیر مصوب ۲۰ /۵ /۱۳۳۱

۶۲ – لایحه راجع به تسویه حساب مالیات‌ های معوقه مصوب ۳۰ /۵ /۱۳۳۱

۶۳ – لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مصوب سی‌ ام مردادماه ۱۳۳۱ راجع به حساب‌ های معوقه مالیات ‌ها مصوب ۴ /۶ /۱۳۳۱

۶۴ – لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون ‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۱

۶۵ – لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌ های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۳۲

۶۶ – لایحه قانونی راجع بادامه عمل کمیسیون ‌های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲

۶۷ – مواد ۷ و ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۳۳

۶۸ – لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳

۶۹ – تبصره (۲) ماده ‌واحده قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون ‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۳۳

۷۰ – ردیفهای (۱ تا ۶) و (۸) جدول ضمیمه قانون بودجه کل سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۲۷ /۱ /۱۳۳۴

۷۱ – قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۳۴

۷۲ – ردیفهای ۱ تا ۶ ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹ /۱ /۱۳۳۵

۷۳ – تبصره‌ های (۶ و ۱۷ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۲) و ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۵

۷۴ – تبصره (۱) ماده‌ واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یکنفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۳۶

۷۵ – بند (۳) ماده ‌واحده تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام دو نفر منشی خارجی جهت دفتر فنی مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۶

۷۷ – بند (الف) ماده ۱ لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۳۷

۷۷– بند (الف) ماده ۱ لایحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۳۷

۷۸ – تصمیم متخذه کمیسیون دارایی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه مشمولین مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۷ /۸ /۱۳۳۷

۷۹ – ضمیمه تصمیم متخذه ‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره بودجه اداری سال ۱۳۳۸ تشکیلات مرکزی سازمان برنامه مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۳۷

۸۰ – تبصره (۲) ماده‌ واحده قانون راجع به اجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۷

۸۱ – تبصره ۱۰ و ۲۵ و ردیفهای (۱ تا ۶) و (۹ تا ۱۲) جدول «فصل اول بودجه درآمد سال ۱۳۳۸» قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل‌ کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۷

۸۲ – ردیفهای (۱ تا ۷) و (۱۰) جدول درآمد قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۳۸

۸۳ – قانون راجع به اعطای اختیار بکمیسیون مشترک دارائی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۳۸

۸۴ – ماده ‌واحده قانون اجازه تمدید مدت استخدام آقای مهندس پل فورل تبعه کشور فرانسه به مدت یکسال مصوب ۱۸ /۳ /۱۳۳۹

۸۵ – تبصره‌ های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه (بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ‌ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاهها) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۴۳

۸۶ – تبصره‌ های ۹ و ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۴۳

۸۷ – تبصره ۵ و ردیفهای (۱ و ۲) جدول ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۲ مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۴۳

۸۸ – بخشهای اول و دوم (صورت تلفیق شده درآمدهای دولت و مؤسسات وابسته (ضمیمه بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور)، بخش اول جدول درآمدهای عادی (مالیات‌ های مستقیم) و ردیفهای طبقه ‌بندی (۲، ۲۹، ۳ – ۲۹، ۱ – ۲۱)، بخش دوم جدول درآمدهای عادی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۴ /۵ /۱۳۴۳

۸۹ – تبصره‌ های ۷ و ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳

۹۰ – قانون مالیات مقطوع سال چهل و چهار پیشه ‌وران و مقررات تسهیل مالیات مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۴۴

۹۱ – ردیفهای (۲ و ۳ و ۴) جدول «پیش‌ بینی افزایش درآمد سال ۱۳۴۴»، جزء (د) بند (۵) قرارداد منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸ /۳ /۱۳۴۵

۹۲ – قانون مالیات سال ۱۳۴۵ پیشه‌ وران مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۴۵

۹۳ – ردیفهای (۱) و (۳ تا ۷) جدول پیش‌ بینی افزایش درآمدهای عمومی سال ۱۳۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۴۵

۹۴ – ماده ۲۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۴۶

۹۵ – ماده ۱۱ و تبصره آن قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب ۲۷ /۱۰ /۱۳۴۶

۹۶ – تبصره‌ های ۶ و ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۶

۹۷ – ماده ۶ قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۵۰

۹۸ – ‌لایحه قانونی تمدید مدت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌ های مستقیم راجع به معافیت‌ های صادراتی مصوب ۹ /۱۱ /۱۳۵۰

۹۹ – جزء (ب) بند ۲۰ (موضوع الحاق تبصره ۱ ماده ۷۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۵۱

۱۰۰ – تبصره‌ های ۱۴ و ۱۶ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۱

۱۰۱ – تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۵۲

۱۰۲ – بند (ج) ماده ‌واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۵۴

۱۰۳ – بند (الف) ماده ‌واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴

۱۰۴ – تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۴

۱۰۵ – معافیت‌ های زمان ‌دار در قسمت اول ماده ‌واحده قانون معافیت‌ های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۷ /۴ /۱۳۵۵

۱۰۶ – تبصره‌ های ۳۱ و ۴۰ و ۴۱ و ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۵۵

۱۰۷ – آیین‌ نامه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌ های مستقیم راجع به تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالای ایرانی مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۵۶

۱۰۸ – تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۵۶

۱۰۹ – مواد ۱، ۲، ۴ و ۵ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۷

۱۱۰ – بند (الف) و مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۸

۱۱۱ – جزء (و) بند ۶ ماده ‌واحده لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق ‌السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸

۱۱۲ – لایحه قانونی تمدید مدت تشکیل مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه مالیاتی بانکها و مؤسسات اعتباری مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۵۸

۱۱۳ – لایحه قانونی مبدأ و منتهای ایام قهری و اضطراری در شهرستان‌ های غرب کشور مصوب ۲۸ /۹ /۱۳۵۸

۱۱۴ – ماده ۱ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۳ /۱۳۵۹

۱۱۵ – لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به پایان سال ۵۸ بانکها و مؤسسات اعتباری ملی ‌شده مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۵۹

۱۱۶ – لایحه قانونی راجع به موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهایی که ملی شده و یا توسط دولت برای آنها سرپرست و یا مدیر تعیین شده است مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹

۱۱۷ – لایحه قانونی راجع به تمدید مدت مذکور در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹

۱۱۸ – لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی ۱۳۵۷ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا ۱۷ /۳ /۱۳۵۸ مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹

۱۱۹ – قانون راجع به اضافه شدن مدت شش‌ ماه به موعد تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تحت نظر بنیاد مستضعفان مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۵۹

۱۲۰ – لایحه راجع به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۶۰

۱۲۱ – قانون وصول مالیات از اتومبیل‌ های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم و اصلاحیه ‌های بعدی مصوب ۷ /۸ /۱۳۶۰

۱۲۲ – تبصره‌ های ۸۱، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۰

۱۲۳ – تبصره (۱) ماده ۱۱‌ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۶۰

۱۲۴ – قانون تمدید مدت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل‌ های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه ‌های بعدی مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۱

۱۲۵ – قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۰ /۵ /۱۳۶۲

۱۲۶ – قانون معافیت جامعه ‌الامام ‌الصادق(ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات ‌املاک مصوب ۳ /۸ /۱۳۶۲

۱۲۷ – بند (الف) تبصره ۳۳ و تبصره ۷۰ ‌قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰ /۱۲ /۱۳۶۲

۱۲۸ – بندهای (ج) و (د) و (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۳

۱۲۹ – ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۶۴

۱۳۰ – بند (ج) ماده ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۴

۱۳۱ – ماده ۲۵ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۶۴

۱۳۲ – ردیف ۳ از بند (الف) ماده‌ واحده (جداول اصلاح درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار (ارقام به هزار ریال) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۶۵

۱۳۳ – بندهای (ب) و (ج) تبصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۶۵

۱۳۴ – تبصره (۳) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۶۶

۱۳۵ – بند (ب) ماده‌ واحده قانون اصلاح بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۶۶

۱۳۶ – بند (الف) ماده ‌واحده (جدول شماره ۱ درآمدهای عمومی مبالغ به هزار ریال) قانون اصلاح برخی از ارقام و تبصره‌ های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۶۶

۱۳۷ – بند (۱۵) تبصره ۱۲، بند (ج) تبصره ۳۳، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب ۱۸ /۱۲ /۱۳۶۶

۱۳۸ – قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۶۷

۱۳۹ – بند (الف) تبصره ۵، بند (۱۴) تبصره ۱۲، بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۳۳، قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۷

۱۴۰ – تبصره ماده ‌واحده ‌قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف ۵۰۳۰۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱ /۱۱ /۱۳۶۸

۱۴۱ – بند (ب) تبصره ۶، تبصره‌ های ۷، ۳۲ و ۵۰، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۶۸

۱۴۲ – بند (الف) تبصره ۵ و جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۶۸

۱۴۳ – تبصره ۲ ماده ‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۲۶ /۴ /۱۳۶۹

۱۴۴ – مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۶۹

۱۴۵ – جزء ۲ بند (ب) تبصره (۱۰) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۶۹، ۲۷ /۹ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۴۶ – بند (الف) تبصره ۵، جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۶) تبصره ۲۹، بند (الف) تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۶۹

۱۴۷ – قانون اصلاح ماده ۲۰ اصلاحی قانون برق ایران مصوب ۲۰ /۵ /۱۳۶۲

۱۴۸ – بند (الف) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، تبصره ۱۵، جزء (۳) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۱۳) تبصره ۲۹، تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل ‌کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۷۰

۱۴۹ – قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۲ /۲ /۱۳۷۱

۱۵۰ – بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (ب) تبصره ۳۴، تبصره ۳۵، بند (ب) تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۷۱

۱۵۱ – ماده ‌واحده و تبصره ۲ (در قسمت مالیات) قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۷۲

۱۵۲ – قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۷۲

۱۵۳ – بند (ح) تبصره ۲، بند (ج) تبصره ۵، بندهای (د) و (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بند (ب) تبصره ۳۳، تبصره ۳۴، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۷۲

۱۵۴ – قانون تمدید مدت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوقی گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۷۲ مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۷۳

۱۵۵ – بند (الف) تبصره ۶۰، تبصره ۷۱، جزء‌ های (۳) و (۱۱) بند (۱) بخش دوم، جزء (۱۲) بند (۶) بخش دوم، جزء های‌ (۱) و (۶) بند (۹) بخش دوم، زیرجزء (۳ – ۲) بند (۳) بخش سوم، قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۷۳

۱۵۶ – بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ه) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ب) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۲۳، بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳۳، تبصره‌ های ۳۴ و ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳

۱۵۷ – قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی به‌ منظور خرید کشتی و هواپیما مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۷۴

۱۵۸ – قانون تمدید مهلت اجرای قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۷۴

۱۵۹ – اصلاح بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۷۴

۱۶۰ – بند (د) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸، بند (الف) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره‌ های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۷۴

۱۶۱ – بند (د) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ی) و (ل) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸ و جزء ‌های (۱) و (۴) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ف) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، تبصره‌ های ۳۴ و ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴ /۱۱ /۱۳۷۵

۱۶۲ – بند (د) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ج) تبصره ۸ و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸، بندهای (الف) و (م) تبصره ۱۰، جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (الف) تبصره ۳۴، بند (۱) تبصره ۴۵، تبصره‌ های ۴۸ و ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۷۶

۱۶۳ – بندهای (ج) و (ش) و جزء (۴) بند (ق) تبصره ۲، بندهای (ح) و (ط) و (ی) تبصره ۵، بند (ب) و (ج) تبصره ۸، بندهای (الف) و (ط) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۴) تبصره ۲۴، بند (الف) تبصره ۳۳، بند (و) تبصره ۴۸، بند (ب) تبصره ۵۲، تبصره ۵۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۷۷

۱۶۴ – بندهای (س) و (ع) تبصره ۲، بندهای (ز) و (ح) و جزء (۱) بند (ی) تبصره ۵، بندهای (الف) و (ط) و (ع) تبصره ۱۰، جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۶، بند (۵) تبصره ۲۴، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، تبصره ۳۵، بند (د) تبصره ۴۸، جزء (۱) بند (ج) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۷۸

۱۶۵ – بند (ه) ماده ۴، بند (ج) ماده ۱۷، ماده ۲۶، بند (ب) ماده ۴۹، مواد ۵۸ و ۵۹ و ۶۲، بند (د) ماده ۶۴، ماده ۶۶، بند (ب) ماده ۱۱۳، بند (الف) ماده ۱۲۰، بند (د) ماده ۱۲۲، بند (ب) ماده ۱۲۵، بند (الف) ماده ۱۳۸، بند (الف) ماده ۱۳۹، بند (۵) ماده ۱۴۰، بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴، بند (الف) ماده ۱۷۵، بند (ح) ماده ۱۹۶، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹
۱۶۶ – بندهای (ح) و (ی) و (س) تبصره ۵، بندهای (ط) و (ن) و (س) تبصره ۱۰، بند (الف) تبصره ۱۴، بند (ج) تبصره ۲۴، بند (ج) تبصره ۲۷، بند (ه) تبصره ۳۳، بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (ح) و (و) و (ز) تبصره ۳۵، بند (ح) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۲ /۱۲ /۱۳۷۹

۱۶۷ – بندهای (ب، ز) ماده‌ واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۳ /۷ /۱۳۸۰

۱۶۸ – بندهای (ح) و (ط) و (ی) و (ک) و (ل) و (ن) و (ع) تبصره ۱، بند (ب) تبصره ۲، بندهای (م) و (ف) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۴، جزء (۲) بند (ن) تبصره ۲۱، جزء (۶) بند (س) تبصره ۲۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۰، ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۶۹ – تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۱

۱۷۰ – ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۸۲

۱۷۱ – بند (ذ) تبصره ۱، بند (الف) تبصره ۲، بندهای (ت) و (ژ) تبصره ۵، بند (د) تبصره ۱۲، قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲، ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۷۲ – قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۸۳

۱۷۳ – ماده ۴، بند (و) ماده ۷، بند (الف) ماده ۸، مواد ۹ (موضوع مواد ۱۷ و ۲۶ قانون برنامه سوم توسعه) و ۲۰ (موضوع ماده ۱۲۲ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (د) ماده ۳۳، بند (و) ماده ۳۵، بند (الف) ماده ۴۰، ماده ۴۷، ماده ۵۱ (موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴۴ قانون برنامه سوم توسعه)، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲، ماده ۱۲۹ (موضوع ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه)، بند (۵) ماده ۱۳۳، ردیف (۳) جدول شماره ۴، بند (ب) جدول شماره ۸، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ /۶ /۱۳۸۳

۱۷۴ – بندهای (ت) و (چ) و (د) تبصره ۱، بند (ب) و جزء (۲) بند (چ) تبصره ۸، بند (ح) و جزء های (۱) و (۹) بند (د) تبصره ۱۱، قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۳

۱۷۵ – تبصره‌ های (۲) و (۶) ماده ‌واحده قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۴ /۱۱ /۱۳۸۴

۱۷۶ – بندهای (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بند (۲) تبصره ۲، بند (ب) تبصره ۸، بند (ح) تبصره ۹ و جزء‌ های (۱) و (۸) بند (ه) تبصره ۱۱، بند (د) تبصره ۱۵، جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۸۴

۱۷۷ – بند‌های (ب) و (ج) و (د) و (و) تبصره ۱، بندهای (الف) و (ی) و (ف) تبصره ۲، بند (ه) تبصره ۴، زیرجزء (۴ – ۱) جزء (۴) بند (د) و زیرجزء (۶ – ۱ – ۱) جزء (۶) بند (د) تبصره ۶، بند (ک) تبصره ۹، جزء‌ های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۱) بند (ج) تبصره ۱۱، بند (ر) تبصره ۱۴، زیرجزء (۱) بند (ه) تبصره ۱۹، قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۵

۱۷۸ – جزء ‌های (الف) و (ج) و (د) و (ح) و (ک) بند ۷، بندهای ۱۰ و ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۸۶

۱۷۹ – ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۰۵ /۰۳ /۱۳۶۷ مصوب ۶ /۵ /۱۳۸۷

۱۸۰ – جزء های (۲ و ۳) بند (ه) ماده ‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۸۷

۱۸۱ – جزء های (الف)، (ج)، (د) و (ل) بند ۷، زیرجزء های (ب ۴) و (ب ۵) جزء (ب) بند ۱۱، بندهای ۳۶، ۳۸ و ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۷

۱۸۲ – ماده ۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۸

۱۸۳ – جزء های (الف) و (ج) و (ز) بند ۴، جزء های (و) و (ز) و (ک) بند ۷، جزء های (ح) و (ط) و (ک) بند ۸، زیرجزء (۱) جزء (ب) بند ۱۵، بند (۱۷) (موضوع بند ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۸

۱۸۴ – قانون تسری حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌ های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ ـ به مالیات‌ ها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۸۹

۱۸۵ – جزء های (الف و پ) بند ۱، جزء های (پ و ت) بند ۴۰، تبصره بند ۴۷، بند ۶۲، بند ۷۱ و تبصره ۲ آن، بند ۷۶ و بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۹۰

۱۸۶ – جزء های (۱) و (۳) و (۴) و (۱۰) و (۱۲) و (۱۳) بند ۳، جزء های (۸) و (۹) بند ۷، جزء های (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) بند ۲۴ و بندهای ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۱

۱۸۷ – جزء های (۱) و (۳) و تبصره‌ های آن و جزء های (۴) و (۹) و (۱۲) بند ۳، جزء های (۳) و (۹) بند ۲۷، بند ۳۱، تبصره (۱) بند ۳۸، جزء (۲) بند ۴۰، بندهای ۴۲، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، تبصره (۱) بند ۵۳، بندهای ۵۶، ۵۷، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۸۴ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۹ /۳ /۱۳۹۲

۱۸۸ – بندهای (الف)، (د)، (ز)، (ح) و (ک) تبصره ۲، بندهای (و)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره ۳، بندهای (ه)، (ح) و (ط) تبصره ۶، تبصره ۹، جزء های ۲، ۳ و ۴ بند (الف) تبصره ۱۰، بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۶ /۱۲ /۱۳۹۲

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011092 مورخ1400/09/02 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 36693؍200 مورخ 22؍12؍1389

۱۸۹ – بند (ه‍) تبصره (۲)، بند (ز) تبصره (۳)، بندهای (ه‍)، (ح)، (ط) و (ک) تبصره (۶) و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍)، (ح)، (ی) و (م) تبصره (۹) و جزء های (۴) و (۵) بند (الف) تبصره (۱۰) و بخشهای سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم و بند (۸) بخش نهم ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ضمیمه ۲- قوانین منسوخ صریح

۱ – مواد ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵ و تبصره (تنبیه) آن، ماده ۱۰۶ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ۰۰ /۲ /۱۲۸۶

۲ – ماده ۹۴ قانون بلدیه مصوب ۱۰ /۳ /۱۲۸۶

۳ – ماده ۲۹، مواد ۵۱ و ۶۰، بند تاسع ماده ۹۰، بند هفتم ماده ۲۲۲، بند پنجم ماده ۲۶۴، بند نهم ماده ۳۶۹، بند چهارم ماده ۳۷۹، ماده ۳۸۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۲۶ /۹ /۱۲۸۶

۴ – بند (ثالثا) ماده ۸۵ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۲۸۸

۵ – قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوبه پنجم شهر ربیع الاول ۱۳۲۸ قمری مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۲۸۸

۶– قانون راجع به روده مصوب ۸ /۲ /۱۲۸۹

۷ – مواد ۱۱ و ۱۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۳۰ /۱۱ /۱۲۸۹

۸ – قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران مصوب ۲۳ /۳ /۱۲۹۰

۹ – قانون مالیات مستغلات مصوب ۷ /۶ /۱۲۹۴

۱۰ – قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ /۷ /۱۲۹۴

۱۱ – قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون وسایط نقلیه مورخه پنجم ربیع‌ الاول ۱۳۲۸ مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۰۳

۱۲ – قانون اصلاح قانون مالیات دخانیات مصوب ۶ میزان ۱۳۳۳ مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۰۳

۱۳ – قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۰۴

۱۴ – قانون مالیات روده مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۰۴

۱۵ – قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیات‌ های بلدی مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۰۴

۱۶ – قانون معافیت ساروج گچ و آهک از تأدیه مالیات راه مصوب ۲۷ /۹ /۱۳۰۵

۱۷– قانون راجع بمالیات راه بنزین و نفط مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۰۶

۱۸ – بخشی از ماده ‌واحده که مربوط به ایلات تحت قاپو نشده است، از قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ /۵ /۱۳۰۷

۱۹ – قانون معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از تأدیه مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۰۷

۲۰ – ماده یازدهم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۰۷

۲۱ – ماده ۷ و تبصره آن و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۰۷

۲۲ – ماده سی و یکم قانون تأمین مدعی به مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۰۸

۲۳ – قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب ۱۲ /۱ /۱۳۰۹

۲۴ – قانون حق‌ الثبت وسائط نقلیه مصوب ۱۲ /۱ /۱۳۰۹

۲۵ – ماده دوم قانون بلدیه مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۰۹

۲۶ – بند (ج) ماده ۱۱ قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی مصوب ۹ /۶ /۱۳۰۹

۲۷ – ماده ۱ و تبصره اول آن قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۰۹

۲۸ – مواد ۴ تا ۱۰ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۰۹

۲۹ – ماده ۶ قانون اصلاح قانون اطاق ‌های تجارت مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۱۰

۳۰ – قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۸ /۶ /۱۳۱۱

۳۱ – فصول اول و سوم قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۱۲

۳۲ – مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۱۲

۳۳ – تبصره (۳) ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۲

۳۴ – قانون اصلاح قانون مالیات عایدات مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۱۳

۳۵ – مواد ۲ و ۳ قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۱۳

۳۶ – ماده ۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۱۴

۳۷ – قانون متمم قانون مالیات بر درآمد و حق تمبر مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۱۵

۳۸– ماده ۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۷

۳۹ – قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۱۷

۴۰ – مواد ۳، ۵، ۶، ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۹

۴۱ – مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اطاقهای بازرگانی مصوب ۲ /۴ /۱۳۲۱

۴۲ – مواد ۱۰ و ۱۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۲۱

۴۳ – بند (ج) ماده ‌واحده قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه‌ داران ارتش کشورهای متحده امریکا برای وزارت جنگ مصوب ۱ /۸ /۱۳۲۲

۴۴ – قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۸ /۱۳۲۲

۴۵ – مواد ۴۸ و ۱۵۱ تصمیم قانونی دائر باجرای منقضی آیین‌ نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌ نامه داخلی مصوب ۲۵ /۲ /۱۳۲۸

۴۶ – مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۷ قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۲۸

۴۷ – تبصره (۱) ماده ۷ و تبصره (۲) ماده ۸ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۲۸

۴۸ – قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۳۰

۴۹ – لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۱

۵۰ – لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴ /۶ /۱۳۳۱

۵۱ – تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱ اصلاحی لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۳۱

۵۲ – بند (۱۱) ماده ۵۶، ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۳۱بند (۱۱) ماده ۵۶، ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۳۱

۵۳ – لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۸ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۳۱

۵۴ – لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستانها مصوب ۵ /۹ /۱۳۳۱

۵۵ – مواد ۸ و ۹ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۵ /۹ /۱۳۳۱

۵۶ – لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۳۱

۵۷ – لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستایی و شرکتهای تعاونی از حق ‌الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۳۱

۵۹ – ماده ۳، بند (ز) ماده ۱۰ لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی مصوب ۳۰ /۹ /۱۳۳۱

۶۰ – لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۳۱

۶۱ – مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۶ لایحه قانونی اطاق ‌های بازرگانی مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۳۱

۶۲ – ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره ۲ بند (ج) ماده ۱) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۳۱

۶۳ – لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۳۱

۶۵ – ماده ۵۴ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱ /۱۱ /۱۳۳۱

۶۶ – تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۲۱ لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن مصوب ۱ /۱۱ /۱۳۳۱

۶۷ – لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۳۱

۶۸ – لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۳۱

۶۹ – ماده ۲۹ اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب شانزدهم اسفندماه ۱۳۳۱ (کمیسیون پست و تلگراف و تلفن) مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۳۱

۷۱ – لایحه قانونی راجع به مرور زمان مالیاتی موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و مجازات کارمندان متخلف مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۳۱

۷۲ – لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۲

۷۳ – لایحه قانونی بخشودگی جرائم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۳۲

۷۴ – ماده ۶ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۶ /۳ /۱۳۳۲

۷۵ – ردیفهای ۱ تا ۶ (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، (ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ ـ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ – ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ـ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ – ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ـ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ لایحه قانونی اجرای ماده ‌واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲

۷۶ – لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۳۲

۷۷ – لایحه متمم لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲

۷۸ – لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه ‌وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۳۲

۷۹ – بند (۱۱) ماده ۵۶، مواد ۶۵ و ۶۸ لایحه قانونی شهرداری (اصلاح شده) مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۳۲

۸۱ – لایحه قانونی معافیت کارگاه ‌های ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۲

۸۲ – مواد ۸ و ۱۱، ماده ۱۲ و تبصره آن، مواد ۱۳ و ۱۴، ماده ۱۵ و تبصره‌ های آن، ماده ۱۶، مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱، ماده ۲۹ و تبصره‌ های آن، ماده ۳۲، ماده ۳۵ لایحه قانونی بنگاه عمرانی کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۳۲

۸۳ – لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵ /۵ /۱۳۳۲

۸۴ – لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون‌ های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲

۸۵ – لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲

۸۶ – موقوف‌ الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل‌ های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۳۲

۸۷ – جزء های (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده ۲۸ و ماده ۲۹ ، جزء (ب) ماده ۳۱، ماده ۳۳، جزء های (الف)، (ب) و (د) ماده ۳۴، ماده ۳۵، جزء (الف) ماده ۵۱، جزء (د) ماده ۱ قسمت دوم، ضمیمه ۲ لایحه قانون راجع به اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب ۶ /۸ /۱۳۳۳

۸۸ – بند (۴) ماده ۲۰ و بند (۵) ماده ۲۱ لایحه قانونی مربوط به تأسیس اطاقهای بازرگانی مصوب ۷ /۱۰ /۱۳۳۳

۸۹ – ماده ۴۳ لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۴

۹۰ – ماده ۱۱ موافقتنامه و بند (۲) پروتکل ۲ قانون مربوط به موافقتنامه به ‌منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه مصوب ۱۰ /۱۲ /۱۳۳۴

۹۱ – تبصره ۹ ماده ۸، تبصره ۴ ماده ۹، تبصره‌ های ۲ و ۴ ماده ۶، تبصره ۲ ماده ۱۲، ماده ۳۴، ماده ۱۵ و تبصره‌ های آن، تبصره الحاقی ماده ۱۲، تبصره ۱۱ ماده۱۰ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ /۱ /۱۳۳۵

۹۲ – تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹ /۱ /۱۳۳۵

۹۳ – ماده ۲۶ قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۳۵

۹۴ – تبصره ماده ۱۲ و ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۶ /۵ /۱۳۳۵

۹۵ – بند (الف) ماده ۱۳ آیین‌ نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب ۱۷ /۷ /۱۳۳۵

۹۶ – قسمتی از مواد ۷ و ۲۷ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۳۵

۹۷ – تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۳۵

۹۸ – بند (ط) ماده ۸، بند (الف) ماده ۹ و تبصره آن، بندهای (ه، و، ز، ح) ماده ۱۱ لایحه قانونی مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب ۷ /۵ /۱۳۳۶

۹۹ – تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۳۶

۱۰۰ – ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱ /۴ /۱۳۳۷

۱۰۱ – ماده ۹۶ و تبصره آن قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۹

۱۰۲ – تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه ‌وران مصوب ۰۰ /۰۰ /۱۳۴۰

۱۰۳ – تصویبنامه قانونی دولت راجع به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۳۱ /۳ /۱۳۴۰

۱۰۴ – تصویبنامه قانونی راجع به اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۴۰

۱۰۵ – اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۳۹ مصوب ۷ /۵ /۱۳۴۰

۱۰۶ – تبصره‌ های ۱۴ و ۱۵ و ردیفهای (۱ و ۲) فصل اول بودجه درآمد ۱۳۴۰ وزارتخانه ‌ها و ادارات کل و شرکتها و بنگاه‌ ها تصویبنامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۰

۱۰۷ – اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴ /۶ /۱۳۴۰

۱۰۸ – بند (۷) اساسنامه دانشگاه پهلوی مصوب ۵ /۶ /۱۳۴۰

۱۰۹ – تمدید مدت مقرر در بند (و) تبصره ( ۳ ) ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ تا آخر سال ۱۳۴۰ مصوب ۸ /۶ /۱۳۴۰

۱۱۰ – نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۴۰

۱۱۰ – نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۴۰

۱۱۲ – ماده ۸ تصویبنامه دولت راجع به نحوه خرید دهات شش‌ دانگی مالکینی که شخصاً داوطلب فروش باشند و ترتیب فروش آن به زارعین مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۴۰

۱۱۳ – تصویبنامه قانونی راجع به توافق با مؤدیان مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۴۰

۱۱۴ – تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات بر اراضی مصوب ۴ /۹ /۱۳۴۰

۱۱۵ – تصویبنامه قانونی دولت راجع به مالیات مقاطعه‌ کاران مصوب ۸ /۹ /۱۳۴۰

۱۱۶ – تصویبنامه قانونی راجع به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۶ /۱۰ /۱۳۴۰

۱۱۷ – تصویبنامه قانونی دولت راجع به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲۷ /۱۰ /۱۳۴۰

۱۱۸ – تصویبنامه قانونی مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۴۰

۱۱۹ – تصویبنامه قانونی دولت راجع به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۵ /۱۲ /۱۳۴۰

۱۲۰ – ‌تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۵ /۲ /۱۳۴۱
۱۲۱ – تصویبنامه مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۵ /۲ /۱۳۴۱

۱۲۲ – لایحه قانونی قطع مرور زمان موضوع ماده (۲۹) قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۴۱

۱۲۳ – بند (ب) ماده ۵ و تبصره ماده ۶ لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۴۱

۱۲۴ – تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه ‏وران مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۴۱

۱۲۵ – تصویبنامه مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۷ /۷ /۱۳۴۱

۱۲۶ – تصویبنامه راجع به معافیت مالیات نقل و انتقالات شیر و خورشید سرخ مصوب ۷ /۷ /۱۳۴۱

۱۲۷ – مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون اجازه صدور اوراقی بنام اسناد خزانه به وزارت دارایی مصوب ۹ /۸ /۱۳۴۱

۱۲۸ – تصویبنامه مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به ‌موجب مقررات اصلاحات ‌ارضی به دولت واگذار نموده‌ اند مصوب ۲۱ /۸ /۱۳۴۱

۱۲۹ – لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۴۱

۱۳۰ – لایحه قانونی لغو تصویبنامه‏‌ های مالیات اراضی شهر تهران و چندین شهر دیگر مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۴۱

۱۳۱ – ماده ۲۲ آیین‌ نامه اجرائی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۴۱

۱۳۳ – لایحه قانونی مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۴۱

۱۳۴ – تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۴۲

۱۳۶ – تصویبنامه قانونی راجع به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۴۲

۱۳۷ – تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۴۲

۱۳۸ – معافیت دانش‌آموزان آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بها گواهینامه موضوع تبصره ۳۴ تصویبنامه بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور و پنجاه ریال وجه تمبر مالیاتی مصوب ۱۸ /۳ /۱۳۴۲

۱۳۹ – تصویبنامه هیأت وزیران راجع به قبوض اقساطی و دستور پرداخت مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۴۲

۱۴۰ – استرداد مالیات پیمانکاران اصلی تجدیدکننده ساختمان ‌های قریه فیض‌ آباد که بر اثر زلزله ویران شده است به سفارت سوئد مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۴۲

۱۴۱ – تصویبنامه قانونی راجع به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۵ /۴ /۱۳۴۲

۱۴۲ – برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستائی از معافیت‌ های مندرج در ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب یازدهم مردادماه ۱۳۳۴ مصوب ۹ /۵ /۱۳۴۲

۱۴۳ – تبصره (۱) ماده ۱۰، تبصره (۲) ماده ۱۲، تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی، قانونی تشکیل انجمن‌ های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب ۴ /۶ /۱۳۴۲

۱۴۴ – تصویبنامه قانونی راجع به مالیات پیشه‌ وران مصوب ۲۳ /۶ /۱۳۴۲

۱۴۵ – تصویبنامه اختصاص شش‌ درصد عوارض دروازه‌ ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۴۲

۱۴۶ – ردیفهای (۱ و ۲) ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۴۲

۱۴۷ – ماده ۴ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸ /۹ /۱۳۴۳

۱۴۸ – بند (۱) ماده ۴، ماده ۲۰ و تبصره آن قانون تأسیس اطاق صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۴۳

۱۴۹ – مواد ۹، ۱۰ و ۲۱ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب ۱ /۱۱ /۱۳۴۳

۱۵۰ – ماده ۲۹، بند (۲) ماده ۱۳۵، (ماده ۲ متمم آیین‌ نامه مشترک بین مجلسین) تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌ نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۴۳

۱۵۱ – تبصره (۲) ماده ۱۴ آیین‌ نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۴۴

۱۵۲ – ماده ۱۹ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۹ /۴ /۱۳۴۵

۱۵۳ – بند (الف) و تبصره‌ های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ‌واحده و بند (ت) قانون اخذ مالیات از اتومبیل‌ های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵

۱۵۴ – تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵

۱۵۵ – بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۶ بند (الف) و تبصره بند (ب) ماده ۹ و تبصره ۲ آن و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۴۷

۱۵۶ – تبصره ۱ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶

۱۵۶ – تبصره ۱ ماده ۲ قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶

۱۵۸ – بند ۲۹ (موضوع اصلاح ماده ۹۶) ‌قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۴۷

۱۵۹ – بند (۵) ماده ۶۲ و تبصره آن قانون تشکیل انجمن‌ های شهرستان و استان مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۴۹

۱۶۰ – ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۴۹

۱۶۱ – تبصره‌ های (۱) و (۲) ماده ۱۲۱ آیین‌ نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۱

۱۶۲ – ماده ۴ قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۹ /۱۲ /۱۳۵۱

۱۶۳ – تبصره ۴۲ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۱

۱۶۴ – بندهای (۱ تا ۳) ماده ۶ قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس مصوب ۱۴ /۸ /۱۳۵۲

۱۶۵ – بندهای (الف و ب) ماده ۸ و تبصره ۵ بند (الف) ماده ۸ و ماده ۹ و تبصره (۲) آن و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰ /۵ /۱۳۵۳

۱۶۶ – بند (۴) ماده ۳، جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۲، بندهای (۱ و ۲) ماده ۳۰ قانون نفت مصوب ۸ /۵ /۱۳۵۳

۱۶۷ – ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴

۱۶۸ – طرح وصول مالیات از اتومبیل‌ های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۵۴

۱۶۹ – قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل‌ های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۵۵

۱۷۰ – تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۵۵

۱۷۱ – ماده ۲۱ قانون شورای داوری مصوب ۲۱ /۳ /۱۳۵۶

۱۷۲ – ماده ۲ و تبصره‌ های آن و ماده ۴ و تبصره‌ های آن قانون تثبیت نسبی بهای زمین و جلوگیری از افزایش نامتناسب آن مصوب ۲۰ /۳ /۱۳۵۷

۱۷۳ – لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۲۸ /۱ /۱۳۵۸

۱۷۳ – لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق مصوب ۲۸ /۱ /۱۳۵۸

۱۷۵ – لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه‌ هایی که توسط «مرکز طرح استفاده از خانه‌ های خالی» انجام می‌ پذیرد مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۵۹

۱۷۶ – ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۲۰ /۲ /۱۳۵۹

۱۷۷ – مواد ۱۰ و ۱۸ لایحه قانونی راجع به آیین‌ نامه اجرائی دفتر معاملات مسکن و تغییر نام «دفتر طرح استفاده از خانه ‌های خالی» به «دفتر معاملات مسکن» مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۵۹

۱۷۸ – مواد ۶۰ و ۶۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۵۹

۱۷۹ – لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به نحوه محاسبه میزان مالیات و سایر هزینه های مربوط به معامله خانه‌ هایی که توسط دفتر معاملات مسکن انجام می‌ پذیرد مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹

۱۸۰ – تبصره (۳) ماده ‌واحده قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه‌ های بعدی آن مصوب ۹ /۱۱ /۱۳۶۳

۱۸۱ – تبصره‌ های ۲ و ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، ماده ۲۳، مواد۶۰، ۶۲، ۷۳ و ۷۹، تبصره ۱ ماده ۱۹۰، فصل‌ های اول و دوم و سوم باب دوم (مواد ۳ تا ۱۶)، تبصره‌ های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۰، تبصره ماده ۷۷، ماده ۵۶، تبصره ۳ ماده ۵۷، ماده ۵۸، ماده ۸۵، تبصره‌ های ۵ و ۷ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴ و تبصره‌ های آن، تبصره ۱ ماده ۱۱۰، تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۸۴، بندهای (۷) و (۱۵) و (۱۶) ماده ۹۱، ماده ۱۲۹، ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۵، ماده ۱۳۸، ماده ۱۴۰، ماده ۱۴۳ مکرر، تبصره ۱ ماده ۱۴۳، تبصره ماده ۹۸، تبصره ۱ ماده ۲۰۲، ماده ۲۲۱، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ماده ۲۳۴، ماده ۲۳۶، تبصره ماده ۲۳۷، تبصره‌ های ۱ و ۲ ماده ۲۳۸، تبصره ماده ۲۴۰، ماده ۲۴۱، ماده ۲۴۷، تبصره ماده ۲۵۱ مکرر، ماده ۲۶۰، تبصره ۲ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و تبصره‌ های قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶

۱۸۲ – مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودین و اصلاح موادی از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۱۲ /۱۳۶۸

۱۸۳ – ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲ /۲ /۱۳۷۴

۱۸۵ – بند ۱ ماده ‌واحده (موضوع اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم) قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده ۲۲ قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۷۶

۱۸۶ – قانون اصلاح ماده (۲۲۱) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۸ /۹ /۱۳۷۷

۱۸۷ – مواد ۵ و ۸ قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۸۰

۱۸۸ – قسمتی از ماده ۱ (موضوع اصلاح تبصره (۳) ماده ۲)، مواد ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۲۴، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۶، ۴۹، ۵۸، قسمتی از ماده ۵۹ (موضوع قسمت استثنای تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم)، مواد ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۸۹، ۱۲۷، ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰

۱۸۹ – قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارائه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۸۱

۱۹۰ – ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۸۲

۱۹۱ – قانون اصلاح ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه ‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب ۱۳۸۱ – مصوب ۱۹ /۱ /۱۳۸۳

۱۹۲ – احکام مالیاتی مندرج در مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۲

۱۹۳ – ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴

۱۹۴ – استثنای مذکور در بند (ج) ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۲۴ /۰۵ /۱۳۸۵

۱۹۵ – بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۵، ۹ /۳ /۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۹۶ – ماده ۴۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷

۱۹۷ – جزء (د) بند ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۸۸

۱۹۸ – ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱

۱۹۹ – احکام مالیاتی مندرج در ماده ۱۸ (موضوع اصلاح ماده ۲۹ قانون نظام صنفی) و احکام مالیاتی مندرج در ماده ۴۷ (موضوع اصلاح ماده ۷۱ قانون نظام صنفی) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲ /۶ /۱۳۹۲

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره، یک پیوست و دو ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ ام فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی