عنوان

قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

شماره

|

تاریخ انتشار

فصل اول – اختراعات ‎‎‎

ماده ۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ‌ای خاص را ارائه می ‌کند و مشکلی را در یک حرفه‌، فن‌، فناوری‌، صنعت و مانند آنها حل می ‌نماید. ‎‎‎

ماده ۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می ‌شود که در رشته‌ ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع ‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می ‌شود.

ماده ۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌ کند و دارنده آن می‌ تواند از حقوق انحصاری بهره‌ مند شود.

ماده ۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌: ‎‎‎
الف – کشفیات‌، نظریه‌ های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌. ‎‎‎
ب – طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌.
‎‎‎ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.
‎‎‎این بند شامل فرآورده‌ های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی ‌شود. ‎‎‎
د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها. ‎‎‎
هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش ‌بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ‌ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع‌، افشاء شده باشد. ‎‎‎
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. ‎‎‎
و – اختراعاتی که بهره‌ برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه باشد. ‎‎‎

ماده ۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است‌: ‎‎‎
الف – حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد. ‎‎‎
ب – اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می ‌گیرد. ‎‎‎
ج – هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده ‌اند، مشروط بر این ‌که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت‌.
‎‎‎د – حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می ‌شود. ‎‎‎
هـ – در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد. ‎‎‎
و – نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می ‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است‌. ‎‎‎

ماده ۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌ شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌ شود، تعیین کرده‌ و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه ‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌ های مربوطه را در بر داشته باشد. هزینه‌ های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت می ‌شود. ‎‎‎
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
‎‎‎الف – نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی‌، مخترع و نماینده قانونی او، در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه درج شود. ‎‎‎
ب – درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست‌، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
‎‎‎ج – ادعای مذکور در اظهارنامه‌، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات فنی است و نمی ‌توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد. ‎‎‎

ماده ۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می ‌تواند آن را مسترد کند. ‎‎‎

ماده ۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ‌ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می‌ دهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی ‌اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی ‌شود. متقاضی می ‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است‌: ‎‎‎
الف – اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند. ‎‎‎
ب – آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و در صورت اقتضاء، مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است‌.

ماده ۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

متقاضی می ‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم می‌ تواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه‌ ای یا بین ‌المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است‌. درصورت درخواست حق تقدم‌: ‎‎‎
الف – اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می ‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.
‎‎‎ب – با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود. ‎‎‎
در صورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن‌، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی می‌ شود. ‎‎‎

ماده ۱۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند: ‎‎‎
الف – تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ‌ای که متقاضی در مورد نتایج بررسی ‌های انجام شده در خصوص اظهارنامه‌ های خارج دریافت کرده است‌. ‎‎‎
ب – تصویر گواهینامه اختراع که بر اساس اظهارنامه ‌های خارجی ثبت شده است‌. ‎‎‎
ج – تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی‌. ‎‎‎
د – تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر بی‌ اعتباری گواهینامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه خارجی‌. ‎‎‎

ماده ۱۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی نکات زیر باشد:
‎‎‎الف – ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می‌ شود.
‎‎‎ب – ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر می‌ کند.
‎‎‎ج – توصیف اجمالی اختراع‌.
‎‎‎اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است‌، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

‎‎‎ماده ۱۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌ هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است‌، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت می‌ کند تا نقشه‌ ها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه‌ های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. در غیر این صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه‌ ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد. ‎‎‎

ماده ۱۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین ‌نامه آن‌، بررسی خواهد کرد و در صورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می ‌دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می ‌کند.

‎‎‎ماده ۱۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
‎‎‎الف – در خصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
‎‎‎ب – گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
‎‎‎ج – رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
‎‎‎د – به درخواست دارنده گواهینامه اختراع‌، تغییراتی را در مضمون و نقشه ‌های اختراع‌، به منظور تعیین حدود حمایت اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات‌، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه ‌ای که اختراع بر اساس آن ثبت شده است‌، تجاوز نکند. ‎‎‎

ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:

‎‎‎الف – بهره ‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره ‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
‎‎‎۱ – در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
‎‎‎اول – ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌. ‎‎‎
دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.
‎‎‎۲ – درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
‎‎‎اول – استفاده از فرآیند. ‎‎‎
دوم – انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف‌) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می ‌آید.

‎‎‎ب – مالک می ‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره ‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

‎‎‎ج – حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌ شود:
‎‎‎۱ – بهره‌ برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می ‌شود.
‎‎‎۲ – استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌ های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌ شود.
‎‎‎۳ – بهره‌ برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می ‌شود.
‎‎‎۴ – بهره‌ برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده می ‌کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌ آورده است‌. ‎‎‎

بیشتر بخوانید  قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر

د – حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (۴) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌ شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌. ‎‎‎

ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده‌، پس از بیست‌ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می ‌شود. به‌ منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع‌، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال‌، مبلغی که به موجب آئین ‌نامه این قانون تعیین می ‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌ گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است‌.
‎‎‎در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع‌، فاقد اعتبار می ‌شود.

‎‎‎ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

دولت یا شخص مجاز از طرف آن‌، با رعایت ترتیبات زیر، می ‌توانند از اختراع بهره‌ برداری نمایند: ‎‎‎

الف – در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ ربط منافع عمومی مانند امنیت ملی‌، تغذیه‌، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره‌ برداری نماید و یا بهره ‌برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهره‌ برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه‌، دادستان کل کشور، نماینده رئیس‌ جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ‌ربط مطرح و در صورت تصویب‌، با تعیین کمیسیون مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع‌، از اختراع بهره‌ برداری می ‌نماید.

‎‎‎ب – بهره ‌برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌ باشد. در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی‌ نفع دیگر توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره‌ برداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می ‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره ‌برداری از اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ‌ای که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به تصمیم‌ گیری مجدد اقدام کند.

‎‎‎ج – در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع‌، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ ربط و بهره‌ بردار، اجازه بهره‌ برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره‌ برداری برای مالک یا بهره ‌بردار دیگر صادر می‌ شود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده‌ اند، بقاء تصمیم را ایجاب می‌ نماید آن تصمیم را لغو نمی‌ کند. ‎‎‎
در مواردی که اجازه بهره ‌برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است‌، می‌ توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره ‌برداری می‌ شود، انتقال داد.

‎‎‎د – اجازه بهره‌ برداری موضوع این ماده‌، مانع انجام امور زیر نیست‌:
‎‎‎۱ – انعقاد قرارداد بهره ‌برداری توسط مالک اختراع‌، با رعایت مقررات این ماده‌.
‎‎‎۲ – بهره‌ برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف‌) ماده (۱۵).
‎‎‎۳ – صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (۱) و (۲) بند (ح‌) این ماده‌.

‎‎‎هـ – درخواست اجازه بهره‌ برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به‌ موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره‌ برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره‌ برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. ‎‎‎
رعایت مراتب این بند، در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.

‎‎‎‎‎‎و – بهره ‌برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده‌ اند، برای عرضه در بازار ایران است‌.

‎‎‎‎‎‎ز – اجازه کمیسیون در خصوص بهره ‌برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه ‌هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ‌ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است‌.

‎‎‎ح – پروانه بهره‌ برداری بدون موافقت مالک‌، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می ‌شود قابل صدور است‌:
‎‎‎۱ – در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره‌ برداری نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقدم‌، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره ‌برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت‌، بدون موافقت مالک آن‌، صادر می‌ کند.
‎‎‎۲ – در مواقعی که طبق جزء (۱) این بند پروانه بهره‌ برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم‌، پروانه بهره‌ برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می ‌کند.
‎‎‎۳ – درصورت درخواست صدور پروانه بهره ‌برداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء (۱) و (۲) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه‌ های مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ‌ربط پرداخت شود و شرایط پرداخت‌، تعیین می‌ شود.
‎‎‎۴ – در صورت صدور پروانه بهره ‌برداری طبق جزء (۱) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و در صورت صدور پروانه بهره ‌برداری طبق جزء (۲) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است‌.
‎‎‎۵ – درخواست صدور پروانه بهره ‌برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می ‌باشد.
‎‎‎۶ – در صورت صدور پروانه بهره‌ برداری بدون موافقت مالک، اجزاء‌ (۱) و (۲) این بند و بندهای (ب‌) تا (و) و نیز بند (ط‌) این ماده قابل اعمال است‌.

‎‎‎‎‎‎ط – تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده‌، در دادگاه‌ عمومی تهران قابل اعتراض است‌.

ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هر ذی ‌نفع می‌ تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی ‌نفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج‌) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع‌، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست‌، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می‌ شود. ‎‎‎
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است‌، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می ‌شود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می ‌گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه‌، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر می ‌کند.

‎‎‎ماده ۱۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده ‌کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی ‌ربط منعکس می ‌نماید.
‎‎‎دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهره‌ برداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دو ماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهره‌ برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌ نماید.

فصل دوم – طرحهای صنعتی

ماده ۲۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌ بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به ‌گونه ‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی ‌باشد.

ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون در خصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می ‌شود، همراه نقشه‌، عکس و سایر مشخصات‌ گرافیکی ‌کالا که‌ تشکیل‌ دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآورده‌ هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می ‌شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی می ‌تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود. ‎‎‎
اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی ‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.

ماده ۲۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج‌) مواد (۱۱) و (۱۵) این قانون در خصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.

‎‎‎ماده ۲۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

دو یاچند طرح صنعتی را می ‌توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌ که مربوط به یک طبقه‌ بندی بین‌ المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.

ماده ۲۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد.

بیشتر بخوانید  قانون بيمه بيكاري ‌

‎‎‎ماده ۲۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

متقاضی می‌ تواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است‌، آن را مسترد نماید.

‎‎‎ماده ۲۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

بررسی‌، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:

‎‎‎‎‎‎الف – تاریخ اظهارنامه همان تاریخ تسلیم آن به اداره مالکیت صنعتی است‌، مشروط بر این که در زمان تسلیم‌، اظهارنامه حاوی کلیه اطلاعاتی باشد که شناسایی متقاضی و همچنین نمایش گرافیکی کالای متضمن طرح صنعتی را میسر سازد.

‎‎‎‎‎‎ب – اداره مالکیت صنعتی پس از وصول اظهارنامه‌، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نیز این‌ که طرح صنعتی مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط می‌ باشد، بررسی می ‌کند.

‎‎‎‎‎‎ج – در صورتی که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع بند (ب‌) این ماده رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوط را منتشر و گواهی ثبت آن را به نام متقاضی صادر می ‌نماید در غیر این ‌صورت اظهارنامه را مردود اعلام می ‌کند.

‎‎‎‎‎‎د – هرگاه درخواستی طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتی‌، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمی‌ شود. در این صورت اداره مالکیت صنعتی‌، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را منتشر می ‌کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده‌، اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسیدگی به دعوی راجع به یک طرح صنعتی ثبت شده درمدت تأخیر انتشار آگهی مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می‌ شود به طور کتبی ابلاغ شده باشد.

‎‎‎ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف – بهره ‌برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد، توسط اشخاص‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌.
‎‎‎ب – بهره‌ برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت‌، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی‌.
‎‎‎ج – مالک طرح صنعتی ثبت شده‌، می ‌تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب‌) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
‎‎‎د – مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می ‌توان برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می‌ شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.

‎‎‎ماده ۲۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هر ذی ‌نفع می ‌تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آن ‌طرح یا قائم ‌مقام قانونی او نیست‌. مفاد قسمت‌اخیر ماده (۱۸) در این خصوص نیز اعمال می‌ شود.

فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نامهای تجاری ‎‎‎

ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
‎‎‎الف – علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
‎‎‎ب – علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.
‎‎‎ج – نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌:
‎‎‎الف – نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
‎‎‎ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
‎‎‎ج – مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند.
‎‎‎د – عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین ‌الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین ‌المللی تأسیس شده‌ اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
‎‎‎هـ – عین یا به طرز گمراه کننده‌ ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
‎‎‎و – عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
‎‎‎ز – عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌ لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. ‎‎‎

ماده ۳۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اظهارنامه ثبت‌ علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و بر اساس طبقه ‌بندی قابل اجراء یا طبقه‌ بندی بین‌ المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می ‌شود. پرداخت هزینه ‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌.

‎‎‎ماده ۳۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

در صورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است‌، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می ‌شود.

‎‎‎ماده ۳۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

متقاضی می ‌تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده‌، آن را مسترد کند.

‎‎‎ماده ۳۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می ‌کند.

‎‎‎ماده ۳۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هر ذی‌ نفع می ‌تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت :
‎‎‎۱ – اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض ‌نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می‌ دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی در صورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می‌ فرستد. در غیر این ‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
‎‎‎۲ – اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می ‌دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می ‌گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.

‎‎‎ماده ۳۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت‌، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌ انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل‌، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌شود.

‎‎‎ماده ۳۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به‌ نام متقاضی صادر می ‌نماید.

‎‎‎ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت‌، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است‌:
‎‎‎الف – استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌ باشد.
‎‎‎ب – مالک علامت ثبت شده می ‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می ‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌ گردد.
‎‎‎ج – حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌ گردد، شامل نمی ‌شود.
‎‎‎د – مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می ‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره ‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می ‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می ‌شود.

ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هر ذی ‌نفع می‌ تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این‌ صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است‌. ‎‎‎ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می ‌شود.
‎‎‎هر ذی‌ نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی ‌نفع استفاده نکرده است‌، می‌ تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است‌، ثبت علامت لغو نمی ‌شود.

ماده ۴۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون در مورد علائم جمعی نیز قابل اعمال است‌.
‎‎‎در اظهارنامه ثبت علامت جمعی‌، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت‌، نسخه‌ ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می ‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده‌، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.

بیشتر بخوانید  قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي

ماده ۴۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده (۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌ کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب ‌مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می ‌کند.

ماده ۴۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

قرارداد اجازه بهره‌ برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده ‌بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌ کننده را در برداشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌ برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

‎‎‎ماده ۴۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی‌ تواند موضوع قرارداد اجازه بهره ‌برداری باشد.

‎‎‎ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است‌، نمی ‌تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

‎‎‎ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی‌، این قبیل نامها حتی بدون ثبت‌، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می ‌شوند. ‎‎‎هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث‌، به صورت نام تجارتی یا علامت یاعلامت جمعی‌، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌ شود.

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده ۴۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی ‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می ‌رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می ‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌.
‎‎‎تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.
‎‎‎هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می ‌باشد.

‎‎‎ماده ۴۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.

‎‎‎ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هرگونه قرارداد اجازه بهره‌ برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می ‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره ‌برداری را ثبت و آگهی می‌ کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.

ماده ۵۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

در صورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌ تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.

‎‎‎ماده ۵۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌ های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است‌. ‎‎‎
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌ شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌ نمایند در صورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره ‌مند می ‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

‎‎‎ماده ۵۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌ های نوین‌، دفاتر جداگانه‌ ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌ بینی می ‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه ‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می ‌شود.

‎‎‎ماده ۵۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می ‌تواند برابر مقررات مندرج در آئین ‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

‎‎‎ماده ۵۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی‌، کلیه آگهی ‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.

‎‎‎ماده ۵۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌ برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌ های انجام شده طبق این قانون یا آئین‌ نامه اجرائی را تصحیح کند.

ماده ۵۷ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین ‌نامه اجرائی آن پیش ‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌ تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی ‌نفع طبق مقررات مذکور در آئین ‌نامه انجام می ‌شود.

ماده ۵۸ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی که می ‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌ دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. در این صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود.

‎‎‎ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می ‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
‎‎‎تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی ‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌ نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.

ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می ‌گیرد. ‎‎‎
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می ‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌ الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌ شود.
‎‎‎در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع‌، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:
‎‎‎۱ – فرآورده جدید باشد.
‎‎‎۲ – احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی ‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.

‎‎‎ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌ المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می ‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.

‎‎‎ماده ۶۳ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

با پیش ‌بینی در قانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد( ۵۰ %) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌ المللی مالکیت ‌صنعتی که از تاریخ تصویب این ‌قانون عاید می‌گردد، برای ‌ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت‌ صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می ‌یابد.
‎‎‎پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌ المللی این حقوق برابر تعرفه ‌های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین ‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.

ماده ۶۴ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

آئین ‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد. در آئین‌ نامه مذکور به ‌ویژه باید تعرفه هزینه ‌های مربوط به اظهارنامه‌ های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است‌، تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدیدنظر می ‌باشد.

‎‎‎ماده ۶۵ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌ گیرد. در این صورت :
‎‎‎الف – در مورد اختراعات باید هزینه‌ های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
‎‎‎ب – علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید بر اساس طبقه ‌بندی بین ‌المللی مجدداً طبقه‌ بندی شود.

‎‎‎ماده ۶۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌ و علائم تجاری

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱ /۴ /۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن و آئین ‌نامه ‌های مربوط به آن ملغی می ‌شود.

‎‎‎قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سال در تاریخ ۲۳ /۱۱ /۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی