عنوان

لایحه قانونی اداره امور بانکها

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده ۱ لایحه قانونی اداره امور بانکها

در اجرای قانون ملی شدن بانکها و مؤسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکهای کشور اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و بانکهای دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.

ماده ۲ لایحه قانونی اداره امور بانکها

ارکان بانکها عبارتند از:
۲ ـ ۱ مجمع عمومی بانکها
۲ ـ ۲ شورایعالی بانکها
۲ ـ ۳ هیئت مدیره هر بانک
۲ ـ ۴ مدیرعامل هر بانک
۲ ـ ۵ بازرسان قانونی هر بانک

قسمت او ل ـ مجمع عمومی بانکها

ماده ۳ لایحه قانونی اداره امور بانکها (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستائی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.

ماده ۴ لایحه قانونی اداره امور بانکها

مجمع عمومی بانکها بدو صورت تشکیل میشود:
۴ ـ ۱ مجمع عمومی عادی
۴ ـ ۲ مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۵ لایحه قانونی اداره امور بانکها

مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها بدعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود.

ماده ۶ لایحه قانونی اداره امور بانکها

وظایف مجمع عمومی عادی
۶ ـ ۱ ـ استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
۶ ـ ۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود و یژه.
۶ ـ ۳ ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورایعالی بانکها.
۶ ـ ۴ ـ انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.
۶ ـ ۵ ـ احکام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.
۶ ـ ۶ ـ انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها
۶ ـ ۷ ـ تصویب اساسنامه هریک از بانکها
۶ ـ ۸ ـ تصویب آئیننامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی
۶ ـ ۹ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود.

بیشتر بخوانید  قانون بودجه سال 1400 كل كشور

ماده ۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها

جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه در پایان تیرماه هرسال تشکیل خواهد شد.

ماده ۸ لایحه قانونی اداره امور بانکها

برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانکها حضور ۵ نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق چهارنفر معتبر میباشد.

ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانکها

وظایف مجمع عمومی فوق العاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هریک از بانکها، کاهش یا افزایش سرمایه هریک از آنها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانکها خواهد بود.

قسمت دوم ـ شورایعالی بانکها

ماده ۱۰ لایحه قانونی اداره امور بانکها

شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل میشود.
۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی ایران
۲ ـ مدیر کل بانک ملی ایران
۳ ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
۴ ـ نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵ ـ نماینده وزارت راه و شهرسازی
۶ ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی
۷ ـ نماینده وزارت بازرگانی
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.

تبصره ۱ ـ ریاست شورایعالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

تبصره ۲ ـ مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۳ تا ۸ در شورایعالی بانکها ۲ سال میباشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۱۱ لایحه قانونی اداره امور بانکها

جلسات شورایعالی بانکها حدافل[حداقل] هر هفته یک مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید  قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز

ماده ۱۲ لایحه قانونی اداره امور بانکها

جلسات شورایعالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل ۶ نفر از اعضاء در جلسات حضور داشته باشند و مصوبات شورا با ۵ رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳ لایحه قانونی اداره امور بانکها

وظایف و اختیارات شورایعالی بانکها بشرح زیر میباشد.

۱۳ ـ ۱ پیشنهاد اعضای هیئت مدیره بانکها به مجمع عمومی.

تبصره ـ در صورتیکه تعداد اعضاء هیئت مدیره بانک بیش از سه نفر باشد یکی از اعضاء هیئت مدیره از طرف شورای کارکنان پیشنهاد خواهد شد.

۱۳ ـ ۲ اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها

۱۳ ـ ۳ ایجاد همآهنگی در امور بانکها

۱۳ ـ ۴ تهیه آئیننامه استخدامی و سایر آئیننامه های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی

۱۳ ـ ۵ رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی

۱۳ ـ ۶ اظهار نظر نسبت به ترازنامه و سود و زیان و گزارش سالانه هریک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.

۱۳ ـ ۷ اظهارنظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هریک از بانکها.

۱۳ ـ ۸ کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارشهائی که هیئت مدیره هریک از بانکها به شورایعالی ارسال میدارد.

۱۳ ـ ۹ اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.

۱۳ ـ ۱۰ اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.

۱۳ ـ ۱۱ اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.

۱۳ ـ ۱۲ کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت بمردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.

بیشتر بخوانید  قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

قسمت سوم ـ هیئت مدیره هر بانک

ماده ۱۴ لایحه قانونی اداره امور بانکها

تعداد اعضاء و وظایف هیئت مدیره هر بانک طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.

قسمت چهارم ـ مدیرعامل

ماده ۱۵ لایحه قانونی اداره امور بانکها

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری بانک است که حسب پیشنهاد شورایعالی بانکها از طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب میشود.

قسمت پنجم ـ بازرسان قانونی

ماده ۱۶ لایحه قانونی اداره امور بانکها

تعداد اعضاء، وظایف و نحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.

قسمت ششم ـ گروه بندی بانکها

ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها

مجمع عمومی بانکها میتواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانکهای جدید برحسب ضرورت اقدام نماید.

ماده ۱۸ لایحه قانونی اداره امور بانکها

مجموع سهام بانکهای ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل میدهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.

ماده ۱۹ لایحه قانونی اداره امور بانکها

هریک از بانکها دارای اساسنامه ای خواهد بود که پس از تأیید شورایعالی بانکها بتصویب مجمع عمومی میرسد و شامل هدف و موضوع بانک، نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات قانونی خواهد بود.

ماده ۲۰ لایحه قانونی اداره امور بانکها

کلیه دارائیها و بدهیهای بانکهای ادغام شده در یک گروه جزء دارائی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب میشود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانکهای ادغام شده میباشد.

ماده ۲۱ لایحه قانونی اداره امور بانکها

کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آئین نامه استخدامی مشترک میباشند که به پیشنهاد شورایعالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید.

ماده ۲۲ لایحه قانونی اداره امور بانکها

شورایعالی بانکها موظف است مطالعات لازم را بمنظور انطباق معاملات بانکها با موازین اسلامی انجام داده و بتصویب مجمع عمومی برساند.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی