همه آنچه صاحبان بیمارستان ها و یا کلینیک های تخصصی باید راجع به وضعیت مالیاتی خود بدانند

آگاهی صاحبان و مدیران بیمارستان ها از وضعیت و مقررات مالیاتی بیمارستان علاوه بر اینکه موجب بهره مندی از مشوق ها و معافیت های قانونی می شود و از ریسک جریمه های مالیاتی ناشی از عدم رعایت تکالیف پیش گیری خواهد کرد، در نهایت موجب کاهش قابل توجه مبالغ مالیاتی آنها خواهد بود .

فهرست

۱- اهمیت وضعیت مالیاتی بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای بیمارستان ها، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی و صاحبان آنها، مدیران آنها و وکیل مالیاتی (با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) است.

۱-۲- ضرورت آگاهی صاحبان بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی از وضعیت مالیاتی خود

فعالیت حرفه ای بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی که به ارائه خدمات پزشکی و درمانی می پردازند از نظر حقوقی غالباً به صورت انتفاعی است و در نتیجه به سبب درآمد زا بودن آن، مشمول تکالیف مالیاتی متعددی هستند.

آگاهی صاحبان و مدیران بیمارستان ها از وضعیت و مقررات مالیاتی بیمارستان علاوه بر اینکه موجب بهره مندی از مشوق ها و معافیت های قانونی می شود و از ریسک جریمه های مالیاتی ناشی از عدم رعایت تکالیف پیش گیری خواهد کرد، در نهایت موجب کاهش قابل توجه مبالغ مالیاتی آنها خواهد بود.

در این مقاله همه موضوعاتی را که از نظر مالیاتی شامل بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی می شود به زبان دقیق خواهیم گفت.

با توجه به اینکه بیمارستان ها از نظر مالیاتی به زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی شباهت عمده ای دارند، مطالب این مقاله شامل زایشگاه و کلینیک تخصصی هم می شود.

۲- شکل های حقوقی بیمارستان ها

۲-۱- شکل شخصیت حقوقی و شکل شخصیت حقیقی بیمارستان ها

بیمارستان و یا کلینیک تخصصی از نظر حقوقی ممکن است در دو قالب متفاوت تاسیس و اداره شود؛ ۱- به صورت شخص حقیقی به این صورت که بدون تاسیس یک شخص حقوقی، بیمارستان مستقیما تحت مالکیت شخص حقیقی و مالک یا مالکان آن باشد و یا اینکه ۲-برای بیمارستان یا کلینیک، یک شخص حقوقی ثبت و تاسیس شود و در قالب شخص حقوقی اداره شود( انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت).

۲-۲- شکل شخص حقوقی برای بیمارستان

در مواردی که بیمارستان یا کلینیک تخصصی بصورت شخص حقوقی اداره می شود، از نظر مالیاتی؛

۱- بیمارستان و نه صاحبان آن، بعنوان مودی، تابع مقررات و تکالیف مالیاتی شخص حقوقی است.

۲- مجموع درآمدهای بیمارستان مشمول مالیات است.

۳- بیمارستان تکالیف مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی از جمله ارائه ترازنامه، دفاتر و حساب سود و زیان را علاوه بر سایر تکالیف عمومی مالیاتی ( تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد) بر عهده دارد.

۴- نرخ مالیاتی بیمارستان، ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) آنها است.

۵- سهامداران بیمارستان، مسئولیت مالیاتی بابت مالیات بیمارستان ندارند و بابت سود سهام دریافتی از بیمارستان نیز مالیاتی نخواهند پرداخت.

۶- مدیران بیمارستان، مشمول برخی تکالیف مالیاتی بیمارستان تحت مدیریت خود ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری) هستند.

۲-۳- شکل شخص حقیقی برای بیمارستان

بسیاری بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی بدون تاسیس شخص حقوقی مستقیماً تحت مالکیت صاحبان و اشخاص حقیقی هستند.

در فرضی که بیمارستان، تحت مالکیت شخص حقیقی باشد و در واقع شخص حقوقی برای مالکیت و اداره آن تاسیس نشود، در این صورت:

۱- تکالیف مالیاتی (تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد) مستقیماً متوجه مالک بیمارستان بعنوان شخص حقیقی است و چنانچه بیمارستان چندین مالک بصورت شریک داشته باشد وضعیت مالیاتی مالکین بیمارستان، مشمول مالیات کسب و کارهای مشارکتی ( مالیات کسب و کارهای مشارکتی) خواهد بود.

۲- مالیات مالک یا مالکین بیمارستان، مشمول فصل مالیات مشاغل است و نرخ مالیاتی آن (اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) از ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد است.

۳– بیمارستان در زمره مودیان مالیاتی موضوع گروه اول و با حداکثر تکالیف مالیاتی در مقایسه با سایر مودیان مشاغل خواهد بود.

۲-۴- بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی، در زمره مودیان گروه یک هستند

باید توجه داشت که بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی، از نظر گروه بندی مودیان مالیاتی ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی)، با هر میزان درآمد، مشمول مودیان گروه اول هستند لذا علاوه بر داشتن تکالیف عمومی مالیاتی؛

اولاً بیشترین تکالیف از نظر تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، حساب سود و زیان و ترازنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) را دارند.

ثانیاً، مکلف به ارائه فهرست معاملات فصلی خود به اداره امور مالیاتی هستند.

۳- تکالیف مالیاتی بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی

کلیه بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی اعم از اینکه به شکل شخص حقوقی و یا شخص حقیقی باشند دارای تکالیف مالیاتی زیر هستند؛

۳-۱- تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی

کلیه بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی، مکلف هستند که اظهارنامه مالیاتی( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) مربوط به عملکرد سالیانه خود را در موعد قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند، در غیر این صورت علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت ها و مشوق های مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم)، مشمول جریمه مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) غیر قابل بخشش خواهند بود.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، برای بیمارستان های شخصی، تا آخر خرداد ماه سال بعد از سال مالیاتی مربوطه است.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، برای بیمارستان های بصورت شخص حقوقی، تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی مربوطه است.

بیشتر بخوانید  پانزده مورد خاص هزینه قابل قبول مالیاتی

۳-۲- تکلیف پرداخت مالیات در سر رسید

بیمارستان ها مکلفند مالیات فعالیت عملکرد خود را در سررسید پرداخت کنند.

سررسید پرداخت مالیات برای مبلغ ابرازی در اظهارنامه، آخرین روز موعد قانونی تسلیم اظهارنامه است ولی برای مبلغ مالیات مازاد بر مبلغ ابرازی در اظهارنامه، تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات (ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی) است.

عدم پرداخت مالیات در سر رسید موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد مالیات برای هر ماه است.

۳-۳- ثبت نام در سامانه مودیان

کلیه بیمارستان ها باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

۳-۴- نصب و استفاده از سامانه های پرداخت

کلیه بیمارستان ها مکلفند برای پرداخت و دریافت های خود، از سامانه های پرداخت مورد تایید سازمان امور مالیاتی استفاده کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی خواهند بود.

۳-۵- صدور صورت حساب معاملات

بیمارستان ها باید برای کلیه معاملات خود صورت حساب صادر کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی (تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

۳-۶- ارائه فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی

بیمارستان ها مکلفند فهرست معاملات فصلی خود را تهیه و تنظیم کرده و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

۳-۷- تهیه، نگهداری و ارائه دفاتر قانونی و ترازنامه و حساب سود و زیان

بیمارستان ها اعم از شخص حقوقی یا شخصی، مکلفند که دفاتر قانونی شامل؛

۱- دفتر روزنامه برای ثبت روزانه کلیه رویدادهای مالی و معاملات خود.

۲- دفتر کل برای انتقال هفتگی رویدادهای ثبت شده از دفتر روزنامه به دفتر کل بر حسب نوع رویداد، داشته باشند و با درخواست اداره امور مالیاتی آنها را ارائه دهند.

علاوه بر این، بیمارستان ها باید ۱- ترازنامه و ۲-حساب سود و زیان فعالیت سالیانه خود را نیز ارائه دهند ( با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید).

در صورت تخلف از این تکالیف، علاوه بر جریمه مالیاتی، از امتیازات و معافیت های (با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) مالیاتی محروم خواهند شد.

۳-۸- تکالیف بیمارستان ها در کسر و واریز مالیات حقوق کارکنان خود

بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی، همچون سایر کارفرمایان، مکلفند به هنگام پرداخت حقوق کارکنان حقوق بگیر خود، مالیات حقوق ( نکاتی راجع به مالیات حقوق) این کارکنان را از حقوق پرداختی کسر کنند و به حساب اداره امور مالیاتی واریز کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف؛ اولاً اداره امور مالیاتی می تواند مالیات مزبور را از خود بیمارستان و نیز مدیران آن ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری) وصول کند ثانیاً مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهند بود. ثالثاً عدم رعایت تکلیف یاد شده، جرم مالیاتی است ( از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟) و مستوجب حبس بیش از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

۴- وضعیت مالیاتی بیمارستان ها در مورد درآمدهای ناشی از ارائه خدمات توسط پزشک در بیمارستان

با توجه به اینکه در برخی بیمارستان ها، پزشکان با ارائه خدمات به بیمارستان و بیماران از طریق بیمارستان، درآمد کسب می کنند در نتیجه بیمارستان در قبال این درآمدها دارای وضعیت و تکالیف مالیاتی به شرح زیر است:

۴-۱- در موردی که پزشک بیمارستان، بعنوان مستخدم و در چارچوب رابطه استخدامی خدمات درمانی ارائه می دهد

در فرضی که پزشک یا کادر درمانی با داشتن قرارداد استخدامی با بیمارستان، برای بیمارستان خدمات ارائه می دهد، در این صورت:

اولاً کل دریافتی ناشی از خدمات پزشک و کادر درمان، درآمد بیمارستان محسوب و مشمول مالیات بیمارستان است.

ثانیاً پزشک یا کادر درمان، از نظر حقوقی و مالیاتی، کارمند و حقوق بگیر بیمارستان است و بیمارستان مکلف است در هنگام پرداخت حقوق به وی، مالیات آن را از حقوق پرداختی کسر کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند (نکاتی راجع به مالیات حقوق).

ثالثاً حقوق پرداختی بیمارستان به پزشک و کادر درمان، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ( هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد) بیمارستان قابل ابراز است.

۴-۲- در موردی که پزشک در قالب ارائه خدمت به بیمارستان و بدون رابطه استخدامی، خدمات درمانی ارائه می دهد

در صورتی که پزشک در قالب قرارداد با بیمارستان و بدون رابطه استخدامی، خدمات درمانی را در بیمارستان به بیمار ارائه دهد و بیمارستان از بیمار مبلغ دریافت نماید، در چنین فرضی:

اولاً کل دریافتی بیمارستان از خدمات ارائه شده توسط پزشک، جزو درآمد بیمارستان و طبق مقررات، مشمول مالیات است.

ثانیاً بابت وجهی که بیمارستان به عنوان حق الزحمه به پزشک پرداخت می کند، بیمارستان و سایر مراکز درمانی مکلفند ده درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشک که نقداً توسط بیمار و یا توسط بیمه ها پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات پزشک کسر کنند و به نام پزشک ارائه دهنده خدمت تا پایان ماه بعد از دریافت، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ثالثاً مبالغ پرداخت بیمارستان به پزشک براساس مقررات قانونی، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ( هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد) بیمارستان قابل ابراز است.

بیشتر بخوانید  مالیات خانه و ویلا‌های گران قیمت

در صورت تخلف بیمارستان از تکلیف کسر و پرداخت علی الحساب مزبور، علاوه بر اینکه اداره امور مالیاتی می تواند مالیات مزبور را از بیمارستان وصول نماید، بیمارستان مشمول جریمه معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده و دو و نیم درصد جریمه تاخیر به ازای هر ماه است.

۴-۳- در موردی که پزشک، در قبال قرارداد مشارکتی با بیمارستان به ارائه خدمات به بیماران بیمارستان می پردازد

در مواردی که پزشک با حضور در کلینیک بیمارستانی و ارائه خدمات به بیمار، طبق قرارداد با بیمارستان، مستحق بخشی از دریافتی بیمارستان بعنوان سهم مشارکت کار خود می شود، در این صورت صرفاً سهم درآمد متعلقه به بیمارستان از ارائه این خدمات، مشمول مالیات بر درآمد بیمارستان خواهد بود.

لازم به ذکر است پزشک دریافت کننده سهم مشارکت نیز جداگانه مشمول مالیات بر درآمد مربوط به خود خواهد بود.

۵- وضعیت مالیاتی درآمد بیمارستان از خدمات غیر درمانی

درآمد های غیر درمانی بیمارستان مثل کترینگ، آزمایشگاه، خدمات تشخیص و داروخانه؛

۱- در صورتی که مستقیماً توسط خود بیمارستان انجام شود جزء درآمد بیمارستان محسوب می شود و تکالیف مالیاتی آنها متوجه بیمارستان خواهد بود.

۲- در صورتی که این خدمات و درآمد ناشی از آنها توسط اشخاص دیگری جدا از بیمارستان، در قالب اجاره دادن محل و یا ترتیبات قراردادی دیگر انجام و دریافت شود، درآمد دریافتی شخص مزبور از این خدمات، درآمد بیمارستان نمی باشد بلکه اشخاص دریافت کننده درآمد، خود مستقلاً مشمول مالیات هستند. با این حال دریافتی بیمارستان ناشی از قرارداد با ارائه دهنده خدمات، مثل اجاره بهای دریافتی و یا سهم سود بیمارستان از خدمات یاد شده، مشمول مالیات و تکالیف مالیاتی بیمارستان خواهد بود

۶- نحوه شناسایی درآمد بیمارستان ها

لازم است بدانید که از نظر مالیاتی، شناسایی درآمدهای حاصل از سرویس های تشخیصی و درمانی بیمارستان ها بصورت”تعهدی ” است یعنی اینکه در زمان صدور صورت حساب توسط بیمارستان، اداره مالیاتی نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام می کند در نتیجه عدم دریافت وجوه خدمات ارائه شده در زمان صدور صورت حساب به علت پوشش بیمه ای، مانع از شناسایی درآمد نیست.

ولی در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکت های بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش بیمه برای پرداخت وجه خدمات قرار نگیرد، برگشت مالیات آن، از نظر مالیاتی با ارائه مستندات قابل پذیرش است.

۷- هزینه های قابل قبول مالیاتی برای بیمارستان ها

هزینه های قابل قبول مالیاتی ( هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد) بخش اساسی تعیین مالیات همه مودیان از جمله بیمارستان ها است.

برخی هزینه های که در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بعنوان هزینه قابل قبول پیش بینی شده اند و در مورد بیمارستان ها نیز اعمال می شوند عبارت اند از؛

۱- قیمت تهیه خدمات درمانی و بیمارستانی

۲- قیمت مواد مصرفی در خدمات فروخته شده بیمارستان

۳- حقوق پرداختی توسط بیمارستان به کارکنان خود

۴- هزینه بهداشتی و درمانی پرداختی توسط بیمارستان بابت کارکنان خود

۵- اجاره پرداختی بابت محل بیمارستان

۶- اجاره بهای ادوات اجاری بیمارستان

۷- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب مخابرات و ارتباطات بیمارستان

۸- وجوه حق بیمه پرداختی بیمارستان بابت عملیات و دارایی واحد تولیدی

۹- عوارض و مالیات پرداختی بیمارستان، بجز مالیات بر درآمد

۱۰- حق الامتیازهای پرداختی توسط توسط بیمارستان

۱۱- هزینه های جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی بیمارستان

۱۲- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی، و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده بیمارستان با رعایت شرایط قانونی

۱۳- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بیمارستان

۱۴- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق یابد

۱۵- ذخیره مربوط به هزینه های قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد

۱۶- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند

۱۷- زیان سال های گذشته بیمارستان

۱۸- هزینه های حفظ و نگهداری محل بیمارستان در موارد ملکی بودن ساختمان

۱۹- مخارج حمل و نقل توسط بیمارستان

۲۰- هزینه های انبارداری و ایاب و ذهاب توسط بیمارستان

۲۱- مخارج تعمیر و نگهداری لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نشود

۲۲- هزینه های حق العمل کاری، حق الوکاله و حق مشاوره، هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز پرداختی توسط بیمارستان

۲۳- سود، کارمزد و جریمه های پرداختی بیمارستان به بانک ها و موسسات اعتباری

۸- معافیت ها و مشوق های مالیاتی برای بیمارستان

بیمارستان ها، زایشگاه ها و کلینیک های تخصصی، علاوه بر امکان بهره مند شدن از معافیت ها و مشوق های مالیاتی عام ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم)، دارای برخی معافیت ها و مشوق های مالیاتی ویژه نیز می باشند؛

۸-۱- برخی معافیت ها و مشوق های مالیاتی عام قابل استفاده برای بیمارستان ها

۸-۱-۱-تخفیف نرخ مالیاتی بیمارستان ها در ازاء افزایش درآمد نسبت به سال گذشته

در ازاء هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات سال مالی بیمارستان در مقایسه با درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ درصد، نرخ مالیاتی ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) بیمارستان کاسته می شود.

بیشتر بخوانید  تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر

۸-۱-۲- معافیت مالیاتی سود سپرده و حساب های بانکی و سود اوراق مشارکت

سود سپرده و جوایز حساب های مختلف بیمارستان نزد بانک ها و موسسات اعتباری و سود و جوایز اوراق مشارکت حاصله برای بیمارستان ها از پرداخت مالیات معاف است.

۸-۱-۳- جایزه خوش حسابی مالیاتی

بیمارستان هایی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنها ( با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید) مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات را در سال تسلیم اظهارنامه بدون رجوع به هیات های حل اختلاف پرداخت کنند، معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور، بعنوان جایزه خوش حسابی در حساب مالیاتی سال های بعد آنها منظور و محاسبه خواهد شد.

۸-۱-۴- معافیت از پرداخت ۸۰ درصد جریمه تخلفات مالیاتی

اگر بیمارستان به تکالیف قانونی خود در تسلیم بموقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) عمل نموده باشد و مالیات را طبق اظهارنامه یا برگ تشخیص پرداخت کرده باشد، از هشتاد درصد جرایم مربوط به تخلفات مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد)، معاف خواهد شد.

۸-۱-۵- معافیت مالیاتی بیمارستان ها در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

بیمارستان هایی که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به فعالیت ها اشتغال دارند، در منطقه آزاد، از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، به مدت ده سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

۸-۲- نرخ صفر مالیاتی پنج ساله برای درآمد خدماتی بیمارستان ها

بیمارستان ها علاوه بر امکان برخورداری از معافیت ها و مشوق های مالیاتی عام که گفته شد، دارای معافیت و مشوق های مالیاتی ویژه نیز هستند به این معنا که درآمد های خدماتی بیمارستان ها از تاریخ شروع فعالیت، به مدت ۵ سال ( در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال) مشمول نرخ صفر مالیاتی (با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) می‌باشد.

در مورد این مشوق مالیاتی مهم برای بیمارستان ها خوب است چند نکته را بدانید؛

اولاً این مشوق مالیاتی فقط در مورد بیمارستان ها است و شامل سایر مراکز درمانی از جمله کلینیک های تخصصی نمی شوند.

ثانیاً دوره ۵ ساله نرخ صفر مالیاتی برای بیمارستان هایی که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل، نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک‌سال اضافه می‌شود.

ثالثاً استفاده از مشوق مزبور مشروط به آن است که بیمارستان تکالیف مالیاتی خود در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر و قانونی و حساب سود و زیان در موعد قانونی را انجام دهد.

۹- مسئولیت های مالیاتی مدیران بیمارستان

در مواردی که بیمارستان، بصورت شخص حقوقی اداره می شود اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بیمارستان مکلفند که مالیات بیمارستان تحت مدیریت خود را که در دوره مدیریت آنها قطعی شده است، از محل حساب بیمارستان پرداخت کنند و در صورت تخلف از این تکلیف، اولاً اداره امور مالیاتی می تواند مالیات بیمارستان را از خود مدیران یاد شده وصول کند و ثانیاً می تواند بابت مالیات یاد شده، مدیران مسئول بیمارستان را ممنوع الخروج کند ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری).

۱۰- حق اعتراض بیمارستان و صاحبان آن به اوراق و تصمیمات مالیاتی

بیمارستان ها با توجه به فعالیت های انتفاعی و تکالیف مالیاتی خود، مواجه با اوراق و تصمیمات مالیاتی گوناگونی از اداره مالیاتی مثل برگ تشخیص مالیات، برگ مطالبه مالیات، برگ مطالبه جرایم، قرار تامین مالیاتی، برگ ممنوع الخروجی و بسیاری اوراق مالیاتی دیگر می شوند که می تواند حقوق و اموال بیمارستان و یا صاحبان آن را در معرض تضییقات مالیاتی قرار دهد.

مهمترین حق بیمارستان و صاحبان آن در مقابل این اوراق و تصمیمات، حق اعتراض و شکایت نسبت به این اوراق در چارچوب تشریفات قانونی است ( نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی).

اعتراض به تصمیمات و اوراق مالیاتی نقش قابل توجهی در حفظ حقوق بیمارستان و صاحبان آن و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنها و در نهایت کاهش مالیات دارد و لازم است به درستی و با دقت از آن استفاده شود.

توجه داشته باشید که شکایت از تصمیمات مالیاتی، دارای مهلت اعتراضی، روش شکایت و مراجع رسیدگی خاصی است.

تصمیمات مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و سپس در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری بر اساس جهات و مبانی گوناگون و در مهلت محدود قانونی قابل شکایت است.

توصیه می شود که حتماً امکانات و حقوق قانونی خود در اعتراض به اوراق مالیاتی را در همه مراحل جدی بگیرید و پیگیری کنید.

۱۱ – ضرروت استفاده بیمارستان از وکیل مالیاتی برای پرونده های مالیاتی خود

با توجه به پیچیدگی و تعدد قوانین و مقررات مربوط به مسائل حقوقی و مالیاتی بیمارستان و همچنین امکانات قانونی قابل توجه برای آنها برای کاهش مالیات خود ( بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات) و امکانات و حقوق قانونی اعتراض به تصمیمات مالیاتی، توصیه می شود صاحبان و مدیران بیمارستان ها، در پیگیری پرونده های حقوقی و مالیاتی خود از خدمات تخصصی وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) استفاده کنند.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی