نکاتی راجع به مالیات حقوق

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، به درآمد دریافتی بابت حقوق، مالیات تعلق می گیرد و پرداخت کننده حقوق مکلف است به هنگام واریز حقوق به حقوق بگیر، سهم مالیات آن را کسر و مستقیماً به حساب اداره امور مالیاتی واریز کند. تخلف کارفرما از تکلیف کسر و ایصال مالیات موجب عواقب جدی مالی و کیفری برای کارفرما است و آگاهی کارفرما از این تکلیف، از بروز ریسک های مالی و کیفری برای وی پیشگیری می کند.

فهرست

۱- اهمیت موضوع نکات راجع به مالیات حقوق

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای همه اشخاص کارفرمای پرداخت کننده حقوق، افراد حقوق بگیر و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مفید است.

۱-۲- ضرورت آگاهی کارفرما و حقوق بگیر از تکالیف مالیاتی پرداخت حقوق

 مالیات بر درآمد حقوق یکی از منابع مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم است.

بر اساس قانون مالیات های مستقیم، به درآمد دریافتی بابت حقوق، مالیات تعلق می گیرد و پرداخت کننده حقوق مکلف است به هنگام واریز حقوق به حقوق بگیر، سهم مالیات آن را کسر و مستقیماً به حساب اداره امور مالیاتی واریز کند.

تخلف کارفرما از تکلیف کسر و ایصال مالیات موجب عواقب جدی مالی و کیفری برای کارفرما است و آگاهی کارفرما از این تکلیف، از بروز ریسک های مالی و کیفری برای وی پیشگیری می کند.

۲- مالیات درآمد حقوق چیست؟

۲-۱- درآمد مشمول مالیات حقوق

برابر قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیر نقدی ناشی از استخدام شامل حقوق( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مستمر و یا غیر مستمر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. مالیات حقوق بر هر گونه حقوق دریافتی ناشی از رابطه استخدامی ناشی از قانون کار در بخش غیر دولتی و نیز رابطه استخدامی ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش دولتی است.

۲-۲- نرخ مالیات بر درآمد حقوق

 برای سال ۱۴۰۰، تا مبلغ ۴۸ میلیون تومان درآمد حقوق سالیانه، از مالیات حقوق معاف است. از ۴۸ میلیون تومان تا ۳۳۶ میلیون تومان حقوق سالیانه، به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد مبلغ یاد شده، به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد بود.

بیشتر بخوانید  تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد

برای سال ۱۴۰۱، در آمد حقوق سالیانه تا شصت و هفت میلیون و دویست هزار تومان از مالیات معاف است و نرخ مالیاتی نیز بر حسب میزان حقوق از ده درصد تا سی درصد است.

۳- تکالیف کارفرما در مورد مالیات بر درآمد حقوق

۳-۱- تکلیف کسر مالیات از حقوق و واریز به حساب اداره امور مالیاتی

 پرداخت کننده حقوق هنگام هر پرداخت حقوق، مکلف است مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه کند و مالیات محاسبه شده را، از حقوق قابل پرداخت کسر کند و به اداره امور مالیاتی پرداخت کند.

۳-۲- تکلیف تهیه و ارسال فهرست دریافت کنندگان حقوق

 پرداخت کننده حقوق مکلف است هنگام پرداخت حقوق، فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق آنها تهیه و همراه پرداخت مالیات حقوق، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند.

۴- عواقب و مسئولیت ناشی از تخلف کارفرما در مورد تکالیف مالیات حقوق

۴-۱- مسئولیت ناشی از عدم کسر و واریز مالیات حقوق بگیر

 چنانچه پرداخت کننده حقوق، از تکلیف کسر و واریز کردن مالیات حقوق خودداری کند:

 1- خود شخصاً مسئول پرداخت مالیات بوده و اداره امور مالیاتی می تواند مالیات را از وی دریافت کند.

 2- مشمول جریمه های معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت است.

 3- تخلف مزبور مشمول عنوان مجرمانه بوده و مستوجب حبس بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.

۴-۲- مسئولیت ناشی از عدم تسلیم فهرست حقوق بگیران

چنانچه پرداخت کننده حقوق از تکلیف تهیه و تسلیم فهرست حقوق بگیران خودداری کند یا برخلاف واقع تسلیم کند، جریمه های معادل دو درصد حقوق پرداختی شامل وی خواهد شد.

بیشتر بخوانید  درآمد مالیات‌پذیر چیست و چه عناصری دارد؟

۵- مسئولیت مالیاتی حقوق بگیر

چنانچه پرداخت کننده حقوق از انجام تکلیف قانونی برای کسر مالیات حقوق و واریز آن به حساب اداره مالیاتی خودداری کند، اداره مالیاتی می تواند علاوه بر مطالبه مالیات از پرداخت کننده، از حقوق بگیر نیز مالیات مربوطه را بگیرد. البته توجه داشته باشید اداره مالیاتی نمی تواند مالیات را از هر دو بگیرد بلکه حق دارد به هر کدام از حقوق بگیر و پرداخت کننده که بخواهد رجوع کند و مالیات متعلقه را از وی بگیرد.

۶- ضرورت استفاده از وکیل مالیاتی برای اختلاف مالیاتی مالیات حقوق

با توجه به اینکه تکالیف مربوط به مالیات حقوق در قوانین و مقررات و بخشنامه های متعددی پیش بینی شده و تسلط بر جنبه های حقوقی و تخصصی آن نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی در امور مالیاتی است، لذا در موارد اختلافات مالیاتی با مبالغ قابل توجه، برای اطمینان از حفظ مناقع و حقوق قانونی خود، از وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید)برای مدیریت و پیشبرد پرونده استفاده کنید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی